Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Kaliteli ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında eğitimin odak noktasında bulunan öğrencinin kuruma ilişkin tutumu, memnuniyeti, beklentileri önemlidir. Amaç: Araştırma, bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin doyumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2013- 2014 bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 284 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 20 soruluk anket ve 'Öğrenci Doyum Ölçeği- Kısa Form (ÖDÖ-KF)' yardımı ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16 paket programında ortalama, yüzdelik, tek yönlü varyans analizi ve t testi ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.42 ± 1.96, %75.4'ü bayan, %33.1'inin hemşirelik 1. Sınıf öğrencisi, %51.1'i hemşirelik bölümünden memnun olduğunu, %38.7'si okuldan memnun olduğunu ve %54.1'i akademik başarı durumlarını iyi olarak algıladıklarını ifade etmişlerdir. ÖDÖ-KF'dan alınan toplam ortalama puan 167.56 ± 40.59 olarak saptanırken, alt boyut madde puan ortalaması en yüksek olan 3.24 ± 0.82 ile öğretim elemanları alt boyutu olmuştur. Bunu sırasıyla; okul yönetimi (3.20 ± 0.82), kararlara katılım (3.19 ± 0.84), eğitim öğretimin niteliği (3.10 ± 0.87), bilimsel sosyal ve teknik olanaklar (3.08 ± 082) izlemiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin doyumunun orta düzeyde olduğu ve en yüksek puan ortalamasının öğretim elemanlarına ilişkin alt boyuta ait olduğu belirlenmiştir.

Abtract Education Satisfactıon of Nursing Students and Influencing Factors

Introduction: Student-centered education, education satisfaction, expectations are important in quality education systems. Objectives: This study is conducted to determine the education satisfication of nursing students and thefactor levels influencing this. Methods: Sample of the research is formend by 284 students in Nursing Department of Ondokuz Mayıs University Health College between spring semester 2013- 2014. Data are collected using personal form and Student Satisfaction Scale - Short Form. Data analysis in SPSS 16 program average, percentage calculations with one-way ANOVA and t-test was performed. Results: Research students participating in the average age of 20.42 ± 1.96, 75.4% female, 33.1% of the first class students, 51.1% of nursing department is satisfied, 38.7% of the school is satisfied and 54.1% of academic success are good perceived as stated. SSS-SF taken from the total average score is determined as 167.56 ± 40.59, lower size item with the highest mean score of 3.24 ± 0.82 with the teaching staff size has been received. This was followed; school administration (3.20 ± 0.82), participation in decision making (3.19 ± 0.84), the quality of education and training (3.10 ± 0.87), scientific, social and technical facilities (3.08 ± 082) was followed. Conclusions: Research results have a medium level of satisfaction of the students and highest point average among scale sub-dimensions is the academic lecturers

___

Baltacı, F., Üngüren E., Avsallı, H. & Demirel, O.,D. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açıların belirlemesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 17- 25.

Baykal, Ü., Akgün, E., Sökmen, S., & Yıldırım ,D.(2003). Yüksekokulda okuyan hemşirelik öğrencilerinin doyumunun ve beklentilerinin analizi; I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Kongre Kitabı). Nevşehir. 19-22 Eylül, 411-414.

Baykal, Ü. & Sökmen, S. (2005). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin 1. ile 4. sınıf arasındaki doyum düzeyleri. Hastane Yönetimi, Temmuz-Ağustos- Eylül, ;56-61.

Çam, M. (2007). Ortaöğretim Kurumlarında öğrenci doyumu. Eğitim Psikolojisi Programı,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.

Egelioğlu, N., Arslan, S. & Bakan G. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet durumlarının akademik başarıları üzerine etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi,10(1), 14-24.

Güdücü, T., F. & Yıldız, A. (2009). Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 31-37.

Gülcan, Y., Kuştepeli, Y., & Aldemir, A. (2002).Yükseköğretim’de öğrenci doyumu: kuramsal bir çerçeve ve görgül bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, 7(1), 99-114.

Grove, SJ (2001). Comparison And Predictors Of Student Satisfaction With Their Performance In University Courses Delivered By Point-To-Point And Multipoint Interactive Television. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Michigan Üniversitesi, Michigan, ABD.

İşcan, Ö. F. & Timuroğlu, K. (2007). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 119-135.

Kantek, F. & Kazancı. G. (2012). An Analysis of the Satisfaction Levels of Nursing and Midwifery Students In A Health College In Turkey. Contemp Nurse , (27), 38-46.

Karatzias, A., Power, K. G., & Swanson, V. (2001). Quality of school life. Development and preliminary standardisation of an instrument based on performance indicators in Scottish secondary schools. School Effectiveness and School Improvement, 12(3), 265-284.

Kaynar, A., Şahın, A.., Bayrak, D., Karakoç, G. & Ülke, F. (2006). Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3); 12-19.

Leite, D., Santiago, R.A., Sarrico, C.S., Leite, C.L, & Polidori, M. (2006). Students’ Perceptions On The Influence Of Institutional Evaluation On Universities. Assessment & Evaluation In Higher Education , 31(6), 625–638.

McClain, Rae E. (2000). Predictive Factors of School Satisfaction In Students With Learning Disabilities. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marquette Üniversitesi, Milwauke, ABD.

Norman, L., Buerhaus, P.I., Donelan, K., Mccloskey, B., & Dıttus R. (2005). Nursing Students Assess Nursing Education. Journal of Professional Nursing , 21(3),150 –158.

Olıver, R. L. & Desarbo, W. S. (1989) Processing of the satisfaction response in consumption: a suggested framework and research proposition, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 2, 1–16. Cited in Elliot, K. M. & Shin, D. (2002). Student Satisfaction: An Alternative Approach To Assessing This Important Concept. Journal of Higher Education Policy and Menagement. 24(2), 197-209.

Öngider N. & Yüksel İ. (2002). Dokuz Eylül üniversitesi öğrencilerinin psikolojik gereksinimlerinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Türk Psikoloji Bülteni. Şubat sayısı.

Özdemir M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Cinsiyet ve Fakülte Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 18(2), 225-242.

Özdemir S. (2002). Eğitimde toplam kalite yönetimi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 253-270.

Özkan, S. & Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları(Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.

Scott P. (2002). Küreselleşme ve Üniversite: 21. Yüzyılın Önündeki Meydan Okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 193–208.

Shırk, W., G. (2002). A Study Of The Relationship Between Student Satisfaction And Ethnicity, Gender, And Grade PointAverage At A Private, Non-Denominational, Midwestern University. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Oral Roberts Üniversitesi, Tulsa, ABD.

Şahin, İ., Zoraloğlu, Y., R. & Fırat, Ş., N. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri,Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(3), 429-452.

Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G. & Çoban,A. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 83, 69-75.

Türk Dil Kurumu (2014). Erişim: 14.05.2014. http://www.tdk.gov.tr/index.php Uludağ, Z. & Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekan. Erişim:14.05.2014.

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/uludag.htm.

Ulusoy, H., Arslan, Ç., Öztürk, N. & Bekar, M. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleriyle ilgili memnuniyet düzeylerinin saptanması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2), 15-24.

Yangın B.,H. & Kırca, N. (2013). Antalya sağlık yüksekokulu Hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 78-94.

___