THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND CLASSROOM MANAGEMENT ORIENTATIONS

Bu çalışmanın amacı hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi yaklaşımları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmanın verileri 414 hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmanın verileri öğretmen öz yeterlik ölçeği ve sınıf yönetimine yönelik inanç ve tutum ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışmada bireysel öğretim yeterliği ve genel öğretim yeterliği ile sınıf yönetimi yaklaşımlarına ilişkin birinci ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin görüşleri arasında önemli bir farklılık olmadığı ve bireysel öğretim yeterliği ve genel öğretim yeterliği ile sınıf yönetimi yaklaşımlarına ilişkin hizmet öncesi sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. Bireysel öğretim yeterliği ve genel öğretim yeterliği sınıf yönetiminin önemli bir açıklayısı olduğu bulunmuştur.

The purpose of the present study was to explore the relationship between pre-service classroom teachers’ self-efficacy beliefs and their classroom management orientations. Data in this study were collected from a total number of 414 pre-service classroom teachers utilizing the Teacher Efficacy Scale (TES) and the Attitudes and Beliefs on Classroom Control Inventory (ABCC). Data analysis indicated no significant differences in personal teaching efficacy (PTE) and general teaching efficacy beliefs (GTE), and classroom management orientations between male and female. There was no stastistically significant differences in personal teaching efficacy and general teaching efficacy beliefs, and classroom management orientations between beginning and ending pre-service classroom teachers. PTE and GTE are significantly predictors of classroom management orientations.

Kaynak Göster

APA Cerit, Y . (2011). THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND CLASSROOM MANAGEMENT ORIENTATIONS . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (30) , 156-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265272