TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İRLANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı, Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ana dili öğretim programlarını karşılaştırmak ve bu ülkelerin programları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırmada, var olan durumu olduğu gibi ortaya koyma amacı güdüldüğünden betimsel model kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada yer alan veriler, 2009 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1–5. Sınıflar), 2008 İrlanda Ana Dili Öğretim Programı ve 2004 Finlandiya Ana Dili Öğretim Programı’ndan elde edilmiştir. Ayrıca araştırmada bu ülkelerin ana dili öğretim programlarına ilişkin alan yazın taramasından elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ana dili öğretim programları arasında benzerlik ve farklılıklar ortaya konarak Türkiye’deki ana dili öğretim programına yönelik öneriler getirilmiştir.

COMPARISON OF TURKEY, FINLAND AND IRELAND NATIVE LANGUAGE TEACHING PROGRAMS

The aim of this study is to compare native language teaching programs in Turkey, Finland and Ireland; and to show similarities and differences among the programs of these countries. Since it is aimed at displaying the current situation as it is, descriptive model was used in this study. Qualitative research method was used in the study. The data in this study was obtained from 2009 Primary Education Turkish Course Teaching Program and Guideline (1-5 Grades), 2008 Ireland Native Language Teaching Program and 2004 Finland Native Language Teaching Program. In addition to this, literature review related to native language teaching programs of these countries were used in this study. As the conclusion of this study, similarities and differences between the native language teaching programs of Turkey, Finland and Ireland have been presented and recommendations toward native language teaching program in Turkey have been made.

Kaynakça

Anılan, H. (2004). Beşinci sınıf öğrencilerinin türkçe dersinde okuduğunu anlama becerisiyle ilgili hedef davranışların gerçekleşme düzeyi (Fifth grade students’ levels of target behaviors fulfillment related to comprehension skill in turkish course). Paper presented at the 11th education sciences congress, University of Gazi, Ankara.

Bekci, B. ve Erdoğan, T. (2007). Türkiye ve irlanda’daki anadil öğretim programlarının karşılaştırılması (The comparison of native language teaching programs in Turkey and Ireland). Proceedings of the 3th Social Sciences Education Congress, 681-686.

Calp, M. (2003). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (Turkish Language Teaching as a Special Education Field). Erzurum: Eser Ofset Matbaacılık.

Canbulat Kutluca, A. (2004). Türkiye ve Almanya Anadili Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. (The Comparison of Native Language Teaching Programs of Turkey and Germany). Master of Degree Thesis, University of Abant İzzet Baysal.

Demirel, Ö. (1996). Karşılaştırmalı Eğitim (Comparative Education). Ankara: Usem Yayınları.

Demirel, Ö. (2002). Türkçe Öğretimi (Turkish Language Teaching). Ankara: PegemA Yayınları.

Erdem, A. (2007). İlköğretim Türkçe Programı’nın Önceki Program ve İrlanda’nın Ana Dili Öğretim Programı ile Karşılaştırılması (The Comparison of Primary School Turkish Language Teaching Program with the Previous Program and Native Language Teaching Program of Ireland). Master of Degree Thesis, University of Hacettepe.

Erdoğan, T. ve Gök B. (2009).Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (36), 1-16.

Joseph, J. E. (2004). Language and Identity: National, Ethnic, Religious. Newyork: Palgrave Macmillan.

Kavcar, C., Oğuzkan, F. and Sever, S. (1995). Türkçe Öğretimi (Turkish Language Teaching). Ankara: Engin Yayınları.

Kavcar, Cahit. (1996). Anadili eğitimi (Native language teaching). Tömer Ana Dili, 1, 1-4.

Kılıç, A. (2002). Bir metni farklı şekilde işlemenin anlama düzeyine etkisi (The effect of handling a text in a different way on comprehension level). Eğitim ve Bilim Dergisi, 27 (123), 53-61.

Kolaç, E. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının anadilimizin yaşadığı sorunlara ılişkin farkındalıkları, görüş ve önerileri(The awareness, comments and recommendations of pre-service primary school teachers on the problems of our native language). Paper presented at the International Turkish Education and Teaching Symposium, University of East Mediterranean, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Kolaç, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının okuyucu profilleri (The reader profiles of pre- service primary school teachers). Proceedings of the 6th National Primary Education Symposium, 209-214.

Lauterbach, U. And Mitter, W. (1998). Theory and methodology of international comparisons. Vocational Education and Training. The European research field Background Report 2, 3-38, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. (Instructional program and guideline for primary school Turkish language course teaching). Ankara: MEB Yayınları.

National Core Curriculum for Basic Education. (2004). Database, Retrieved March 18, 2010 from http://www.oph.fi/english/frontpage.asp?path=447.

