TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmada Tahmin Et-Gözle-Açıkla stratejisi ile desteklenmiş yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaca uygun olarak araştırma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Araştırma ön tutum ölçeğinden aldıkları puanları birbirine denk olan iki 7. sınıf üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deney grubunda TGA destekli yansıtıcı düşünme etkinliklerine göre öğretim yapılırken kontrol grubunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen etkinlikler uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Kaya (2002) tarafından geliştirilen fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön tutum-son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında son tutum puanları lehine bir fark olduğu belirlenmiş, ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Araştırmada ayrıca deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin deney öncesi ölçümlere göre düzeltilmiş son tutum ölçeğinden aldığı puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir

THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON REFLECTIVE THINKING ASSISTED BY PREDICTION–OBSERVATION–EXPLANATION METHOD ON THE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE ATTITUDES OF 7th GRADE STUDENTS

In this study, the effect of POE Strategy assisted Reflective Thinking Based Activities on the science and technology course attitudes of students has been investigated. For this purpose, this study was carried out according to pretest-posttest controlled group model. The research conducted with two groups. Groups are selected as two 7th grade classes that have equal scores from pre-attitude scale. In gathering research data attitude scale developed by Kaya (2002) has been employed. In the research POE assisted reflective thinking activities were conducted in test group while in control group activities proposed by Ministry of National Education were executed. As a result of this research, it has been determined that there is a significant difference between experimental group students’ pre and post attitude scale points A difference between control group students’ pre and post attitude scale points was found in favor of the students’ post attitude scale. But this difference is not significant statistically. Moreover, in this research, a significant difference between experimental and control group students’ post attitude points revised according to pre-test measures was found in favor of the experimental group

Kaynakça

Akgün, Ö. E. ve Deryakulu, D. (2007). Düzeltici Metin ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel Çelişki Düzeyleri ve Kavramsal Değişimleri Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1),17- 40.

Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.

Ayas, A.; Karamustafaoğlu, S.; Cerrah, L. ve Karamustafaoğlu, O. (7-9 Haziran 2001). Fen Bilimlerinde Öğrencilerdeki Kavram Anlama Seviyelerini ve Yanılgılarını Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Bolu.

Bilen, K. ve Aydoğdu, M. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Bitkilerde Fotosentez ve Solunum Kavramlarını Öğretmede TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) Stratejisinin Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 179- 194.

Bloom, B.S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çetin, O., Hamurcu, H., Günay, Y. (2001). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Deney Yapma Etkinliği, Laboratuar Kullanımı Ve Güvenliğine Yönelik Öğrenci Tutumları. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri 7-8 Eylül, M.Ü. İstanbul, s. 91-99.

Demirel, Ö. ve Ün, K. (1987). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Şafak Matbaası.

Green S.B., Salkind N.J. & Akey T.M., (2000). Using SPSS for Windows Analyzing and Understanding Data. Prentice Hall inc.

Gunstone, R.F. (1990). ‘Children’s Science’: A Decade of Developments in Contructivist Vievs Of Science Teaching And Learning. The Australian Teachers Journal, 36(4), 9- 19.

Hamurcu, H. ( 2002). Fen Bilgisi Öğretiminde Etkili Tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 144-152.

Johnston, J. (1996). Early Explorations in Science. Buckingam: Open University Press.

Kaya, O. N. (2002). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom ve Atomik Yapı Konusundaki Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına, Tutum ve Algılamalarına Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kearney, M. & Wright, R. (2002). “Predict-Observe-Explain Eshell. Learning Designs. [Online]: http://www.learningdesigns.uow.edu.au/tools/info/t3/ Retrieved on 10-March-2011, at

Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Kavak, N. (16-18 Eylül 2002). Yapılandırıcı Öğrenme teorisine Dayanan Etkili Bir Öğretim Yöntemi: Tahmin Et-Gözle-Açıkla-“Buz ile Su Kaynatılabilir mi? V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara.

Liew, C.W. (1995). A Predict- Observe and Explain Teaching Squence For Learning About Students-Understanding of Heat and Expansion of Liquids. Australian Science Teachers Journal, 41(1), 68-72.

Özmen, H. (2005). Kimya Öğretiminde Yanlış Kavramlar: Bir Literatür Araştırması. http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_1/23-45.pdf Erişim: 10.03.2011.

Özyılmaz Akamca, G. (2008). İlköğretimde Analojiler Kavram Karikatürleri ve Tahmin- Gözlem- Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Pallant, J. (2005). SPSS Survıval Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows (12rd Version). Australia: Australian Copyright.

Simpson, R.D., Koballa, T.R.Jr., Oliver, J.S,, and F.E. Crawley. (1994). Research on the affective dimension of science learning. D. White (Ed). Handbook of Research on Science Teaching and Learning. New York: MacMillan Publishing Company; 211- 235.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: PegemA yayıncılık.

Teerasong, Chantore, Ruenwongsa, Nacapricha (2010). Development of a Predict-Observe- Explain Strategy for Teaching Flow Injection at Undergraduate Chemistry. The International Journal of Learning, 17(8), 51-70.

Tekin, S. (2008). Kimya Laboratuarının Etkililiğinin Aksiyon Araştırması Yaklaşımıyla Geliştirilmesi. Kastamonu Egitim Dergisi, 16(2), 567-576.

Tok, Ş. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. İlköğretim Online, 7(3), 557-568. [Online]: 26 Temmuz 2011 tarihinde http://ilkogretim- online.org.tr/vol7say3/v7s3m2.pdf adresinden indirilmiştir.

Usta, A. (2006). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Wandersee, J. H., Mintzes, J. J., & Novak, J. D. (1994). Research On Alternative Conceptions İn Science. In: Gabel D L (Ed), Handbook Of Research On Science Teaching And Learning. A Project Of The National Science Teachers Association. (pp 177-210) New York. Macmillan.

White, R.T. & Gunstone, R.F. (1992). Probing Understanding. London: The Falmer Press.

Kaynak Göster

APA Sünkür, M , Arıbaş, S , İlhan, M , Sünkür, M . (2012). TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (33) , 25-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25117/265219