SONSUZ SAYI KÜMELERİ IŞIĞINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SONSUZLUK ALGI VE YANILGILARININ BELİRLENMESİ

Sonsuzluk, gerçek ve potansiyel sonsuzluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eski zamanlardan beri, potansiyel sonsuzluğun matematiksel sonsuzluk olduğu kabul edilmektedir. Sayı kümeleri ise, matematiksel sonsuzluğu içeren kavramların başında gelir. Bu yüzden, sayı kümeleri, sonsuzluk fikrinin belirlenmesinde kullanılabilir. Diğer taraftan, bu kümelerin tam olarak algılanabilmesi için öğrencilerde sonsuzluk fikrinin bulunması gerekir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, öğrencilerin sonsuzluk fikrine ne derece sahip olduklarını, okulun öğrencilere sonsuzluk fikrini kazandırıp kazandıramadığını ve öğrencilerin bu konudaki yanılgılarını, sayı kümeleri ile ilişkilendirerek belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla 13-14 yaş arası İlköğretim öğrencilerinden, 131 öğrencinin görüşleri açık uçlu anket ile toplanmış ve bunların 10’u ve 3 ilköğretim öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Sonuçta öğrencilerin sahip oldukları sonsuzluk fikirlerinde kişisel deneyimlerin yattığı ve formal eğitimin buna fazla yardım etmediği görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin kümelerin sonsuz olup olmamasını belirlemede, sezgisel yollarla, tümevarımsal süreç ve başka bir küme ile karşılaştırma yöntemlerini kullandıkları tespit edilmiştir.  Sonsuz kümelerin karşılaştırılmasında da literatürde bahsedilen bazı yanılgıların bulunduğu anlaşılmıştır.

DETERMINATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS AND MISCONCEPTIONS OF INFINITY USING INFINITE NUMBER SET

Infinity has divided into two componenets, the actual and potential infinity. Potential infinity has been considered as mathematical infinity for a long time. Number sets is one of the concepts involving mathematical infinity. Therefore, numer sets can be used to determine perception of infinity. On the other hand, students must have some perception of infinity to perceive this sets exactly. In this context, the aim of this study is threefold: to investigate primary school students’ perception of infinity concept, to determine to what extent schooling is successful in the attainment of the concept of infinity, and to investigate their misconceptions of the concept of infinity by associating it with number sets. Data collected through open-ended questionnaires administered to 131 primary school students aged 13-14 and semi-structured interviews conducted with ten of these students and three primary mathematics teachers. Results indicated that students’ personal experiences mainly determined their concept of infinity and that formal education had minimal effects. Also, it was determined that there were two methods which intuitively used by students to decide whether a given set is finite or infinite: induction process and comparing the given set with another set. Students’ also displayed some misconceptions about the comparison of infinite sets.

Kaynakça

Duval, R.: (1983), ‘L’obstacle du dedoublement des objects mathematiques’, Educational Studies in Mathematics 14, 385–414.

Falk, R., Gassner, D., Ben Zoor, F. ve Ben Simon, K.: (1986), ‘How do children cope with the infinity of numbers?’ Proceedings of the 10th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, London, England, pp. 7–12.

Fischbein, E. (1987). Intuition in science and mathematics. Dodrecht, Holland: Reidel.

Fischbein, E., Tirosh, D. and Hess, P.: 1979, ‘The intuition of infinity’, Educational Studies in Mathematics 10, 3–40

Fischbein, E. (2001). “Tacit Models and Infinity” Educational Studies in Mathematics 48: 309-329

Fischbein, E., Tirosh, D. ve Melamed, U.: (1981), ‘Is it possible to measure the intuitive acceptance of a mathematical statement?’ Educational Studies in Mathematics 12, 491–512.

Güven, B ve Karataş, İ. (2004). Sonsuz Kümelerin Karşılaştırılması: Öğrencilerin kullandıkları yöntemler, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 15: 65-73

Martin, W. G. ve Wheeler, M. M.: (1987), ‘Infinity concepts among preservice elementary school teachers’, Proceedings of the 11th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, France, pp. 362–368.

