ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Diğer toplumsal alanlarda olduğu gibi çevre konusunda da üstün zekalı/yetenekli bireylerin eğitilmesi ve istihdamının ülkemizin kalkınması ve ilerlemesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada çevre eğitiminde önemli bir yere sahip tutumlar açısından üstün zekalı/yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 35 maddeden oluşan 4’lü likert tipindeki Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Manisa Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan üstün zekalı/yetenekli 122 öğrenci (61 kız, 61 erkek) ve Balıkesir iline bağlı çeşitli ilköğretim okullarında öğrenim gören 120 öğrenci (67 kız, 53 erkek) olmak üzere toplam 242 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının araştırmanın bağımsız değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amacıyla ilişkisiz örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları üstün zekalı/yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının üstün zekalı/yetenekli olmayan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğunu ve bu iki öğrenci grubu arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir.

A COMPARISON OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES BETWEEN GIFTED and TALENTED STUDENTS AND NORMALY DEVOLEPMENT STUDENTS

In this study, it is aimed to evaluate environmental attitudes of gifted students and average students and to compare these attitudes in terms of some variables. As a means of data collection, Environmental Attitude Scale and the personal information form have been used. Environmental Attitude Scale which has 35 items is applied to 122 gifted students (61 female, 61 male) enrolling in Science and Art Center in Manisa Province and 120 average students (67 female, 53 male) enrolling in Balikesir Province of Turkey in 2012-2013 academic year. Independent Sample t-Test of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 17.00) program were utilized to analyze obtained data. According to the analysis results, the statistically significant difference between gifted students and average students.

Kaynakça

Akbaş, T. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Çevre Olgusunun Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Atasoy, E. ve Ertürk, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.

Bradley, J.C., Waliczek, T.M. and Zajicek, J.M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. Journal of Environmental Education, 30(3), 17-21.

Goodrum, D., Hackling, M. ve Rennie, L. (2001). The status and quality of teaching and learning of science in Australian schools’. Research report. Training and Youth Affairs. Accessed 14 Oct 2008.

Hines, J.E., Hungerford, H.R. and Tomera, A.N., (1986–1987). Analysis and synthesis of research in responsible environmental behavior: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18(2), 1–8.

Keser, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Karşı Tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kolmuss, A. and Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239–260.

Koruoğlu, N. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Meydan, A. ve Doğu, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 267-277.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2010). Üstün zekalıların/yeteneklilerin eğitimi çalıştayı, Ankara.

Peer, S., Goldman, D. and Yavetz, B. (2007). Environmental literacy in teacher training: Attitudes, knowledge, and environmental behavior of beginning students. Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59. Robelia, B.A., Greenhow, C. and Burton, L. (2011). Environmental learning in online social networks: adopting environmentally responsible behaviors. Environmental Education Research, 17(4), 553-575.

Ugulu, I. (2011). The impact of recycling education on the knowledge, attitudes and behaviors of secondary school students. Ph.D. thesis, Dokuz Eylul University, Turkey.

Unal, S. ve Dimiski, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde cevre egitiminin gelisimi ve Turkiye'de ortaogretim cevre egitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 142-54.

UNESCO-UNEP (1978). Unesco-Unep environmental education newsletter. Connect 3(1), 1- 8.

Kaynak Göster

APA Uğulu, İ . (2013). ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265155

2368 1606

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Adnan AKKAYA

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve POLAT

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ALGILARI

Salih UZUN, Günay PALİÇ, Ali Rıza AKDENİZ

GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Funda ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İlker UĞULU

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Rabia TANEL, Serap KAYA ŞENGÖREN, Ayşegül YILDIRIM BENLİ, Nevzat KAVCAR

KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek TOSUN, Seçkin AYDIN

ARGÜMANTASYONA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRÜ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Suat TÜRKOĞUZ, Merve CİN

5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

İsmail ERSOY, Ahmet SARIKOÇ, Nilüfer CERİT BERBER