SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ *

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler sınıflarındaki işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim örüntülerini incelenmektir. Araştırma orta sosyo-ekonomik düzeye sahip bir ilköğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın denekleri çalışmaya gönüllü olarak katılan bir öğretmenin öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırmanın verileri ses kayıtları ile toplanmıştır. Ses kayıtları kodlayıcılar tarafından kodlanıp kategorilere ayrılarak sınıflandırılmış ve analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda Sosyal Bilgiler işbirlikli öğrenme gruplarında en çok akademik çatışma, ders dışı konularda konuşma/çatışma, emir verme ve grup üyelerine danışma; en az ise; görevden sorumluluktan kaçma ve öğretmenden ya da diğerlerinden yardım isteme, fikir sunma, görev paylaşımı, birlikte çalışma isteği ve onaylama  isteklerinin olduğu saptanmıştır.

SOCIAL INTERACTION PATTERNS IN COOPERATIVE LEARNING GROUPS IN SOCIAL SCIENCE CLASSES

The purpose of this study is to investigate social interaction patterns in cooperative learning groups in social studies classes. The research has been performed at a primary school with an average socioeconomic level. Subjects of the research have been chosen among the students of a teacher who volunteered for the study. The data has been collected by audio tape recordings. Audio tape recordings have been categorized, classified and analyzed by the specialists. At the end of the research, academic conflict, extracurricular talk and argument, giving orders have been stated at most, however, exclusion of liability, asking for help from the teacher or others, expression of opinion, work sharing, collaboration, demand for approval have been stated at least in social studies cooperative learning groups.

Kaynakça

Açıkgöz, Ü. K. (1997). İşbirlikli öğrenme grupla yarışma: Etkileri, bilişsel süreçler ve öğrenme stratejileri. Yayımlanmamış Araştırma Raporu, İzmir.

Davidson, N. (1990). Introduction from cooperative learning in mathematics. New York: Addison, Wesley.

Finlay, S. J., Faulkner, G. (2005). Reading Groups and Peer Learning. Active Learning in Higher Education, 22, 1, 195-216.

Gökdağ, (2004). Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Akademik Başarı ve Cinsiyet İlişkiler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hendrick, J. E. (1990). Total Learning Developmental Curriculum For The Young Child. Third

Edition, University of Oklahama.

Hendrix, J. C. (1999). Connecting Cooperative Learning and Social Studies, Clearing House, 73,57.

Karaoğlu, İ. B. (1998). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, Hatırda Tutma ve Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kasap, H. (1996) İşbirlikli öğrenme, fen başarısı, hatırda tutma, öğrenci yüklemeleri ve işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Leikin ve Zaslavsky, (1999).Cooperative Learning in Mathematics, Mathematics Teacher, 92(3), 240.

McLean, D. L. (1992). Cooperative Learning: Theory to Practice in The Young Child’s Classroom. Teacher college press, New York.

Şimşek, A. (1994). Etkileşimli Teknolojilerin Verimli Kullanımı İçin Kubaşık Öğrenme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Eğitim Bilimleri Kongresi Kuram-Araştırma- Uygulama Bildiriler, 2, 28-30 Nisan Balcalı/Adana.

Staarman, K., Krol, K., van der Meijden, H. (2001). Peer interaction in three collaborative learning settings. Paper presented at the EARLI-conference.

Skell, D. (1991). Cooperative Learning and Elementary Social Studies. Social Education, 55, 5, 313-315.

Stern, D. and Huber, G.L. (1997). Active Learning For Students and Teachers Reports From Eight Countries, Paris: OECD Yayını.

Sucuoğlu, H. (2003). İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Yükleme, Edim ve Strateji Kullanımı Üzerindeki Etkileri ve İşbirlikli Öğrenme Gruplarındaki Etkileşim Örüntüleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Webb, M. N. (1982). Peer Interaction and Learning in Cooperative Small Groups, Journal of Educational Psychology, 74 (5), 642-655.

Woolfolk. A. (1993). Educational psychology. Fifth Edition, Allyn & Bacon.

Yıldırım, A. Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, V. (1998). İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Okulöncesi Çocuklarının Temel Matematik Başarıları Üzerindeki Etkileri ve Mevcut Uygulamalarla İlgili Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Doktora. Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Baltaoğlu, M , Açıkgöz, K . (2012). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ * . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (33) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25117/265207

2048 1501

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

YANSITICI DÜŞÜNCE: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sibel ALP, Çiğdem Şahin TAŞKIN

AİLE EĞİTİMİ VE KARDEŞ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ KARDEŞLERİ ENGELLİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞLERİNE YÖNELİK BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Rukiye KONUK, Sunay YILDIRIM

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ *

Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Kamile Ün AÇIKGÖZ

YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Adil ÇORUK, R. Cengiz AKÇAY

TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Meral Öner SÜNKÜR, Sabahattin ARIBAŞ, Mustafa İLHAN, Murat SÜNKÜR

ÇÖZÜNME-ERİME KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE DENEYSEL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNE VE KİMYA LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Ayşegül ÜNAL, Raziye Öztürk Ürek

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BİÇEMLERİ VE DENETİM ODAKLARI

Erol Güvenç

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Kaan DEMİR

KURMACA METİNLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI

Nuri KARASAKALOĞLU, Berker BULUT

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞELERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze ALAK, Ahmet NALÇACI