Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, beden memnuniyeti düzeyleri ve sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, ilk önce üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti ve sosyal becerilerinin cinsiyetle ilişkisi kontrol edilmiş, daha sonra beden memnuniyeti ve sosyal beceri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırma, tarama(survey) modeli ile yapılmıştır. Toplam 1054 üniversite öğrencisine Yüksel(2004) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sosyal Beceri Anketi" ve Gökdoğan(1988) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ve araştırmacı tarafından üniversite öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan "Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Memnuniyet Ölçeği" uygulanmıştır. Veriler, t testi ve korelasyon yöntemiyle SPSS(Sosyal Bilimler İçin istatistik Paket Programı) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, kızların bedenlerinden erkeklere oranla daha düşük oranda memnun olduklarını fakat sosyal becerilerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda beden memnuniyeti ve sosyal beceri yeterlilikleri arasında, pozitif ve negatif ilişki bulunmuştur.

The Analysis of the Interaction between the Body Gratification of University Students and their Level of Skill

In this research, we aimed to examine that if there is any correlation among Canakkale Onsekiz March University' students' body image satisfaction and social skills ability. In this research, firstly body image satisfaction and social skills ability were explained through gender and than controlled correlation between university students `body image satisfaction and social skills ability. This research was done with survey method. 1054 university students were taken as a sample. "Social Skills Inventory" that developed by Riggio(1986) and was adapted into Tıırkish by Yüksel(2004) was used for defining university' students social skills. In order to define university students' body image satisfaction, we used "Body Parts and It' Features Satisfaction Inventory" that was adapted into Turkish by Gökdoğan(1988). But Gökdoğan adapted this inventory for high school students. Therefore, the researcher has done this inventory' reliability and validity analysis on university students. Results were controlled by t test, correlation analysis according to SPSS(Statistical Package For Social Science). In the end of the research, we found that boys' body image satisfaction levels are higher than girls' body image satisfaction levels. Conversly, we found that girls' social skills ability levels are higher than boys' social skills ability levels. Also we found the correlation between university students2 body image satisfaction and social skills ability.

Kaynak Göster

APA Kalafat, T , Kıncal, R . (2008). Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268256