Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri

Resim yoluyla sanat terapisi ve psikodrama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu araştırmanın amacı, 7 hafta boyunca sadece psikodrama uygulanan gruptaki PDR öğrencileriyle, her iki yöntemin birlikte uygulandığı diğer gruptaki PDR öğrencilerinde, her iki yöntemin, savunma stilleri ve sosyal ilişkiler ağı üzerindeki etkilerini incelemektir Araştırmanın örneklemi, PDR dördüncü sınıf öğrencilerinden 50 kişidir. Gruplar gönüllülük ilkesi çerçevesinde isteyenin istediği gruba katılmasıyla oluşturulmuştur. 25 kişilik bir grup, resimle sanat terapisi ve psikodrama, diğer grup ise sadece psikodrama uygulanmak üzere yine 25 kişiden oluşturulmuştur. Sanat terapisi grubu ile çalışırken, resim bölümü öğretim üyelerinden olan sanatçı uygulamacı, öğrencilerin duygularını çizmede ve empatik anlayışı ile sorular sormada terapist uygulamacıya yardımcı olmuştur. Terapist uygulamacı psikodramatisttir ve sanat terapisi eğitimi almaktadır. Uygulama bir hafta birinci grupla, diğer hafta ikinci grupla, her biri ile yedi hafta çalışılarak yapılmıştır. Seansların süresi 3-4 saat arasında değişmektedir. Araç olarak "Sosyal İlişkiler Ağı Ölçeği " ve "Savunma Tarzları Ölçeği" uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba ön ve son testler olarak uygulanmıştır. Bulgular şu şekilde özetlenebilir: Sanat terapisi ile birlikte psikodrama uygulanan gruptaki bazı öğrencilerin otistik fantezi,(madde 14) dışa vurma (madde 20) ve pasif saldırganlık (madde 23) puan ortalamaları anlamlı düzeyde azalırken, rasyonalizasyon,(madde 4), psödoalruizm (madde 1) yüceltme (madde 15) ve idealleştirme (madde 24) puan ortalamaları anlamlı düzeyde artmıştır; sosyal ilişki ağlarında (social relation networks) da önem verdikleri kişi, grup ve bu gruplarda değer verdikleri kişi sayısı çoğalmıştır. Sadece Psikodrama uygulanan gruptaki bazı öğrencilerde ise dışa vurma (madde 20) ve bölünme (madde 29) puan ortalamalarında anlamlı düzeyde düşüş saptanmıştır. Sosyal ilişki ağında da çok sayıdaki öğrencinin, onların yaşamlarında önemli etkisi olan kişilere, gruplara ve bu gruplarda değer verdiği kişilere ilişkin hissettiği yakınlık derecesi azalmış ve buna paralel olarak bu kişilerin ona hissettiğini düşündüğü yakınlık derecesi de azalmıştır.

The Effects of Using Psychodrama and Painting in Therapy on Defence Styles and Social Relations Network

The purpose of this study of simultaneous application of art therapy through painting and psychodrama methods is to analyze the affects of both methods on defence styles and the social relations network in between the group of PDR students to whom only psychodrama method was applied and the group of PDR students to whom both methods were applied simultaneously The sampling of this study was made of 50 students from the fourth grade of PDR. ThP groups were established on the idea of volunteering on which group they wanted to be. A group of 25 students was established regarding the application of both art therapy through painting and psychodrama; on the other hand, the other group of 25 students was eastablished in order to apply psychodrama only. Whilst working with the art therapy group, an artist moderator from the professors of painting department helped the therapist moderator on asking questions about drawing the students' feelings and empathic understanding. The therapist moderator was a psychodramatist and studied art therapy. The practice was realized one week with one group and one week with the other group, and it went on for seven weeks for each group. As a tool "Scale for the Social Relations Network" and "Scale of Defence Styles" were applied before and after the therapy as pre-therapy evaluation and post therapy evaluation. The findings can be summarized like this: While the average points of some students, to whom art therapy and psychodrama were simultaneously applied, for autistic fantasy(item 14), acting out(item 20) and passive aggression (item23) was decreasing significantly, the average points for rationalization (item4), psudo-altruism (item 1), sublimation (item 15) and idealization (item 24) increased significantly; the number of persons for whom they gaye value and the number of groups and the persons within these groups for whom they gaye value increased. A significant decrease on the average points for acting out (item 20) and splitting (29) was observed within some students to whom only psychodrama was applied. The sympathy degree to the persons that had an important role in their lives, to the groups and to the persons for whom they gaye value in those groups decreased and parallel to that the sympathy degree that they thought it was felt by those persons also decreased.

Kaynak Göster

APA Işiker, G , Fırıncı, M . (2008). Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268287

3432 3806

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Gizem SAYGILI, İşık GÜRŞİMŞEK

Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri

Gülnur Bayezid Işiker, Mehmet Fırıncı

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü

Gökhan ATİK, Gülşah KEMER

Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği

Bahar Mete OTLU

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Ayşe KANAY, Alev GİRLİ

Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi

Nuray TAŞTAN, Uğur ONER

Soy Ağacı Tekniğinin Aile ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kullanımı

Erkan IŞIK

Üniversite Danışmanlığında Akran Desteği: Bir Bölüm Akranlığı Projesi Uygulaması

Deniz Albayrak KAYMAK

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi

Adnan KULAKSIZOĞLU