Monaghan, J. (2001). Young peoples’ ideas of infinity. Educational Studies in Mathematics, Vol. 48 pp 239 – 257.

Narli,S. (2011). Is constructivist learning environment really effective on learning and long- term knowledge retention in mathematics? Example of the infinity concept. Educational Research and Reviews, in press

Narli, S. & Baser, N. (2008). Cantorian Set Theory and teaching prospective teachers. International Journal of Environmental & Science Education, 3(2), 99-107.

Narli, S. & Baser, N. (2010). The effects of constructivist learning environment on prospective mathematics teachers’ opinions. Us-China Education Review, 7(1), 1-16.

Narli, S., Delice, A.ve Narli, P. (2009). Secondary School Students’ Concept of infinity: primary and secondary intuitions. In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, H. (Eds.). Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, pp. 209-216. Thessaloniki, Greece

Piaget, J. and Inhelder, B. (1956). The Child’s Conception of Space, Routledge and Kegan Paul, London (originally published in 1948).

Singer,M., Voica, C. (2003) “Perception of infinity: does it really help in problem solving” The Mathematics Education into the 21st Century Project Proceedings of the International Conference The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education Brno, Czech Republic, September 2003

Singer,M., Voica, C. (2008). Between perception and intuition: Learning about infinity, The Journal of Mathematical Behavior, 27, 188–205

Tirosh, D. (1991). “The role of students’ intuition of infinity in teaching the Cantorian theory” in D. Tall (ed.) Advanced Mathematical Thinking, Kluwer, Dordrecht, pp. 199-214

Tirosh, D. (1999). Finite and infinite sets:definitions and intuitions Int J. Math.Educ.Sci.Technol., Vol.30, No. 3, 341-349

Tsamir, P. (1999). The transition from the comparison of finite to the comparison of infinite sets: Teaching

prospective teachers. Educational Studies in Mathematics. 38 (1-3), 209-234

Tsamir, P. (2001). When “the same” is not perceived as such: The case of infinite sets. Educational Studies in Mathematics, 48, 289-307.

Tsamir, P. (2002). Primary And Secondary Intuitions: Prospective Teachers’ Comparisons Of Infinite Sets, inCERME 2 Proceedings.

Tsamir, P., Tirosh, D. (1992), ‘Students’ awareness of inconsistent ideas about actual infinity’, Proceedings of the 16th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Durham, USA, 3, 90–97.

Tsamir, P., Tirosh, D. (1994). Comparing infinite sets: intuitions and representations. Proceedings of the 18thAnnual Meeting for the Psychology of Mathematics Education (Vol. IV, pp. 345-352). Lisbon: Portugal.

Kaynak Göster

APA Narlı, S , Narlı, P . (2012). SONSUZ SAYI KÜMELERİ IŞIĞINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SONSUZLUK ALGI VE YANILGILARININ BELİRLENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (33) , 122-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25117/265203

2393 1616

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYO KÜLTÜREL ETKİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ- YETERLİLİK İNANCINA ETKİSİ

Nurcan Kahraman

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ *

Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Kamile Ün AÇIKGÖZ

YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Adil ÇORUK, R. Cengiz AKÇAY

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BİÇEMLERİ VE DENETİM ODAKLARI

Erol Güvenç

TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Meral Öner SÜNKÜR, Sabahattin ARIBAŞ, Mustafa İLHAN, Murat SÜNKÜR

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞELERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze ALAK, Ahmet NALÇACI

AİLE EĞİTİMİ VE KARDEŞ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ KARDEŞLERİ ENGELLİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞLERİNE YÖNELİK BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Rukiye KONUK, Sunay YILDIRIM

ÇÖZÜNME-ERİME KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE DENEYSEL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNE VE KİMYA LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Ayşegül ÜNAL, Raziye Öztürk Ürek

KURMACA METİNLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI

Nuri KARASAKALOĞLU, Berker BULUT

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Kaan DEMİR