Noah, H. J. (1984). The use and abuse of comparative education. Comparative Education Revie, 27, 550–562.

Özbay, M. (2004). Yeniden yapılandırma çerçevesinde türkçe eğitimi programı ve bazı öneriler. (Turkish language teaching program and some recommendations in the framework of reconstruction). 12th Educational Sciences Congress, University of Gazi, Ankara.

Özyürek, R. (2004). Okullarımızda türkçe eğitimi (Turkish language teaching in our schools). Paper presented at the 13th Educational Sciences Congress, University of İnönü, Malatya.

PIRLS. (2001). International report, p. 26. Retrieved April 21, 2010 from http://timss.bc.edu/pirls2001.html

PISA. (2000). Literacy skills for the world of tomorrow: further results from pisa 2000, p.79. Retrieved March 11, 2010 from http://www.pisa.oecd.org/pages PISA. (2003). Technical report, p. 208, Retrieved March 19, 2010

from http://www.pisa.oecd.org/pages

PISA. (2006). Science competencies for tomorrow’s world executive summary, p.47 Retrieved June 17, 2010 from http://www.pisa.oecd.org/pages

Primary School Curriculum. (2008). (Curacalam na Bunscoile), Dublin, Government Publications.

http://www.curriculumonline.ie/en/Primary_School_Curriculum/ Retrieved April 26, 2010

from Shameem, N. (2007). Language education needs for multilingualism in fiji primary schools. International Journal of Educational Development, 27, 39–60.

Sidekli, S., Güneş F., Yangın S. and Gökbulut Y. (2007). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarının belirlenmesi (The determination of loud reading mistakes of second year students at primary school). Proceedings of the 6th National Primary Education Symposium, 195–199.

Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe türkçe programının değerlendirilmesi (The evaluation of the 1. Step Turkish language program). İlköğretim Online 6 (2), 284–304.

Şahinel, M. G. (2005). Yeni türkçe öğretim programına göre öğrenme-öğretme ortamının düzenlenmesi. (The arrangement of learning-teaching environment according to the new Turkish language teaching program). Proceedings of the Evaluation of New Primary School Curriculum Symposium, 217-219.

Trudell, B. (2005). Language choice, education and community identity. International Journal of Educational Development, 25 (3), 237-251.

Uşun, S. (2007). Türkiye’de yeni uygulamaya konulan (1-5. sınıflar) ilköğretim programlarının değerlendirilmesi (The evaluation of primary school curricula which has recently been put into practice in Turkey). Proceedings of the 6th National Primary Education Symposium, 511-516.

Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Explanatory linguistics terms dictionary). İstanbul: Multilingual.

Wilsing, A. N. (2002). Odtü’de Öğretim Elemanlarının Öğretimde Planlama, Etkili Öğretim ve Değerlendirme Alanlarında Eğitime Yönelik Programın Etkililiği. (The Efficiency of the Program on Training of İnstructors at Metu on İnstructional Planning, Effective Teaching and Assessment). Master of Degree Thesis, University of Orta Doğu Teknik.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Qualitative Research Methods in Social Sciences). Ankara: Seçkin Yayıncılık. GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Kaynak Göster

APA Erdoğan, T , Gök, B . (2011). TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İRLANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265282

3251 3630

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE, FİNLANDİYA VE İRLANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Tolga ERDOĞAN, Bilge GÖK

“SINIFTA NE YAPIYORUM?”: ÖĞRETMENLERİN SINIFİÇİ GERİBİLDİRİMLERİ İLE İLGİLİ TEPKİLERİ

Bahar GÜN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KAVRAMLARI HAKKINDAKİ YANLIŞ ANLAMALARI

Erdal TATAR, Yunus KARAKUYU, Cengiz TÜYSÜZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özge ÖZBAYRAK, Melis Arzu UYULGAN, Şenol ALPAT, Sibel KILINÇ ALPAT, Mehmet KARTAL

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCILERININ SERBEST OKUMA SÜREÇLERINDE OKUMA AMAÇLARI VE ANLAMI YAPILANDIRMA STRATEJİLERİ

Adnan KARADÜZ

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ İNCELENMESİ

Hülya PEHLİVAN, Pınar KÖSEOĞLU

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERNET TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Hasan TÜRKER, Erhan YAYLAK

ORTAÖĞRETİMDE KOMPLEKS SAYILARLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Adem ÇELİK, Mehmet Fatih ÖZDEMİR

2005 ORTAÖĞRETĠM FĠZĠK PROGRAMI DÜZENLEMELERĠNĠN ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Erdoğan Özdemir, Ayşegül Benli, Duygu Dörtlemez, Rabia Tanel, Serap Kaya, Nevzat Kavcar

ANORGANİK KİMYA DERSİNDE WEB DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Barış DEMİRDAĞ, Mehmet KARTAL