Turizm Lisans Öğrencilerine Yönelik Hazırlanan Yabancı Dil İngilizce Ders Kitaplarının Hedef Kitle Açısından Uygunluk Analizi

Öz Yabancı dil eğitiminin verimli bir şekilde yürütülebilmesi çeşitli kriterlere bağlıdır, bunlar yöntem, öğretim elemanı, fiziksel koşullar veya kullanılan materyallerdir. Eğitim alanı ve hedef kitle bağlamında hazırlanan ders kitapları yabancı dil eğitiminin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Bundan dolayı bu çalışmada turizm lisans öğrencilerinin yabancı dil İngilizce dersleri için hazırlanan ders kitaplarının hedef kitleye uygunluğu üzerine odaklanılmıştır.  Çalışmanın amacı English for International Tourism başlıklı ders kitabı örneğinde, turizm lisans öğrencileri için hazırlanan yabancı dil İngilizce ders kitaplarının hedef kitleye uygunluğunu sınamak ve veri analizi sonucunda ulaşılan sonuçlar bağlamında turizm odaklı hazırlanan yabancı dil İngilizce ders kitaplarının nasıl olması gerektiği konusunda öneriler getirmektir.

Kaynakça

Acar, K., Tan, E., ve Balcı, U. (2017). Turizm Odaklı Almanca Ders Kitaplarının Ülke Bilgisi Bağlamında Analizi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, Volume 5, Issue 1, p. 651-672.

Akgöz, E., ve Gürsoy, Y. (2014). Turizm Eğitiminde Yabancı Dil Öğrenme, İstek Ve Kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi Beyşehir Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2/1, s:21-29.

Akpolat, G. (2012). Üç Fransızca Ders Kitabının MEB 2006 Fransızca Öğretim Programı Çerçevesinde İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arslan A., ve Çoşkun A. (2012). Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Türkiye Ve Dünyada Neler Oluyor?. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, 20. Yıl, Özel Sayı, 12:1-19.

Balcı, T. (1998). Türkiye’de Germanistik ve Turizm Eğitimi. Sorunlar ve Somut Çözüm Önerileri. ÇÜ Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 15. Adana.

Barışkan, C. (2010). Türkiye’de Hazırlanan İngilizce Ders Kitapları İle Uluslararası İngilizce Ders Kitapları Arasındaki Kültür Aktarımı Farklılıkları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya.

Batdı, V. (2010). Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde Okutulan İngilizce Ders Kitabının Etkili Kullanılabilmesi İçin Taşıması Gereken Özelliklere İlişki Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Elazığ ve Diyarbakır İlleri Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Baykal, D., ve Şahin, E. (2015). Türkiye’de Turizm Eğitimi Veren Meslek Yüksekokullarının Ders Programlarına İlişkin Bir İçerik Analizi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2 (3), s:19-36.

Beyazit, H. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Ders Kitaplarındaki Öğrenme Stratejilerinin Kullanım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Brill, L. M. (2005). Lehrwerke/Lehrwerkgenerationen und die Methodendiskussion im Fach Deutsch als Fremdsprache, Shaker Verlag, Aachen.

Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (20. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Canpolat, D. (2010). İlköğretim 4. Sınıfta Okutulan İngilizce Ders Kitabına İlişkin Öğretmen Öğrenci ve Uzman Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Council of the EU and EP. (2000). Decision No 1934/2000/EC of the EP and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001. OJ, L 232.

Çelebi, M.D. (2006). Türkiye’de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Eğititm Fakültesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı : 21 Yıl : 2006/2 , s: 285-307.

Çelik, Ş.N. (2011). Orta Öğretim İngilizce Ders Kitabı Breeze 9 Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çınar, D. ve Akgün, Ö.E (2015). Ders Kitabı Tasarımında Artırılmış Gerçeklik Kullanımı: Bir İngilizce Ders Kitabı Bölümü Örneği. T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya, s: 98-103.

Dayıoğlu, M. (2010). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri: Edremit Körfezi Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Demir Ş., ve Demir M. (2014). Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü: Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(4), s: 528-548

Demirel, M.B. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Kapsamında Almanca Delfin Ders Kitabının

Dublicka, I. and O’Keeffe . M. (2017). English for İnternational Tourism. (Pre- intermediate Student’s Book). (13. Basım). İngiltere, Essex: Pearsen Education Limited.

Dublicka, I. and O’Keeffe . M. (2017). English for İnternational Tourism (Pre- intermediate Workbook). (10. Basım). İngiltere, Essex: Pearsen Education Limited.

Erdoğan, A., ve Yıldırım, Y. ( 2014). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Turizm Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Geleceğe Yönelik Öneriler ve Bir Ders Programı Önerisi. Social Sciences Research Journal, Volume 3, Issue 2, s: 16-26 , ISSN: 2147-5237.

Genç, A. (2002). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 74-81.

Güler, G. (2005). Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı Ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretim Süreçleri. Journal of Social Science, 6(1), s:89-106.

Gültekin, S. Doğan, O. Yağmur, Y. ve Dinçel, A. ( 12-25 Kasım, 2015). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri Kitabi, s: 126-144, Çanakkale.

