Yenidoğanın Beslenme Şeklinin Anne Uyku ve Yorgunluğuna Etkisi

Emzirme yenidoğan için en yararlı beslenme şeklidir. Fakat farklı nedenlerden dolayı anneler bebeklerine anne sütü dışında ürünler verebilmektedir. Postpartum dönemde yenidoğanın beslenme şekline ilişkin yaşanabilecek sorunlar annelerin bu süreci olumsuz deneyimlemesine neden olabilir. Amaç: Yenidoğanın beslenme şeklinin annenin uyku ve yorgunluğuna etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve retrospektif tipte olup, postpartum beşinci haftada bulunan 245 anne ile gerçekleştirilmiştir. Annelerin postpartum birinci haftada ve ikinci haftadan dördüncü haftanın sonuna kadar uyku ve yorgunlukları geriye dönük değerlendirilmiştir. Veri toplamak amacıyla Tanıtıcı Bilgi Formu, Annenin Uyku Durumunu Değerlendirme Formu ve Visual Yorgunluk Değerlendirme skalası kullanılmıştır. Veriler Mann Whitney-U ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Birinci hafta tam emziren annelerin toplam uyku süresi kısmi emzirenlere göre daha az olmasına rağmen uykularını daha yeterli buldukları (p =.000) ve hissettikleri yorgunluğun daha az olduğu (p =.000) saptanmıştır. Dördüncü haftanın sonunda ise tam tersi kısmi emziren annelerin toplam uykularını daha yeterli buldukları (p =.000) ve hissettikleri yorgunluğun daha az olduğu (p =.000) saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda tam emziren anneler postpartum ilk haftada yorgunlukları ve uyku bölünmeleriyle daha iyi baş ederken özellikle birinci haftanın sonrasında zorlandıkları saptanmıştır. Postpartum dönemde emzirme uykuyu geliştirip iyileştirebileceği için yeni anneler tam emzirmeye teşvik edilmelidir.

The Effects of Newborn Feeding Methods on the Sleep and Fatigue of the Mother

Background: Breastfeeding is the healtiest feeding method for newborn. But because of different factors the mothers can led to give their babies some supplements. Problems that may arise regarding the feeding the newborn in the postpartum period could potentially cause adverse experience this process. Objectives: To examine the effects of newborn feeding methods on the sleep and fatigue of the mother. Methods: It is a descriptive and retrospective study, carried out with 245 mothers that are in postpartum fifth week. The data related to the sleep and fatigue of the mothers in postpartum week one and in the end of week four were collected retrospectively. The Introduction Data Form, The Sleep Status of the Mother and the Visual Fatigue Evaluation Form were used. Data were analyzed using the Mann-Whitney U and chi-square test. Results: The first week of exclusive breastfeeding total sleep time by partial breastfeeding, although less than those, they find more adequate sleep (p = .000), and that they felt less fatigue (p = .000) were determined. At the end of the fourth week, the exact opposite, partial breastfeeding mothers than the total they found enough sleep (p = .000) and that they felt less fatigue (p = .000) were determined. Conclusion: The results of this study, exclusive breastfeeding mothers in the first week postpartum, while better cope with fatigue and sleep fragmentation particularly after the first week they were found that forced.

___

Akgül, A. (2005).Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri "SPSS Uygulamaları, (3.baskı). Ankara: Emek Ofset.

Alp, N., Mete, S. (2008). Postpartum yorgunluk düzeyi ile uyku ve beslenmenin yorgunluğa etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(4), 10-18.

Arslantürk, N. (2014). Anne sütü alan bebeklerin ilk yıl gelişimi. Erişim: 10.10.2014. http://lllturkiye.org/Bilgiler/Birinci%20senenin%20gelismesi.html.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu. (2014). Anne sütüyle ilgili gerçekler. (Erişim: 3.01.2014). http://www.unicef.org/turkey/ir/_mc29.html

Blyton, D. M., Sullivan, C. E., & Edwards, N. (2002). Lactation is associated with an increaseinslow-wave sleep in women. Journal of SleepResearch, 11 (4), 297-303.

Callahan, S., Séjourné, N., & Denis, A. (2006). Fatigue and breastfeeding: An inevitable partnership? Journal of Human Lactation, 22 (2), 182-187. DOI: 10.1177/0890334406286972.

Can, R., Ege, E., Akın, B., & Koçoğlu, D. (2010). Doğum sonu ilk üç aylık dönemde annedeki yorgunluk düzeyi ve ilişkili faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3 (2), 62-70.

Cloherty, M., Alexander, J., & Holloway, I. (2004). Supplementing breastfed babies in the UK to protect their mothers from tirednessor distress. Midwifery,20,194-204. DOİ:10.1016/j.midw. 2003.09.002.

Çeçe, Ö. (2011). Çalışan Annelerin Emzirme Özelliklerinin İncelenmesi. Hemşirelik Programı. Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye.

Dennis, C. L., Ross, L. (2005). Relationships among ınfant sleep patterns, maternal fatigue and development of depressive symptomatology. Birth, 32:3.

