Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması

Öz Bu çalışmanın amacı sosyal medya bağımlılığının belirlenmesinde alternatif bir ölçme aracının Türkçe’ye uyarlamasının yapılmasıdır. Çalışma grubu, yaşları 18 ile 39 arasında değişen 453 katılımcıdan [231(51%) kız, 222(49%) erkek, Ortyaş = 20.78, Ss = 2.20] oluşmaktadır. Ölçeğin uyarlamasında çeviri geçerliği için Lawshe içerik geçerliği katsayısından, Türkçe dil ve anlam geçerliği hesaplamaları için Cohen Kappa uyuşma indeksinden yararlanılmıştır. Yapı geçerliğinin belirlenmesi için gerçekleştirilen faktör analizlerinin ardından ölçekteki 13 maddenin üç faktör altında tutarlı şekilde toplandıkları gözlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum değerleri χ2/sd = 2.35, RMSEA = 0.5, GFI = .95, CFI ve AGFI ise .93 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda zorlanma, kaçış ve süreklilik alt boyutları ile ölçeğin bütünü için elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları .72, 71, .71 ve .76’dır. Yapı güvenirliği katsayıları ise.78, .79, .82 ve .91 olarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

Ağyar, B. B., & Uzun, B. (2018). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(3), 1–19.

Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252–262. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1037/adb0000160

Atroszko, P. A., Balcerowsk, J. M., Bereznowski, P., Biernatowsk, A., Pallesen, S., & Schou Andreassen, C. (2018). Facebook addiction among Polish undergraduate students: Validity of measurement and relationship with personality and well-being. Computers in Human Behavior, 85, 329e338 Contents. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.001

Balakrishnan, J., & Griffiths, M. D. (2017). Social media addiction: What is the role of content in YouTube ? Journal of Behavioral Addictions, 6(3), 364–377. https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.058

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Chang, H.-C. (2011). A new perspective on Twitter hashtag use: Diffusion of innovation thory. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology Banner, 1–4. https://doi.org/10.1002/meet.14504701295

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00388_4.x

Erdensoy, D. (2018). Bu sosyal medya bağımlılık istatistikleri zamanımızın nereye gittiğini gösteriyor. Retrieved September 25, 2019, from https://creatorden.com/bu-sosyal-medya-bagimlilik-istatistikleri-zamanimizin-nereye-gittigini-gosteriyor/

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (Third). https://doi.org/10.1234/12345678

Griffiths, M. D. (2012). Facebook addiction: Concerns, criticism and recommendations. Psychological Reports, 110(2), 518–520. https://doi.org/10.2466/01.07.18.PR0.110.2.518-520

Güneş, N. A., Akbıyık, D. İ., Aypak, C., & Görpelioğlu, S. (2018). Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve uyku kalitesi. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 22(4), 185–192. https://doi.org/10.15511/tahd.18.00475

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. In Statistica Neerlandica (7th ed., Vol. 16). https://doi.org/10.1111/j.1467-9574.1962.tb01184.x

Hendricks, D. (2013). Complete history of social media: Then and now. Retrieved July 7, 2019, from https://smallbiztrends.com/2013/05/the-complete-history-of-social-media-infographic.html

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53–60. Retrieved from www.ejbrm.com

Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). Applied multivariate statistical analysis (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the Simplis Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International.

Karadağ, E., Tosuntaş, Ş. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Şahin, B. M., … Babadağ, B. (2015). Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. Journal of Behavioral Addictions, 1–15. https://doi.org/10.1556/2006.4.2015.005

Kemp, S. (2019). Digital 2019: Global internet use accelarates. Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates

Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2018). Instagram addiction and the Big Five of personality: The mediating role of self-liking. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 1–13. https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.15

Kırcaburun, K. (2016). Effects of gender and personality differences on Twitter addiction among Turkish undergraduates. Journal of Education and Practice, 7(24), 33–42.

