ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNE GÖRE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı,  üniversite öğrencilerinin televizyon izleme süresine göre  yalnızlık düzeylerini incelemektir. Çalışma, betimsel ve karşılaştırmalı bir araştırmadır.   Örneklem, araştırmaya gönüllü olarak katılan 258 kız ve 267 erkek olmak üzere toplam 525 üniversite öğrencisinden oluşturulmuştur.  Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin analizinde tek- yönlü varyans analizi (ANOVA) ve  Scheffe  testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda,  televizyon izleme süresine göre öğrencilerin yalnızlık puanları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu saptanmıştır. Üniversite öğrencilerinin televizyon izleme süresi arttıkça yalnızlık puanlarının da arttığı görülmüştür.

AN INVESTIGATION OF THE LONELINESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR TELEVISION VIEWING TIME

The aim of this study was to investigate the loneliness levels of university students according to their television viewing time. It is a descriptive and comparative study. The sample consisted of 525 university students in Izmir. The UCLA Loneliness Scale and Personal Information Form were used in the study. The data were assessed through using one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe test. A significant difference was found between loneliness scores of the students according to their television viewing time.The loneliness levels of more television viewers were significantly higher than the loneliness levels of less viewers

Kaynakça

Aziz, A.(1975). Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No. 148.

Brehm, S. (1985). Intimate Relatıonships. New York: Random House.

Bruni, L. ve Luca Stanca, L.(2005). Watching alone: Relational Goods, Television and Happiness. http://dipeco.economia.unimib.it/pdf/pubblicazioni/wp90_05.pdf

Bugay, A. (2007). Loneliness and life satisfaction of Turkish university students. Retrieved from http://www.ece.salford.ac.uk/presentations

Cacioppo, J. T., Louise, C., Hawkley, L. C., Ernst, J. M., Burleson, M., Berntson,

G.,Nouriani, B., ve Spiegel, D. (2006). Loneliness within a nomological net: an evolutionary perspective. Journal of Research in Personality, 40, 1054–1085. DOI: 10.1016/j.jrp.2005.11.007

Çakır, V. ve Çakır,V. (2011). Yalnızlık ve televizyon kullanımı.Selçuk İletişim Dergisi, 2011; 7(1):131-147.

Demir, A.(1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-18.

Demir, A. (1990). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ericson, E. (1963). Childhood and society (2nd ed.).New York: W.W.Norton.

Hammermeister, J., Brock, B., Winterstein, D. ve Page, R. (2005). Life Without TV? Cultivation Theory and Psychosocial Health Characteristics of Television-Free Individuals and Their Television-Viewing Counterparts. Health Communication, 17(3), 253–264 Copyright © 2005, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Hibberd, J. (2009). Watching TV might not make you happy, but for some viewers it beats being alone. http://www.reuters.com/article/2009/04/28/us-loneliness-idUSTRE53R18G20090428

Hogan M.J. (2001). Parents and other adults: models and monitors of healthy media habits. Singer D. Singer J. Handbook of children and the media Thousand Oaks (CA): Sage Publications : pp 663-680.

Hoglund, C. L., & Collison, B. B. (1989). Loneliness and irrational beliefs among college students. Journal of college student development, 30, 53.

Hojat, M.R.(1982). Loneliness as a function of selected personality variables. Journal of clinicial psychology. 38, 137-141.

Kubey, R. ve Csikszentmihalyi, M. (2004). Television addiction is no mere metaphor, Scientific American Special Edition, 15512991, 14(1). Lamm, H. ve Stephan, E. (1987). Loneliness among German university students: some

correlates. Social Behavior and Personality, 15 (2), 161-164.

