Yeme Bozukluğu Olan Çocuklar Ve Ergenler Etiyolojisi İle İlgili Çalışmalar, Müdahale, Değerlendirme Ve Tedavi

Sosyal duygusal iyiliğin sınıf uyumu ve akademik başarı üzerindeki olumlu etkileri bilinen bir gerçek olup, son yıllarda konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. İlgili yazınalanında yeme bozukluğunun okuldaki uyum ve akademik başarı arasındaki bağlantısına ilişkin çalışmalar yer almaktaysa da bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu durumun, yeme bozukluğunun salt tıbbi bir rahatsızlık olarak ele alınmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yeme bozukluklarının dikkat eksikliği, uyku bozuklukları ile birlikte seyretmesi eğitimsel süreçte, önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Davranışsal bir problem olarak yeme bozukluğunun özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülme sıklığının yüksek olması, ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda araştırmacılar ve uzmanlar anoreksiya ve bulimiyanın etiyolojisinde birçok etmenin rol oynadığını ortaya koymaktadırlar. Biyolojik ve psikolojik yatkınlık, aile durumu ve sosyal koşulların etkileşimi yeme bozukluklarındaki risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Ancak birey açısından hangi faktörün en önemli rolü oynadığını belirlemek tedavi açısından çok önemlidir. Bunun için eğitim uzmanlarının öğretmenler, okuldaki diğer personel, öğrenciler ve aileden alacağı bilgileri değerlendirmesi önem kazanmaktadır. Bu derleme yazıda yeme bozukluklarının doğası ele alınarak, gelişimsel süreçte, sosyo¬kültürel, biyolojik, kişilik, duygusal, aileyi, bilişsel ve davranışsal alanların yeme bozuklukları üzerindeki etkisine değinilerek, eğitim uzmanlarının konuyla ilgili görev ve sorumlulukları tartışılmaktadır.

Yeme Bozukluğu Olan Çocuklar Ve Ergenler Etiyolojisi İle İlgili Çalışmalar, Müdahale, Değerlendirme Ve Tedavi

It's a known fact that social emotional wellness has positive effects on the adaptation, and academic achievement and that the studies related to this area are dramatically increasing. Though there are studies on the relation between eating disorders, adaptation and academic achievement, these are not considered as enough. The reason might be eating disorders are tackled as a medical disease. The reverberations of eating disorders on lack of concentration and sleep disorders lead to some problems in educational area. The high frequency of eating disorder among children and adolescents as a behavioral problem necessitates a lot of measures to be taken in primary and secondary schools. The researchers and experts have indicated that so mana), elements play an important role in anorexia and bulimia. Biological and psychological inclinations, family and social conditions are considered as the risk factors. It's vital to determine which factor has the greatest role for the individual. Hence, the important issue is educational scholars should evaluate the information from teachers, other personel, students, and families. In this review, the emphasis is upon the etiology of eating disorders and how the socio-cultural, biological, personal, emotional, familial, cognitive, and behavioral elements affect eating disordersand what the responsibilities and duties of the educational scholars are.

Kaynak Göster

APA Siyez, D . (2006). Yeme Bozukluğu Olan Çocuklar Ve Ergenler Etiyolojisi İle İlgili Çalışmalar, Müdahale, Değerlendirme Ve Tedavi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268418