TOPLUMSAL BİLİM ARAŞTIRMALARI NİTEL OLMALIDIR

Bilimsel araştırmaların nesnel olması temel kaygıdır. Fen bilimleri öteden beri kullandıkları yöntemlerle bu kaygılarını en aza indirgeme olanağına kavuştular. Toplumsal bilimlerin doğa bilimlerinin yöntem ve tekniğine benzer yöntem kullanmaları toplumsal araştırmaların yüzeysel kalmalarına neden olmaktadır. Bu gidiş alanda kısır döngülere yol açmaktadır. Bu bildiri ile aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. • Toplumsal bilimlerdeki araştırma yöntemi neden nitel olmak zorundadır? • Doğa bilimleri yöntem ve teknikleri ile toplumsal alan olgularına ulaşma olanağı sağlıklı mıdır? • Toplumsal olaylardaki nedenselliği sayısal olarak açıklama güçlüğü yok mudur? • Araştırmaları sayısal klima çabaları "sayı fetişizmine" götürmüyor mu? • Nitel araştırma toplumsal bilimlerde çağdaş bir gidiş olarak benimsenmemiş midir? Yukarıdaki soruların yanıtları çağdaş gidişin de betimlemesi olacaktır. Nitel araştırma ile ulaşılacak sonuçların daha anlamlı olacağı beklentisi artarak önem kazanmaktadır. Sayısal ifadelerin disiplinlerin alan mantığın, vermeleri zordur. Bu zorluk yönetilen yüksek lisans ve doktora çalışmalarında da yaşanmaktadır. Eğitim bilimlerindeki bu bilimsel dönüş geçmişlerinde sayısal alanda çalışma yapmayanlarca da kabul görmek¬tedir.

Being objective of the scientific researches is the basic care. Science has succeeded to decrease this care to the least by the methods used for so long. That social sciences' using similar methods and techniques like nature sciences causes social surveys be superficial. This superficiality causes vicious circle in the study field. With this bulletin, answers will be seeked for the questions below: • Why should the survey methods in social sciences be qualitative? • Is is healthy to reach social field facts by the methods and techniques of nature sciences? • Isn't there any difficultness to express the causality of social events in numbers? • Don't the efforts to express the surveys in numbers lead us to `number fetishism'? • Hasn't qualitative survey been accepted as a contemporary way in social sciences? The answers of the questions below will be the description of contemporary affairs. The expectations of being more meaningful of the results gained by the qualitative surveys is becoming more and more important. lt's difficult for numerical expressions to express the logic of discipline. This difficultness is seen in post-graduate and doctoral studies. This scientific returning in education sciences has also been accepted by the scientists not having studied in statistical field before.

Kaynak Göster

APA Güler, A . (2005). TOPLUMSAL BİLİM ARAŞTIRMALARI NİTEL OLMALIDIR . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268404

1394 445

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Ayla GÜRDAL, Ayşen BAKİOĞLU, Aysun ÖZTUNA

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE

PDR LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve BENLİK SAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Rengin Akboy, Yasemin Argun, Ebru İkiz

LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Vedat Özsoy

LİSANSÜSTÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ

Sermin BİLEN

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖĞRENCİ ve ÖĞRETİM ÜYESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap KAYA, Gamze SEZGİN, Nevzat KAVCAR

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN NİTEL ve NİCEL YÖNTEMLER

Melek ALTIPARMAK, Mahmure NAKİBOĞLU

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAYGILARI ARAŞTIRMA ve İSTATİSTİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ARAŞTIRMA YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN ERCAN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Yasemin SÖZER