Kırık, A. M., Arslan, A., Çetinkaya, A., & Gül, M. (2015). Türkiyedeki gençlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerine yönelik nicel bir araştırma. International Journal of Science Culture and Sport, 3(13), 108–108. https://doi.org/10.14486/intjscs444

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routlege.

Kline, R. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personel Psychology, 28, 563–575.

Merriam-Webster. (2019). Social Media. Retrieved July 7, 2019, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/social media

Moghavvemi, S., Sulaiman, A. B., Jaafar, N. I. B., & Kasem, N. (2017). Facebook and YouTube addiction: The usage pattern of Malaysian students. International Conference on Research and Innovation in Information Systems, ICRIIS, 1–6. https://doi.org/10.1109/ICRIIS.2017.8002516

Neuman, L. W. (2011). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 523–538.

Savci, M., Ercengiz, M., & Aysan, F. (2018). Turkish adaptation of the Social Media Disorder Scale in adolescents. Noropsikiyatri Arsivi, 55(3), 248–255. https://doi.org/10.5152/npa.2017.19285

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. İstanbul: Seçkin.

Singh, N. (2014). A study to analyze relationship between psychological behavioral factors on whatsapp addiction among youth in Jalandhar district in Punjab. European Journal of Business and Management, 6(37), 269–273. Retrieved from http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/18717

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.

Terrell, K. (2019). The history of social media: Social networking evolution! Retrieved July 7, 2019, from https://historycooperative.org/the-history-of-social-media/

Thomas, D. (2018). Motivational beliefs, social media addiction, and interpersonal communication skill among international students in Thailand. International Forum, 21(2), 153–169.

Thompson, B. (2004). Exploratory & confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.

Tosuntaş, S. B., Karadağ, E., Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2019). A new phenomenon among emerging adults. (Unpublished Manuscript).

Ülbeği, İ. D., Özgen, H. M., & Özgen, H. (2014). Türkiye’de İstismarcı Yönetim Ölçeğinin uyarlaması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 1–12.

Van Den Eijnden, R. J. J. M., Lemmens, J. S., & Valkenburg, P. M. (2016). The Social Media Disorder Scale: Validity and psychometric properties. Computers in Human Behavior, 61, 478–487. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.038

Kaynak Göster

APA Erzen, E , Odacı, H . (2021). Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 520-535 . DOI: 10.53444/deubefd.776333
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi

9.4b 13.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (DOTÖ): Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Fatma SUSAR KIRMIZI, İbrahim Halil YURDAKAL

Tek Ebeveynli Ailenin Boşanmaya Uyumunu Destekleme: Olgu Sunumu

Serap NAZLI, Semra KİYE

Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması

Evren ERZEN, Hatice ODACI

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kapsayıcı Eğitimde Sınıf İçi Uygulamaları Arasındaki İlişki

İshak KOZİKOĞLU, Süheyla YILDIRIMOĞLU

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Fen Öğrenimi Motivasyonlarındaki Değişimlerin Analizi

Aydın KIZILASLAN, Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Mustafa SÖZBİLİR

Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Zeher Dilek ÖZTÜRK

Yabancı dil Almanca ders kitabı „Wie bitte? A.1.1“nin “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni” çerçevesinde sosyokültürel bilgi ve aktarımı açısından incelenmesi ve değerlendirmesi

Ali Sami AKSÖZ

3D Stratejisi Öğretiminin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi

Burcu KILIÇ TÜLÜ, Ahmet Bilal ÖZBEK, Cevriye ERGÜL

Üniversite Öğrencilerinde Kişiler Arası Duygu Düzenlemenin Yordayıcıları Olarak Öz Denetim ve Temel Psikolojik İhtiyaç Doyumu

Samiye OGAN, Fatma Selda ÖZ SOYSAL

Code.org Platformunun 6. Sınıf Öğrencilerinin Programlama Öğrenimine Etkisi

Ümit KARADUMAN, Ercan AKPINAR