SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BİÇEMLERİ VE DENETİM ODAKLARI

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ile denetim odaklarının ve denetim odaklarına göre sınıf yönetim biçemlerinin belirlenmesidir. Araştırma 2009 – 2010 eğitim öğretim yılında Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde görev yapan 33 erkek ve 38 kadın olmak üzere 71 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği ile Rotter Denetim Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin sınıf yönetiminin ders yönetimi alt boyutunda büyük oranda müdahaleci olduklarını, insan yönetimi alt boyutunda ise öğretmenlerin büyük oranda etkileşimci yaklaşımları benimsedikleri göstermektedir. Öğretmenlerin sınıf yönetim biçemleri cinsiyetleri açısından incelendiğinde her iki alt boyutta benzer olduğu görülmüştür. Araştırmada öğretmenlerin denetim odağı inançları da incelenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hem içten hem de dıştan denetim odağı inancına sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının denetim odaklarına göre sınıf yönetim biçemleri incelendiğinde, Ders Yönetimi alt boyutunda denetim odağına göre yönetim biçemlerinin değişmediği, İnsan Yönetimi alt boyutunda ise dıştan denetimli olan öğretmen adaylarının daha müdahaleci olduğu belirlenmiştir.

The purpose of this research is to study primary school teachers’ classroom management beliefs and their locus of control; effects of their locus of control on their classroom management. The research was conducted 71 (33 male and 38 female) primary school teachers were working at primary schools from Çanakkale – Bayramiç at 2009-2010 academic year. Data of research was collected by Turkish version of Attitudes and Beliefs on Classroom Control (ABCC) Inventory and Turkish version of Rotter Locus of Control Scale. According to research results, most of primary school teachers had interventionist orientations on Instructional Management dimension and most of them had interactionalist orientations interactionalists orientations on People Management dimension. Primary school teacher’s perceptions of their classroom management beliefs don’t vary on dimensions in terms of gender. Primary school teachers’ locus of control beliefs was also examined on this research. The findings have noted that teachers’ locus of control beliefs were vary on all continuum but most of them had both internal and external locus of control characteristics. Finally the findings have proved primary school teachers’ classroom management beliefs effected by their locus of control characteristics on the People Management dimension. Preservice teachers who have external locus of control characteristics were more interventionist than others.

Kaynakça

Arbeau, K. (2004). Classroom management style and kindergarten teachers’ tolerances, beliefs, and responses to child behaviours and misbehaviours. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ottawa : Carleton University. http://search.proquest.com/docview/305202617?accountid=15572 internet adresinden 10.09.2011 tarihinde alınmıştır.

Burkett, M. C. (2011). Relationships Among Teachers’ Personality, Leadership Style, And Efficacy Of Classroom Management. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mississippi: University of Mississippi. http://search.proquest.com/docview/868522906?accountid=15572 internet adresinden 02.12.2011 tarihinde alınmıştır.

Chambers, S. & Hardy, J. C. (2005). Length of time in student teaching: effects on classroom control orientation and self – efficacy beliefs. Educational Research Quarterly, 28(3), 3-9.

Dağ, İ. (1991). Rotter’ın iç-dış kontrol odağı ölçeği (ridköö)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7(26), 10-16.

Dağ, İ. (2002). Kontrol odağı ölçeği (koö): ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 27(49), 77-90.

Eliot, K. (1994). Classroom Management Style and Teacher Personality Traits: An Educational and Psychosocial Interface. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) New York: New York Üniversity. http://search.proquest.com/docview/304144811?accountid=15572 internet adresinden 10.10. 2011 tarihinde alınmıştır.

Furnham, A. & Steele, H. (1993). Measuring locus of control: A critique of general, children’s health-and work-related locus of control questionnaires. British Journal of Psychology, 84, 443-479.

Garcia, E. E. (2005). The effects of student perception of teacher communication, teacher encouragement, and locus of control on achievement, attendance, and behavior. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Texas: Texas A&M University. http://search.proquest.com/docview/305377427?accountid=15572 internet adresinden 10.10. 2011 tarihinde alınmıştır.

Gencer, Ayşe S., Çakıroğlu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, XXIII, 5:664-675

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (14. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Küçükkaragöz, H. S. (1998). İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağı ve Öğrencilerinin Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Lanoue, P. D. (2009). The Effect Of Professional Development İn Perceptual Control Theory On Administrator And Teacher Beliefs About Classroom Management. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atlanta: University of Vermont. http://search.proquest.com/docview/305149521?accountid=15572 internet adresinden 05.09.2011 tarihinde alınmıştır.

Laut, J. (1999). Classroom management: beliefs of preservice teachers and classroom teachers concerning classroom management styles. The Fall Teachers Education Conference. (ERIC Document Reproduction Service No. ED445815)

Lemlech, J. K. (1988). Classroom Management (Second Edition). New York: Longman Pres.

