TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Çağdaş eğitim anlayışındaki değişim ve gelişmeler, öğretmen yetiştirme programlarının değişmesine neden olmuştur. Bu değişim 1997 yılından sonra öğretmen yetiştirme sisteminin yeniden yapılanmasına da yansıyarak eğitim fakültesi dışındaki alan fakültesi lisans programından mezun olan öğrencilerin öğretmen olabilmelerini tezsiz yüksek lisans programına bağlamıştır. Bu araştırmanın temel amacı, ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar tezsiz yüksek lisans programına katılan farklı branşlardan mezun öğretmen adaylarının program yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Ortaöğretim sosyal alanlar (tarih, felsefe) bölümü öğret¬men adaylarının tezsiz yüksek lisans programına ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre değişmemektedir. Fen-matematik alanları (biyoloji,kimya) bölümü öğretmen adaylarının, bu programın tezli olmasına yönelik görüşleri arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sosyal alanlar eğitimi öğretmen adaylarının programa ilişkin görüşleri mezun oldukları alandaki iş olanaklarının sinirliliği, programın akademik kariyer yapmaya katkısı, programda yer alan seçmeli I ve Il derslerinin eğitim bilimleri ağırlıklı olması yönünde farklılık göstermektedir. Fen-matematik alanları öğretmen adaylarının görüşleri programın öğretmenlik mesleğini sevdireceği ve seçmeli derslerin kendi alanlarında ağırlıklı olmasını istemeleri yönünde farklılık göstermektedir. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarının öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine hazırlamada yeterli olduğu düşüncesindedirler.

The development and the changing of the contemporary education mentality has resulted in the changing of the teacher training programs. After 1997, this changing has reflected on the reconstruction of the teacher training system and the students who graduated from faculties other than the educational faculties have to take non-thesis post graduate programs in order that they could become teachers. The aim of this research study is to determine the candidate teachers'who are students in secondary science, mathematics and social science fields non-thesis post graduate programs from different graduate programs, opinions about these non-thesis post graduate programs. The results from this survey shows that secondary social science education (History, Philosophy) departments' students' opinions about the non-thesis post graduate programs have not changed through their gender. Considering the gender a significant difference was found in the views of the canditate teachers of department of maths - science (biology - chemstry) teacher training reperding the fact that this program should be thesiss - based program. The opinions of the social science education teacher candidates have shown disparity (diversity) due to the limited job opportunities, program's contribution to the academic career and the superiority of the educational science elective courses (I, Il). The opinions of the candidate teachers who are in science field have shown disparity in that the program will make them love their jobs and their wish for taking elective courses on their own fields. Candidate teaching staff think that these non-thesis post graduate programs are adequate enough to prepare them to their job.

Kaynak Göster

APA Deniz, S , Görgen, İ , Şahin, N . (2005). TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DAYALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ve ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268361