Maroldo, G.K. (1981). Shyness and loneliness among college men and women. Psychological Reports 48, 885-886. http://scholar.google.com.tr/scholar?q=Television+addiction+is+no+mere+metaphor%2C+ +&btnG=&hl=tr&as_sdt=0&as_vis=1

McIlwraith, R. D.(1998). “I'm addicted to television”: The personality, imagination, and TV watching patterns of self‐identified TV addicts. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42:3, 371-386.doi.10.1080/08838159809364456

Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. In L. A. Peplau and D. Perlman (Eds.), Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research And Therapy. New York: Wiley Interscience.

Perlman, D. ve Peplau, L. A. (1984). Loneliness research: a survey of empirical findings. In L. A. Peplau & S.Goldston (Eds.), Preventing The Harmful Consequences of Severe And Persistent Loneliness. (pp. 13-46). U.S. Government Printing Office, DDH Publication No. (ADM) 84-1312.

Randy, M. ve Hammermeister, J. (1996). Psychosocial and health-related characteristics of adolescent television viewers. Child Study Journal, 00094005, 26(4).

Rokach, A. (1989). Antecedents of Loneliness: A Factorial Analysis. Journal of Psychology, 123(4), 369-384. Rubenstein, C. ve Shaver, P. (1980). Loneliness in two northeastern cities. In J.Hartog, J. R.

Audy, ve Y. A. Cohen (Eds.), The anatomy of loneliness (pp.319-337). New York:

International Universities Press.

Russell, D., Peplau, L. A., ve Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42 (3), 290-294.

Russell, D., Peplau, L.A., ve Cutrona, C.E. (1980). The revised UCLA loneliness scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39 (3), 472- 480.

Schultz, N. R., ve Moore, D.W. (1986). The loneliness experience of college students: Sex differences. Personality and Social Psychology Bulletin, 12, 111-119.

Shejwal, B. R.& Purayıdathıl, J. (2006). Television Viewing of Higher Secondary Students : Does It Affect Their Academic Achievement and Mathematical Reasoning? Sage Publications New Delhi/Thousand Oaks/London DOI: 10.1177/097133360601800203

Toruk, İ. (2008 ). Üniversite gençliğinin medya kullanma alışkanlıkları üzerine bir analiz.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 19, 475-488

Tuzgöl- Dost, M. (2007). Examining life satisfaction levels of university students in terms of some variables. Pamukkale University. Journal of Education, 2 (22), 132.

Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2008). An investigation of students’ life satisfaction and loneliness level in a sample of Turkish students. International journal of human sciences ( Online) 5:1. Retrieved from http://www.insanbilimleri.com.

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation, Cambridge. The MA:MIT Press.

Wiseman, H., Mayseless, O., & Sharabany, R. (2006). Why are they lonely? Perceived quality of early relationships with parents, attachment, personality predispositions and loneliness in first-year university students. Personality and Individual Differences, 40, 237–248. DOI: 10.1016/j.paid.2005.05.015.

Yavuzer, H.(1998). Ana- Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Kaynak Göster

APA Özben, Ş . (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME SÜRESİNE GÖRE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 198-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25114/265145

2773 2648

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GEOMETRİK ŞEKİL OLUŞTURMA VE PARÇALARINA AYIRMA PROBLEMLERİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Funda ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve POLAT

5E Modelinin Derinleşme Aşamasına Yönelik Olarak Elektrik Manyetizma Konusunda Hazırlanan Materyallerin Etkililiği

İsmail ERSOY, Ahmet SARIKOÇ, Nilüfer CERİT BERBER

KONUŞMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLANAN KİTAPLARDA YER ALAN SES ÖZELLİKLERİ KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek TOSUN, Seçkin AYDIN

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ

Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İlker UĞULU

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN ALGILARI

Salih UZUN, Günay PALİÇ, Ali Rıza AKDENİZ

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ

Enver TATAR, Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Adnan AKKAYA

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 9. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Rabia TANEL, Serap KAYA ŞENGÖREN, Ayşegül YILDIRIM BENLİ, Nevzat KAVCAR

ARGÜMANTASYONA DAYALI KAVRAM KARİKATÜRÜ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Suat TÜRKOĞUZ, Merve CİN