Martin, N. K. & Baldwin, B. (1994). Beliefs regarding classroom management style: Differences between novice and experienced teachers. Annual Conference of the Southwest Educational Research Association (ERIC Document Reproduction Service No. ED387471)

Martin, N. K. & Baldwin, B. (1996). Perspective regarding classroom managment style: Differences beetween elementary and secondary level teachers. Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association (ERIC Document Reproduction Service No. ED393835)

Martin, N. K., Yin, Z., & Baldwin, B. (1998). Construct validation of the attitudes and beliefs on classroom control inventory. Journal of Classroom Interaction, 33(2), 6-15.

Martin, N. K, Yin, Z. & Mayall, H. (2006). Classroom management training, teaching experience and gender: Do these variables impact teachers’ attitudes and beliefs toward classroom management style? Annual Conference of the Southwest Educational Research Association (ERIC Document Reproduction Service No. ED494050)

Martin, N. K. & Shoho, A.R. (1999). Beliefs regarding classroom managment styles: Relationships to particular teacher personality characteristics. Annual Meeting of American Educational Research Association (ERIC Document Reproduction Service No. ED432544).

Martin, N. K. & Shoho, A.R. (2000). Beliefs regarding classroom managment styles : differences between tradional and alternative certification teachers. Annual Meeting of American Educational Research Association (ERIC Document Reproduction Service No. ED432544).

Martin, N. K. & Sass, D. A. Construct validation of the Behavior and Instructional Management Scale. Teaching and Teacher Education, 26 (5): 1124-1135.

Rami, A.C. (2011). Perceptions of First Year Teachers’s Classroom Management Abilities and Mentoring Experience. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Arizona: Northcentral University. http://search.proquest.com/docview/916905138?accountid=15572 internet adresinden 26.12.2011 tarihinde alınmıştır.

Rockey, R. D. (2008). An Observatıonal Study Of Pre-Servıce Teachers’ Classroom Management Strategies. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Pennsylvania: Indiana University of Pennsylvania. http://search.proquest.com/docview/304405316?accountid=15572 internet adresinden 10.11.2011 tarihinde alınmıştır.

Savran, A. ve Çakıroğlu, J. (2004). Preservice science teachers’ orientations to classroom management. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 124-130. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/ internet adresinden 11.08.2010 tarihinde alınmıştır.

Senior, S. A. M. (2002). The Relationships Among Psychosocial Developmental Status, Self- Esteem, Locus of Control, and Teacher Efficacy for Teachers from Preservice to Experienced. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) California: University of the Pacific. http://search.proquest.com/docview/305508388?accountid=15572 internet adresinden 25.11.2011 tarihinde alınmıştır.

Tümkaya, S. (2000). İlkokul öğretmenlerindeki denetim odağı ve tükenmişlikle ilişkisi. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68.

Yerkes, P. D. (1999). The Relationship of Teacher Optimism to Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Montana: University of Montana. http://search.proquest.com/docview/304512312?accountid=15572 internet adresinden 16.11.2011 tarihinde alınmıştır.

Yağışan, N., Sünbül, A.M. ve Yücalan, Ö.B. (2007). müzik bölümü öğrencilerinin benlik imgeleri ve denetim odaklarının incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I(22), 243-262.

Yeşilyaprak, B. (1993). Kişilik gelişimde ailesel faktörlerin etkisine ilişkin bir araştırma. Aile ve Toplum Dergisi, 3, 16-30.

Yeşilyaprak, B. (2004). Denetim Odağı. Deniz Deryakulu, Yıldız Kuzgun (Ed.) Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Yılmaz, H. ve Çavaş, P.H. (2008). The effect of the teaching practice on pre-service elementary teachers’ science teaching efficacy and classroom management beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1):45-54.

Weinstein, C. S. (1996). Secondary Classroom Management: Lessons From Research And Practice. NY, NY: McGraw-Hill.

Zirpoli, T. J. & Melloy, K. J. (1997). Behavior Management Application For Teachers And ParentsSecond Edition Ohio: Printice-Hall Inc

Kaynak Göster

APA Güvenç, E . (2012). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BİÇEMLERİ VE DENETİM ODAKLARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (33) , 64-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25117/265214

3305 3736

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KURMACA METİNLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME ARACI OLARAK KULLANILMASI

Nuri KARASAKALOĞLU, Berker BULUT

YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Adil ÇORUK, R. Cengiz AKÇAY

ÇÖZÜNME-ERİME KAVRAMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE DENEYSEL UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYLERİNE VE KİMYA LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Ayşegül ÜNAL, Raziye Öztürk Ürek

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BİÇEMLERİ VE DENETİM ODAKLARI

Erol Güvenç

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Kaan DEMİR

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİ *

Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Kamile Ün AÇIKGÖZ

YANSITICI DÜŞÜNCE: SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sibel ALP, Çiğdem Şahin TAŞKIN

AİLE EĞİTİMİ VE KARDEŞ EĞİTİMİ PROGRAMLARININ KARDEŞLERİ ENGELLİ OLAN ÇOCUKLARIN KARDEŞLERİNE YÖNELİK BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Rukiye KONUK, Sunay YILDIRIM

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞELERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze ALAK, Ahmet NALÇACI

TAHMİN ET–GÖZLE–AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİKLERİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Meral Öner SÜNKÜR, Sabahattin ARIBAŞ, Mustafa İLHAN, Murat SÜNKÜR