Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi ile İlgili Kabuller Üzerine II (Cümle Öğeleri )

Bu çalışmada Türkçe dil bilgisi öğretimindeki cümle öğeleriyle ilgili değerlendirmeler, eğitim aşamaları (ilköğretim-ortaöğretim-yükseköğretim) göz önünde bulundurularak, karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Cümle öğesi olarak nelerin kabul edildiği ve bu kabulde hangi ölçülerin kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı eğitim aşamalarına yönelik yayınlardaki benzer ve farklı kabullerin tespitinin amaçlandığı incelemenin son bölümünde, dil bilgisi öğretiminin bütünlüğü dikkate alınarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

In this study, the evaluations on the sentence elements in the Turkish grammar education are examined comparatively in deference to the education stages (primary, secondary, and university). It is tried to be determined what is accepted as an element of sentence and, which measures are used in that acceptation. Various suggestions are presented in deference to the unity of grammar education. In the last part of the research, which is aimed at determining the similar and dissimilar acceptations in the publications that are intended for different education stages are indicated.

Kaynak Göster

APA Kerimoğlu, C . (2006). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi ile İlgili Kabuller Üzerine II (Cümle Öğeleri ) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268424