TÜRKÇE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Küreselleşen dünyada bireyler anadillerinin yanında ikinci bir dil edinmek zorundadır. Türkçe de geniş bir coğrafyada büyük bir kitle tarafından konuşulmasından dolayı ikinci bir dil olarak öğrenilen ve öğretilen bir dildir. Bu çalışmamızda Türkçe Öğretmenliği Bölümü Programında bulunan Yabancılara Türkçe Öğretimi dersine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye çalıştık. Araştırmamızın evrenini Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği üçüncü sınıfta okuyan 105 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırmamız nitel bir araştırma olup verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

THIRD-GRADE STUDENTS' VIEWS ABOUT TURKISH TEACHING COURSE FOR FOREIGNERS

People have to learn a second language in today‟s globalized world. Because of the fact that it is a spoken language in a large geographical area, Turkish is also been learned and taught. In this study, we tried to determine the views of students about the course of „Teaching Turkish lessons for foreigners‟, which was integrated in the curriculum of Turkish Teacher Training Program in 2005. The participants of the study are composed of 105 Turkish Language Teaching third-grade students in Buca Faculty of Education. This investigation is a qualitative research and we used content analysis method for the data analysis. In addition, we also used semi-structured interview form as a means of data collection.

Kaynakça

Akış, İ.(2009). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Ana Sorunlar, Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 8, 202-203.

Ayaz H., Akkaya, A.(2009). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bazı Düşünceler, Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 8, 214-218.

Bozgöz, F.(2009). Yemen Sana‟a Üniversitesi, Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, 8, 21-27.

Brisk, M.E. (Eds).(2005). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Can, C.(2009). Avrupa Birliği Dil Politikası ve Yabancı Dil Olarak Türkçe. Yaylı, D.&Bayyurt, Y.(Ed.). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler (pp.175-189).

Candaş Karababa, Z. C.(2009). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, , 42, 2, 265-277.

Çiçek, Mehmet (2010). Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fransa Örneği, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı,44-48.

Çiftçi, M.(2011). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programı Sorunu, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter, p. 399-405.

Demircan, Ö.( 1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul.

Ellis, R. (2003). Second Lenguage Acquisition, Oxford University Press.

Güzel, A.(2003). Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,2, 63- 86.

Karababa, Z. Canan (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alan için Öğretmen Yetiştirmenin Önemi ve Gereği, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı, 26-29.

Özbay, M.(2005). Türkçe Eğitimi Bölümleri İçin Lisans Programı Önerisi, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Ankara.

TKÖ 3006 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders İçerikleri 21.06.2011 Tarihinde http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=7610

Tosun, C.(2005). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi, Journal of Language and Linguistic Studies Vol.1, No.1, 22-28.

Ungan, S.(2006). Avrupa Birliğinin Dil Öğretimine Karsı Tutumu ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi, Dumlupınar üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 217-225.

Üstünel, E., Aydın, S. (2009). A Comparative Study on Teaching Turksh and English as a Foreign Lenguage at the Postgraduete level, Worl Conferance on Educational Sience, Procedia Social and Behavioral Sciences,1, 259-264.

Yağmur, K.(2009). Batı Avrupa‟da Anadili Türkçe Olan Öğrencilere Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretimi ve Kuramsal Sorunlar. Yaylı, D.&Bayyurt, Y.(Ed.). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler (pp.221-230).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H.( 2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Demirel, M . (2011). TÜRKÇE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 128-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265250