15 Kasım 1965 Tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine dair lahey sözleşmesi” uyarınca tebligat yapılması

Kaynakça

Alley, Edwin R.: “Hague Conference on Private International Law: 1989 Special Commission Meeting on The Operation of The Hague Evidence Convention and The Hague Service Convention”, B. U. Int’l L. J. 1990, Vol. 8, s. 187-194.

Ataman-Figanmeşe, İnci: “Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında 1970 Tarihli Lahey Sözleşmesi”, MHB 2003, C. 23, S. 1-2, s. 19-87.

Aytaç, Mehlika: “Uluslararası Tebligat Hukukunun Esasları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları”, AD Ekim 2003, Y. 95, S. 17, s. 1-21.

Buhler, Phillip A.: Transnational Service of Process and Discovery in Federal Court Proceedings: An Overview, Tul. Mar. L. J. 2002-2003, Vol. 27, s. 1-41.

Conclusions and Recommendations of the Special Commission on the Practical Operation of the Hague Apostille, Service, Evidence and Access to Justice Conventions, 2 to 12 February 2009 (Special Commission).

Çelikel, Aysel/Erdem, Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, 12. Bası, İstanbul 2012.

Çelikel, Aysel/Şanlı, Cemal: Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, 13. Bası, İstanbul 2010.

Downs, Stephen F.: “The Effect of The Hague Convention on Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, Cornell Int’l L. J. 1969, Vol. 2, s. 125-142.

Ekşi, Nuray: “Milletlerarası Nitelikli Davalara İlişkin Mahkeme Kararları, İstanbul 2007.

Erdem, Bahadır B.: Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat, İstanbul 1992.

Johnson, E. Fishbein: “Privatizing The Duties Of The Central Authority: Should International Service Of Process Be Up For Bid?”, Geo Wash Int’l L. Rev. 2005, Vol. 37, s. 769-794.

Kaçak, Nazif: Tebligat Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2011.

Kaplan, Yavuz: “Avrupa Tebligat Hukukundaki Gelişmeler, Düzenleme Çalışmaları Açısından Almanya Örneği ve Türk Hukuku, AÜHFD 2003, C. 52, S. 3, s. 199-227.

Magnarini, Gary A.: “Service of Process Abroad Under The Hague Convention”, Marq. L. Rev. 1987-1988, Vol. 71, s. 650-702.

Moroğlu, Erdoğan/Muşul, Timuçin: Tebligat hukuku, İstanbul 1985. Muşul, Timuçin: Tebligat Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2012.

Nomer, Ergin: Devletler Hususî Hukuku, 19. Bası, İstanbul 2011.

Nomer, Ergin: Milletlerarası Usûl Hukuku, İstanbul 2009.

Precott, Darrell/Alley, Edwin R.: “Effective Evidence-Taking Under the Hague Convention”, Int. Lawyer 1988, Vol. 22, s. 939-988.

Ray, Hal R.: “Service Abroad of Judical and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters Under The Hague Convention”, Rev. Litig. 1982-1983, Vol. 3, s.493-565.

Reports on the Work of the Special Commission on the Operation of the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters/Report of the United States Delegation 1977, I.L.M 1978, Vol. 17, s. 312-332 (Reports on the Work of the Special Commission (1977)).

Reports on the Work of The Special Commission on the Operation of the Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters/Report of the United States Delegation 1978, Int. Leg. Mat. 1978, Vol.17, s. 1417-1424.

Rezaki, Sait/Özdemir, Salim: Açıklamalı-Uygulamalı İkili ve Çok Taraflı Uluslararası Özel Hukuk Sözleşmeleri ve İlgili Mevzuat, Ankara 1974, s. 18.

Ruhi, Cemal A.: “Türkiye’den Yurt Dışına Yapılan Tebligat”, AÜEHFD 2003, C. VII, S. 1-2, s.523-540.

Ruhi, Cemal A.: Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat, Ankara 2008.

Sakmar, Atâ: “Hukukî ve Ticarî konularda Yabancı Ülkelere Tebligat”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 1982, C. 2, S. 2, s. 22-26.

Shemanski, Donald R: “Obtaining Evidence in The Federal Republic of Germany: The Impact of The Hague Evidence Convention on German- American Judical Cooperation”, Int’l L. 1983, Vol. 17, s. 465-487.

Şanlı, Cemal: Uluslararası Ticarî Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Dördüncü Baskı, Haziran 2011.

T.C. ADALET BAKANLIĞI, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 16.11.2011 Tarihli B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/ 1-3 Sayılı, “Hukukî Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri” Konulu, 63/3 No’lu Genelge.

T.C. ADALET BAKANLIĞI, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01/03/2008 Tarihli B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/ 1-1 Sayılı, Hukukî Konularda Uluslararası Adlî Yardımlaşma Taleplerine Uygulanacak Esaslar Konulu, 63/1 No’lu Genelge.

Turan, Ahmet U.: Tebligat Hukuku ve Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat, Ankara 2002.

Weis, Joseph F.: “The Federal Rules and The Hague Conventions: Concerns of Conformity and Comity, U. Pitt. L. Rev. 1988-1989, Vol. 50, s. 903- 934.

Yılmaz, Ejder/Çağlar, Tacar: Tebligat Hukuku, Değiştirilmiş 4. Bası, Ankara 2005.

Kaynak Göster