YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Bu çalışma, Yüksek Lisans mezunlarının, tezlerini hazırlarken tez danışmanlarından beklentilerine ilişkin görüşlerini tanımlamaktadır. Çalışmaya Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden mezun olan 16 kişi katıldı. Veri toplamak için mezunlarla bireysel olarak görüşüldü. Görüşmeler yapılırken bir görüşme rehberi kullanıldı. Toplanan verileri çözümlemek için içerik çözümlemesi tekniği uygulandı. Araştırmanın sonuçları, mezunların, danışmanlardan tez konusu, araştırma teknikleri ve insan ilişkileri ile ilgili birçok beklentileri olduğunu gösterdi. Makale mezunların tez danışmanlara önerilerini de içermektedir.

THE GRADUATE STUDENTSTXPECTATIONS REGARDING THEIR MENTORS

This study describes graduate srudents' perceptions in the precess of writing their thesis. 16 graduates participated in this study who had graduated from Institute of Educational Sciences at Gazi University. They were interviewed individually to collect data. An interview guide was administered as the interviews were doing. The content analysis technique was applied to analyze the collected data. The results of the study indicated that the graduates have a lot of expectations from their mentors related to subject of the their thesis, research techniques and human relationships. Also, this article includes some propositions of graduates to mentors.

Kaynak Göster

APA Unver, G . (2005). YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268369