Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Okul sisteminde "disiplin" önemli bir sorun olarak ortaya çıkmakta ve eğitim-öğretim sürecinin verimliliğini engelleyici etkiler yaratmaktadır. Günümüzde okullarda öğrenciler, çeşitli sorunlarla yüz yüze kalmakta ancak bu sorunlar üzerinde sistemin yapısı gereği yeterince durulmamaktadır. Böyle bir eğitim sürecinin öğrencilerin sosyal ve duygusal yaşamlarında çeşitli boşluklar yaratması kaçınılmazdır. İstenmeyen öğrenci davranışlarının doğasının ve nedenlerinin anlaşılması, daha iyi bir eğitim sürecine sahip olmak için bir gereklilik, yaşam becerilerinin ve insan olma yeteneğinin gelişimi için ise bir zorunluluktur. Bu çalışmada, sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğrencilerin algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, istenmeyen öğrenci davranışlarının doğasını ve nedenlerini öğrencilerin bakış açısından incelemektir. Çalışmada demokratik eğitim, istenmeyen öğrenci davranışları ve sınıf yönetimi tartışılmıştır. Öğrenci görüşlerinden hareketle sınıf-içi ilişki dinamiklerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma nitel bir çalışma olarak yapılandırılmıştır. Çalışma 2007 yılında Izmir'de farklı sosyo-ekonomik bölgelerde bulunan ilköğretim okullarında yürütülmüştür. Araştırmaya 86 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Toplanan sözel veriler nitel veri analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrenci algılarının çeşitli açılardan anlaşılmasına katkıda bulunan verilere göre, öğrencilerin istenmeyen davranışlarda bulunrnalarma öğretmelerin yaklaşım ve davranışları neden olmaktadır. Bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılrnış, sınıfta olumlu öğrenme ortamı oluşturulması için gerekli görülen çeşitli öneriler sunulmuştur.

Student' Perceptions Concerning with Misbehaviours in Classroom

Discipline is the problem that faces us in education. Nowadays students fare very serious problems. These problems are perceived as if not a matter. Such a process of education causes different problems in students' social and emotional life. Understanding structure and reasons of students' misbehaviours is necessary to have better educational process. Moreoverıt is a must to improve students' life and human being skills. In this research students' perceptions concerning with misbehaviours in classroom is come to light. The purpose of this research is to examine structure and causes of students' misbehaviours from the point of viev of the students. Dernocratic education, misbehaviours and classro 1 om managament are discussed in this research.The research is designed as a qualitative study. This research was made in different schools that located in different sosyo-economic regions of İzmir in 2007.The data gathered by by means of the semi¬structured interview. The data was analysed with the qualitative data analysis techniques. The research results based on students' perspectives concerning with misbehaviours in classroom show that between the causes of misbehaviours in classrooms, teacher is the most important reason.

Kaynak Göster

APA Saygılı, G , Gürşimşek, İ . (2008). Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268263

3003 2959

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi

Nuray TAŞTAN, Uğur ONER

Diyabet Hastalarının Umutsuzluk Düzeylerinin Cinsiyet ve Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi

Hatice KUMCAĞIZ, Kurtman ERSANLI

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Temel KALAFAT, Remzi Y. KINCAL

Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi

Adnan KULAKSIZOĞLU

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Ayşe KANAY, Alev GİRLİ

Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Gizem SAYGILI, İşık GÜRŞİMŞEK

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Sosyal Davranış Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Serap NAZLI

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Problem Çözme Becerisi, Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzları ve Fiziksel Özyeterliğin Rolü

Gökhan ATİK, Gülşah KEMER