Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi ile İlgili Kabuller Üzerine I ( Kelime Grupları)

Türkçe dil bilgisi öğretimi ile ilgili bu çalışmada kelime grubu kavramının farklı eğitim aşamalarına yönelik yayınlardaki işleniş biçimleri üzerinde durulmuştur. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim şeklinde üç bölüme ayrılan eğitim aşamalarında konunun ne şekilde ele alındığı, eğitim sistemindeki devamlılık ilkesi de dikkate alınarak, karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Kelime gruplarıyla ilgili değerlendirmeler incelenirken eğitim sistemindeki farklı kabullerin, kopuklukların bu alana da yansıyıp yansımadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölümde ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

The kinds of the functions of the phrase concept in the publications, which are intended for different stages of education are emphasized in this study that is about Turkish grammar education. The ways of discussing the subject are examined comparatively at three education stages which are primary, secondary and university education, in deference to the continuity principle in the education system. While the examinations of the evaluations on phrases, are tried to be determined that whether the different acceptations and disunities in the education system are reflected to this area or not. Consequently, emergent conclusions are evaluated and suggestions are presented in the last part of the study.

Kaynak Göster

APA Kerimoğlu, C . (2006). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi ile İlgili Kabuller Üzerine I ( Kelime Grupları) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268421