Yerel Tarih ve Tarih Öğretimindeki Rolü

Tarih eğitimi bireylerin farklılıkları hoşgörüyle karşılayacak çoğulcu bir bakış açısı edilmeleri, kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmeleri, kendi toplumların' ve dünyanın diğer toplumlarını tanımaları için gerekli olan entelektüel birikimi kazanımları konusunda önemli katkılar sağlar. Bu kazanımların elde edilmesi ise bireylerin genellikle tarihle ilk karşılaştıkları yer olan okullarda verilen tarih eğitiminin niteliğiyle çok yakından ilgilidir. Özellikle yerel tarihin bu konudaki desteği oldukça önemlidir. Bu çalışmada yerel tarihin ne olduğu ve tarih öğretiminde sağlayabileceği faydalar üzerinde durulmuş, bunun yanı sıra tarih öğretiminde yerel tarihin göz ardı edilmesinin ortaya çıkarabileceği olumsuzluklara ve bunların giderilmesine ilişkin bazı önerilere yer verilmiştir.

Local History and its Role in History Teaching

History education contributes significantly to the individuals to provide themselves a plııralist perspective to receive history consciousness and differences decently, to evaluate the knowledge that is preseııted to them from a critical perspective, to recognize their own societies and the other world societies, to have intellectual background. The obtaining of these benefits is related to the quality of the history education giyen in schools where the individuals mostly meet the history for the first time. Local history has important gainings about this subject. In this study, what local history is and which benefits it can provide in history teaching have been emphasized. Besides this, the negations that can appear about giving place to local history in history teaching and sorne suggestions about this have been stated in the study.

Kaynak Göster

APA Akçalı, A , Aslan, E . (2007). Yerel Tarih ve Tarih Öğretimindeki Rolü . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268303