Doan, T., Gardiner, A., Gay, C. L., & Lee, K. A. (2007). Breastfeeding increases sleep duration of new parents. TheJournal of Perinat&NeonatalNursing, 21(3), 200-206.

Doan, T., Gay, C.L., Kennedy, H. P., Newman, J., & Lee, K.A. (2014). Night time breastfeedingbehavior is associated with more nocturnal sleep among first time mothers at onemonthpostpartum. Journalof ClinicalSleepMedicine, 10(3):313- 319.

Downs, H. E. M., Clawges, H. M., & Santy, E. E. (2010). Infant feding methods and maternal sleep and daytime functioning. Pediatrics, 126(6), 1562-1568. DOI:10.1542/peds.2010-1269.

Dünya Dağlık Örgütü. (2014). Maternal, newborn, child and adolescent health. Erişim: 3.01.2014 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/breastfeeding/en/index.html .

Erefe, İ. (Ed.). (2012). Hemşirelikte araştırma ilke süreç ve yöntemleri (Dördüncü Baskı). İstanbul: Odak Ofset Matbaacılık.

Erdöl, H. Ş. (2013). Uyku. İçinde Aştı, T. A.,&Karadağ,A. (Ed.), Hemşirelik esasları hemşirelik bilimi ve sanatı (p:1100- 1101). İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.

Eryılmaz, G. (2008). Laktasyon ve emzirme. İçinde Şirin, A., & Kavlak, O. (Ed.), Kadın sağlığı (p: 759-774). İstanbul:Bedray Baskı Yayıncılık.

Gay, C. L., Lee, K. A., & Lee, S. Y. (2004). Sleep patterns and fatigue in new mothers and fathers. BiologicalResearchforNursing, 5(4), 311-318.

Gress, J. L.,Chambers, A. S., Ong, J. C., Tikotzky, L., Okada, R. L., &Manber, R. (2010). Maternal subjective sleep quality and night time infant care. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 28 (4),384-391.

Hunter, L. P.,Rychnovsky, J. D., & Yount, S. M. (2009). A selectivereview of maternal sleep characteristics in thepostpartumperiod. Journal of Obstetric, Gynecologic, & NeonatalNursing, 38, 60-68. DOI:10.1111/j.1552- 6909.2008.00309.x

Insana, S. P.,Stacom, E. E., & Downs, H. E. M. (2011). Actual and perceived sleep: Associations with daytime functioning among postpartum women. Physiology&Behavior 102:234 - 238.

Tacket, K.K.,Cong, Z.,& Hale, T.W. (yılı ) The effect of feding method on sleep duration, maternal well-being, andpostpartumdepression. ClinicalLactation, 2-2, 22-26.

Kramer, M. S., Kakuma, R. (2002). The optimal duration of exclusive breastfeeding a systematic review, departmentof nutrition for health and development of child and adolescent health and development department of child and adolescent health and development, World Health Organization.

Labbok, M., & Krosovec, K. (1990). Toward consistency in breastfeeding definition. Studies in Family Planning, 21(4), 226- 230.

Lee, K. A., & Zaffke, M. E. (1999). Longitudinal changes in fatigue and energy during pregnancy and the postpartum period. Journal of Obstetric, Gynecologic, & NeonatalNursing, 28(2), 183-91.

Quillin, S. I. M. (1997). Infant and mother sleep patterns during 4th postpartum week. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 20(2), 115-123.

Quillin, S. I. M., & Glenn, L. L. (2004). Interaction between feding method and co-sleeping on maternal-new born sleep. Journal of Obstetric, Gynecologic, &NeonatalNursing, 33(5), 580-588. DOI: 10.1177/0884217504269013.

Rosen, L. A. (2008). Infant Sleep and Feeding. JOGNN, 37, 706-714. DOI: 10.1111/j.1552-6909.2008.00299.x

Rychnovsky, J., & Hunter, L. P. (2009). The relationship between sleep characteristics and fatigue in healthy postpartum women. Women's Health Issues,19, 38-44.

Song, J. E., Chang, S. B., Park, S. M., Kim, S., & Nam, C. M. (2010). Empirical test of an explanatory theory of postpartum fatigue in Korea. Journal of Advanced Nursing, 66 (12), 2627-2639. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05380.x.

Taşkın, L. (2011). Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği (10. baskı, p:487-497). Ankara, Sistem ofset matbaacılık.

Thomas, K. A.,& Foreman, S.W. (2005). Infant sleep and feding pattern: effects on maternal sleep. Journal of Midwifery & Women'sHealth, 50(5), 399-404.

Ünsal, H. Atlıhan, F., Özkan, H., Targan, Ş., & Hassoy, H. (2005). Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48(3), 226-233.

Yıldız, A., Baran, E., Akdur, R., Ocaktan, E. (2008). Breastfeeding status and effecting factors of mothers have 0-11 months babies at a health centre area. Ankara Üniversitesi Tıp Bilimleri Mecmuası, 61, 61-67.

___