Gülüm, K., ve Artvinli, E. (2010). Turizm Coğrafyası Dersinin Coğrafi Algıya Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. Marmara Coğrafya Dergisi, (22) s: 439-453.

Gürsoy., Y. ve Akgöz, E. (2014). Turizm Eğitiminde Yabancı Dil Öğrenme, İstek Ve Kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi Beyşehir Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt: 2, sayı:1. s: 21-29.

İşci, C. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan ‘ Yeni Hitit’ Ders Kitabının Dört Temel Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İşigüzel, B. (2013). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programlarındaki Mesleki Almanca Dersleri Üzerine Bir Araştırma. NWSA-Humanities, 4C0174, 8, (4), s: 363-371.

Kaliyeva, A. (2015). Türkçe ve İngilizce Ders Kitabında Değerler Eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kalkan, C.K. (2012) . ‘Deutsch ist Spitze’ Adlı Ortaöğretim Almanca Ders Kitabında Ülke Bilgisi Öğelerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Karababa, C. (2012). “Avrupa Dil Portfolyosu.” A.Ü. Dil Dergisi, s:117, Kasım- Aralık. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karataş, F. (2014). 4. Sınıf “Toko Demo” Almanca Ders Kitabının “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’’ Kapsamında Analiz Edilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Keleş, O. (2015). Türkçe ve Almancanın İkinci Dil Olarak Öğretilmesinde Kullanılan İki Ders Kitabının Yazma Becerisi Açısından Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Kuşçu, E. (2012) : OBM Öncesi İlköğretim 4. Sınıf Fransızca Öğretim Programı ve Bonjour Le Français Ders Kitabına Eleştirel Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012 16 (2), s: 249-270. Erzurum.

Maijala, M. (2007). Was ein Lehrwerk können muss – Thesen und Empfehlungen zu Potenzialen und Grenzen des Lehrwerks im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Info DaF 34, 6, s: 543–561.

Neuner, G. (1979). Zur Analyse fremdsprachlicher Lehrwerke, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.

Neuner, G. (1994). Lehrwerkforschung – Lehrwerkkritik. İçinde: Kast, Bernd; Neuner, Gerhard (Ed.): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin. S. 8–22.

Oruç, N, ve Yavuz, B. (2013). Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 6, Sayı: 27, s: 399-407.

Saraç, H.S., Arıkanç, A. (2010). Yabancı Dil Ders Kitaplarında Hedef Kültür Bilgisini İncelemede Kullanılabilecek Kontrol Listesi Uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl: 3, sayı:1-2, s: 45-56.

Sarıbülbül, E. (2016). Objectif Diplomatie 1, le français des relations européennes et Internationales (A1/A2)” Fransızca Ders Kitabında Yer Alan Görevlerin Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Eylem Odaklı Yaklaşıma Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Telc, (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Almanya: telc GmbH.

Tok, H., ve Arıbaş. S. (2008). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt: 9, sayı: 15, bahar 2008 s: 205–227.

Tuna, O. (2014). Geschichte Und Geschehen 3 İsimli Alman Tarih Ders Kitabında Yer Alan İslam Tarihine Ait Bölümün Değerlendirmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Türkeri, İ. (2014).Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitiminin Özel Nitelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 4, sayı: 3, s: 1-14.

Uyanık, B. (2012). Unique 9 Ders Kitabının Milli Eğitim İngilizce Dersi Öğretim Programına Uygunluğu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Kaynak Göster

APA Balcı, U , Metin, F . (2019). Turizm Lisans Öğrencilerine Yönelik Hazırlanan Yabancı Dil İngilizce Ders Kitaplarının Hedef Kitle Açısından Uygunluk Analizi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (47) , 57-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/46964/422878

2369 1610

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hafız-ı Şirazi’nin Bir Gazeli Üzerine Değerlendirme: Aşk Herkesin Başında: Kimi Cefâda, Kimi Safâda

Ömer İNCE

Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufuna Yönelik Tutum ve Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Sami OLUK, Serap KAYA ŞENGÖREN, Gonca BABADAĞ

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU, Gizem ALPAK TUNÇ, Fatma CANDARLI

Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yayınlanan Gazetelerdeki Matematikle İlgili Haberler Üzerine Bir İçerik Analizi

Nurefşan ŞADAN, İşıkhan UĞUREL, Seher GÜNEY

Öğretim Elemanlarının Matematiksel İspatın Önemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Esra AKSOY, Serkan NARLI

Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi

Gülmira KURUOĞLU, Nilay ŞEN

Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Elif ULU ERCAN

Ortaöğretim Kurumlarındaki Rehber Öğretmenlerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Yeterlik Algıları

Gözde EVRAM, Yeliz AKINTUĞ, Engin BAYSEN

Turizm Lisans Öğrencilerine Yönelik Hazırlanan Yabancı Dil İngilizce Ders Kitaplarının Hedef Kitle Açısından Uygunluk Analizi

Umut BALCI, Fatoş METİN

Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarının Duygu Temelli Tepkilerine Yönelik Görüşleri

Zahide TÖRET, Selda ÖZDEMİR, Işık AKIN BÜLBÜL