YARATICI DRAMANIN YARATICI YAZMA BAŞARISINA VE YAZMAYA KARŞI TUTUMA ETKİSİ (ORTAOKUL 8. SINIF ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada yaratıcı dramanın yaratıcı yazma başarısına ve yazmaya yönelik tutuma etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Denel işlem 2009-2010 öğretim yılı ikinci döneminde sekizinci sınıfa devam eden 50 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında 25’er öğrenci yer almıştır. Denel işlem olan yaratıcı drama etkinlikleri deney grubunda haftada iki ders saati olmak üzere on iki hafta boyunca uygulanmış, önce, belirlenen yazma konusuna ilişkin planlanan yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirilmiş, ardından bu konuda duruma uygun türde ya da türlerden birinde yazı yazmaları istenmiştir. Kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinlikler gerçekleştirilmiş, bir değişken olarak yazı yazmanın etkisini ortadan kaldırmak amacıyla deney grubuna yazdırılan konuda her hafta kontrol grubuna da yazma çalışması ödevi verilmiştir. İşlem öncesi ve sonrası öğrencilere yaratıcı yazma tutum ölçeği, öğrenme düzeyi testi uygulanmıştır. Ek olarak, deney grubunda yer alan öğrencilerden denel işlem sonrasında yaratıcı dramaya dayalı öğretim sürecine ilişkin duygu ve düşünceleri görüşme yoluyla alınmıştır. Araştırmanın nicel verilerine yönelik olarak betimsel istatistiklerle bağımlı bağımsız t testleri kullanılmıştır. Nitel veriler için içerik çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonunda deney grubunda yer alan öğrencilerin yazmaya yönelik tutumları ile yaratıcı yazma başarılarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Deney grubundaki öğretim sürecine yönelik içerik çözümlemeleri incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin yaratıcı drama etkinliklerinin kendilerinde yazmaya yönelik ilgi, istek, beğeni gibi olumlu duygular geliştirdiğini ifade ettikleri saptanmıştır

THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ON STUDENTS’ CREATIVE WRITING SUCCESS AND WRITING ATTITUDE (SAMPLE EIGHTH CLASS STUDENTS)

In this study the effects of creative drama on students’ creative writing performance and attitude towards writing were investigated using a pre and post-test design. The sample comprised 50 eight graders (25 experimental group and 25 control group students) from second semester of the 2009-2010 education year. Creative drama activities were applied to experimental group students two class hours a week for twelve weeks; first, a pre-planned creative drama activity was performed and then students were asked to write on a given topic. The Teachers Guide Book activities of the Ministry of National Education were applied to control group students; with the purpose of eliminating the effect of writing as a variable, as in the experimental group, every week, a writing assignment with the same topic, was given to the control group. Both the creative writing attitude scale and learning level test were applied before and after the process. Additionally, the experimental group students’ ideas and thoughts on the teaching process of the creative drama were gathered by means of interviews. The t- tests for paired samples were used to deal with the quantitative data and the content analysis was used to deal with the qualitative data of the research. The results obtained at the end of the research revealed that students in the experimental group had improved significantly in the quality of their creative writing and exhibited significant and positive attitudinal changes when compared to the students of the control group. Content analysis results also provided evidence that creative drama activities, applied to the experimental group students, fostered students’ writing and facilitated their positive attitude towards writing.

Kaynakça

Akkaya, N. (2007). Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum – Yazılı Anlatım Başarısı İlişkisi DEU BEF Türkçe Bölümü Örneği, Ankara Üniversitesi Uluslararası V. Dil, Yazınbilim, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara.

Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Türkçe Dersine Yönelik Tutuma Etkisi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 311-319.

Akoğuz, M. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arieli, B. (2007). The İntegration Of Creative Drama İnto Science Teaching, Kansas State University, USA. Retrieved April,10,2008 from www.proquest.com

Aşıcı, M. (2008). İlköğretim Birinci Kademede Yazılı Anlatım Çalışmalarının İncelenmesi. Erişim tarihi:20.05.2008 http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr

Ataman, M. (2008). Yaratıcı Drama Ve Yaratıcı Yazma. Erişim tarihi:22.03.2008 http://www.yaratıcıdrama.org/content/viev/88/122/.

Bloom, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik)

Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.

Bogdan, R.C. & Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods (Third Edition).Allyn and Bacon.

Cormack, R. (2003). Creative Drama İn The Writing Process: The İmpact On Elemantary Students’ Short Stories. The University of Northern British Columbia. Canada. (www.proquest.com)

Dupre, J. B. (2006). Creative Drama, Playwriting, Tolerance, And Social Justice: An Ethnographic Study Of Students İn A Seventh Grade Language Art Class. The Universty of New Mexico. USA. Retrieved April,10,2008 from www.proquest.com

Durukafa, G. (1992). Cluster Metodu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, Cilt:8, 83-114.

Güler, İ. K. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Samsun.

İnce, V. M. (2006). İlköğretim 3,4,5,6,7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Muğla.

İpşiroğlu, Z. (2006). Yaratıcı Yazma. İstanbul, Morpa.

Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Öğrencilerin Türkçe Dersine İlişkin Tutumlarına Ve Türkçe Dersindeki Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kara, Ö. T. (2010). Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretimine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Karateke, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlköğretim İkinci Kademede Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay.

Koçyiğit, B. K. ve Sefer G. D. (2005). Süreç Değerlendirme Yaklaşımlarıyla Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Benim Öykülerim. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Küçük S. (2006). Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Çalışmalarının Sorularla Yönlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2, 181-200.

Laurin, S. (2010). The Effect Of Story Drama On Children’s Writing Skills. Concordia University. Canada. Retrieved April, 8, 2008 from www.proquest.com

Maltepe, S. (2006). Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerindeki Yazma Süreçlerinin ve Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Öğülmüş, S. (1992). İçerik Çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (24), Ankara.

Özgüven, İ. E. (1999). Psikolojik Testler. Ankara: PEGEM Yayınları.

Öztürk, A. (1997). Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenen Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarının Sözel İletişim Becerilerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Savaş, B. (2006) İlköğretim 4. Sınıfta Bütünleştirilmiş Ünite ve Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerine, Öğrenemeye Karşı Tutumlarına, Akademik Özgüvenlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Senemoğlu, N. (2003). Gelişim Öğrenme Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.

Serin, A. (2005) Yaratıcı Dramayla Kurgulanmış Yaratıcı Yazma Çalışmalarına İlişkin Bir Model Önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Shirin, D. A.. Stinson, S.M., & Gausted, M. G. (2002). Developing Membership İn The Education Of Deaf Hard Of Hearing Students İn İnclusive Setting. The Journal of Deaf Studies and Deaf education. July 2002, 214-229.

Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Yaratıcı Yazma Başarısına Etkisi Ve Anlatım Ürünlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, özel sayı, 251-275, Ankara.

Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, ISSN 1305- 8177, Cilt 4, 7, 51-67, Ankara.

Temizkan, M. (2011). The Effect Of Creative Writing Activities On The Story Writing Skill. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Spring: 933-939

Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı Yazma Uygulamalarının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Vanderburg, R. (2005). Working memory contributions to analytical and creative writing samples in high school students. University of California Riversiade, USA. Retrieved April,15,2008 from www.proquest.com

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Türkel, A . (2013). YARATICI DRAMANIN YARATICI YAZMA BAŞARISINA VE YAZMAYA KARŞI TUTUMA ETKİSİ (ORTAOKUL 8. SINIF ÖRNEĞİ) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (36) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25113/265141