YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Bu amaçla yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim elemanları çalışmanın katılımcıları olarak seçilmiştir ve çalışma 205 katılımcı (126 erkek, 79 kadın) ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin altı faktörden oluştuğu saptanmıştır. Bu faktörler yönetim süreçleri göz önünde bulundurularak “Karar Verme, “Planlama”, “İletişim”, “Örgütleme”, “Eşgüdümleme” ve “Değerlendirme” olarak adlandırılmıştır.Maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla madde-toplam ölçek korelasyonları incelenmiştir ve ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğu bulunmuştur.Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa güvenirlik katsatsayısı kullanılarak test edilmiş ve ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekteki faktörler arası korelasyonlar incelenmiş ve faktörler arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları ölçeğin yükseköğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin yönetim süreçleri açısından duygu yönetimi davranışlarını ölçmede kullanılabileceğini göstermiştir

SCALE OF MANAGERS’ EMOTION MANAGEMENT BEHAVIOURS IN TERMS OF MANAGEMENT PROCESSES: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

The purpose of this study is to make validty and reliability analysis of Scale of Managers’ Emotion Management Behaviours in terms of Management Processes. For this purpose, the instructors who work in higher education insitutions have been chosen as the participants of the study. Factor analysis has been done to determine the structure validity. After the factor analysis, it has been found out that the scale includes 6 factors. Considering the management processes, these factors have been named as Decision Making, Planning, Communication, Organization, Coordination and Evaluation. Item-total scale correlations were examined to determine discriminations of items and the scale has high internal consistency. The reliability of the scale has been anaylsed through Cronbach Alpha Value and the scale has been found as reliable. The correlations between factors in the scale are examined and significant relations between factors are seen.The findings shows that this scale is suitable to implemet in higher education institutions to determine managers’ emotion behaviours in terms of management processes

Kaynakça

Anderson, L. (2002). How to manage emotional climate in the workplace. 05 12, 2011 tarihinde thebusinessjournal.com adresinden alındı.

Ashkanasy, N. M., ve Daus, C. S. (2002). Emotion in the workplace: The new challenge for managers. Academy of Management Executive, 16(1), 76–86.

Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J., & Zerbe,W. J. (Eds.). (2002). Emotions in the workplace: Research, theory, and practice. Armonk, NY: Sharpe.

Brotheridge, C. M. ve Lee, R. T. (2008). Introduction: The emotions of managing: an introduction to the special issue. Journal of Managerial Psychology , 23 (2), 108-117.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.

Callahan, J. L., ve McCollum, E. E. (2002). Conceptualizations of Emotion Research in Organizational Contexts. Advances in Developing Human Resources , 1 (4), 4-21.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Pegem Akademi.

Domagalski, T. A. (1999). Emotion in organizations: Main currents. Human Relations , 52 (6), 833-852.

Erkuş, A. ve Günlü, E. (2008). Duygusal zekânın dönüşümcü liderlik üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi , 9 (2), 187-209.

Fineman, S. (1993), “Organizations as emotional arenas”, in Fineman, S. (Ed.), Emotion in Organizations, Sage Publications, London, pp. 9-35.

Fineman, S. (Ed.). (2000). Emotion in organizations (2nd ed). London: Sage.

Fischer, A. H., & Manstead, A. S. (2008). Functions of emotion from an organizational perspective. Ashkanasy, N. M. & Cooper, C. L. (Eds). Research Companion to Emotion in Organizations. (pp. 605-616). Cheltenham, UK: Elgar.

Fox, S. ve Spector, P. E. (2002). Emotions in the workplace. The neglected side of organizational life introduction. Human Resource Management Review , 12, 167-171.

Fredrickson, B. L. ve Losada, M. F. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. American Psychologist, 60, 678–686.

Grama, B. ve Botone, D. (2009). The role of emotions in organizational behaviour. Annals of the University of Petroşani, Economics , 9 (3), s. 315-320.

Hareli, S., Rafaeli, A., & Parkinson, B. (2008). Emotions as social entities: interpersonal functions and effects of emotion in organizations. Ashkanasy, N. & Cooper, C. L. (Eds). Research Companion to Emotion in Organizations (pp. 349-359). Cheltenham, UK: Elgar.

Härtel, C. E., Ashkanasy, N. M., & Zerbe, W. J. (2005). What an Emotions Perspective of Organizational Behavior Offers. Hartel, C. E., Zerbe, W. J., & Ashkanasy, N. M. (Eds). Emotions in Organizational Behavior (pp. 359-367). Mahwah, New Jersey: Lawrence Elbaum Associates Inc.

Hochschild, A. (2011). The Presentation of Emotion. 7 31, 2011 tarihinde http://www.pineforge.com/upmdata/13293_Chapter4_Web_Byte_Arlie_Russell_Hochschild. pdf adresinden alındı.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kimberley, N., ve Härtel, C. E. (2007). Building a climate of trust during organizational change: The mediating role of justice perceptions and emotion functionality, intentionality and morality. Research on Emotion in Organizations , 3, 237-264.

Miller, K. (2002). The experience of emotion in the workplace: Professing in the midst of tragedy. Management Communication Quarterly , 15 (4), 571-600.

Özçelik, H., Langton, N., & Aldrich, H. (2008). Doing well and doing good. The relationship between leadership practices that facilitate a positive emotional climate and organizational performance. Journal of Managerial Psychology , 2 (23), 186-203.

Özkalp, E. ve Cengiz, A. A. (2003). İşyerinde duygular ve yönetimi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 943-955). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Pescosolido, A.T. (2005), Managing emotion: a new role for emergent group leaders, Hartel, C. E., Zerbe, W. J., & Ashkanasy, N. M. (Eds). Emotions in Organizational Behavior (pp. 317-334)., Emotions in Organizational Behavior, Lawrence-Erlbaum, London.

Scherer, K. R., & Tran, V. (2001). Effects of emotion on the process of organizational learning. Dierkes, M., Child, J. & Nonaka, I. (Eds). Handbook of Organizational Learning (pp. 369-392). Oxford University Press.

Spector, P. E. ve Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior. Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. 12;. Human Resource Management Review (12), 269–292.

Tran, V. (1998). The role of the emotional climate in learning organisations. The Learning Organization, 5 (2), 99-103.

Kaynak Göster

APA Çoruk, A , Akçay, R . (2012). YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (33) , 81-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25117/265211