SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KAVRAMLARI HAKKINDAKİ YANLIŞ ANLAMALARI

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğası ile ilgili olarak bilimsel bilgi ve bilim insanları hakkındaki yanlış anlamalarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği programında okuyan toplam 120 öğretmen adayı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorular kullanılmış ve elde edilen verilerin betimsel bir analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular öğretmen adaylarının, bilimsel bilgiye ve bilim insanlarına bakışlarında bir takım yanlış anlamalara sahip olduklarını ortaya koymuştur.

PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MISUNDERSTANDINGS ABOUT NATURE OF SCIENCE

The purpose of this study was to identify pre-service primary school teachers’ misunderstandings about the scientist and scientific knowledge related by nature of science. The sample of the study was 120 third-year preservice primary school teachers in a Department of Primary Education in Mustafa Kemal University. Researcher asked from every participant to write a response to open ended questions about scientist and scientific knowledge. In analyzing the research data, the researcher used descriptive analysis techniques. The findings of the research indicated that pre-service primary school teachers have some misunderstandings about scientist and scientific knowledge

Kaynakça

Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L., & Lederman, N.G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82, 417-436.

Abd-El-Khalick, F. & Boujaoude, S. (1997). An exploratory study of knowledge base for science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 34, 673–699.

Abd-El- Khalick & Lederman N.G. (2000) “The influence of history of science courses on students views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 37(10), 1057-1095.

Aikenhead, G.S., Fleming, R.W., & Ryan, A.G. (1987). High school graduates’ beliefs about science-technology- society. I. Methods and issues in monitoring student views 1. Science Education, 71(2), 145-161.

American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1993). Bencmarks for Science Literacy: A Project 2061 Repots. New York: Oxford University Press.

Aslan, O., Yalçın, N. ve Taşar, M.F. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-8.

Balkı, N., Çoban, A ve Aktaş, M. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilim ve bilim insanına yönelik düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1).

Bora, N.D. (2005). Türkiye Genelinde Ortaöğretim Fen Branşı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Görüşlerinin Araştırılması. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Craven, J. A., Hand, B., & Prain, V. (2002). Assessing explicit and tacit conceptions of the nature of science among preservice elementary teachers. International Journal of Science Education, 24(8), 785-802.

Çelik, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilim Anlayışları ve “Fen, Teknoloji ve Toplum” Dersinin Bu Anlayışlara Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Çelikdemir, M. (2006). Examining Middle School Students’ Understanding of the Nature of Science. Unpublished Master’s Thesis. Middle East Technical University The Graduate School of Natural and Applied Sciences: Ankara.

Doğan, A., Akçay, H., Kaya, O. ve Öcal E. (2008).İlköğretim öğrencilerinin bilim insanı hakkındaki görüşleri (özet Kitabı). VIII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi (s.140) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Griffiths, A. K., & Barry, M. (1993). High school students’ views about the NOS. School Science and Mathematics, 93(1), 35-37.

Gürses, A., Doğar, Ç. ve Yalçın, M. (2005). Bilimin doğası ve yüksek öğrenim öğrencilerinin bilimin doğasına dair düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 166.

Haidar, A.H. (1999). Emirates pre-service and in-service teachers’ views about the nature of science. International Journal of Science Education, 21(8), 807–822.

Kang, S., Scharmann, L. C. & Noh, T. (2005). Examining students’ views on the nature of science: Results from Korean 6th, 8th, and 10th Graders. Science Education, 89, 314– 334.

Kılıç, K., Sungur, S., Çakıroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2005). Ninth Grade Students’ Understanding of the Nature of Scientific Knowledge, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 127-133.

Lederman, N.G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 331-359.

Lederman, N.G. & Lederman J.S. (2004). Revising Instruction to Teach Nature of Science. The Science Teacher, 71(9), 36.

Macaroglu, E., Taşar, M. F. ve Cataloglu, E. (1998). Turkish Preservice Elementary School Teachers' Beliefs about the Nature of Science. Annual Meeting of National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Diego, CA.

McComas, W.F., Almazroa, H., & Clough, M.P. (1998). The nature of science in science education: An introduction. Science & Education, 7, 511-532.

Mcmillan J.H. & Schumacher, S. (2001). Research in Education: A Conceptual Introduction. (5th Edtion), pp. 660, London, UK.

Moss, D.M., Abramsand, E.D. & Robb, J. (2001). Examining student conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education, 23(8), 771- 790.

Murcia, K., & Schibeci, R. (1999). Primary student teachers’ conceptions of the nature of science. International Journal of Science Education, 21(11), 1123-1140.

National Research Council (NRC). (2000). Inquiry and the National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.

National Research Council (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.

Rubba, P.A., & Andersen, H. (1978). Development of an instrument to assess secondary school students’ understanding of the nature of scientific knowledge. Science Education, 62(4), 449-458.

Shiang-Yao, L., & Lederman, N. G. (2002). Taiwanese gifted students’ views of the nature of science. School Science and Mathematics, 102(3), 114-124.

Tairab, H.H. (2001). How do pre-service and in-service science teachers view the nature of science and technolgy? Research in Science and Technological Education, 19(2), 235- 250.

Taşar, M.F. (2003). Teaching history and the nature of science in science teacher education programs. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 30-42.

Thye, T. L., & Kwen, B. H. (2003). Assessing the nature of science views of Singaporean preservice teachers. Paper presented at the annual confernce of the NewZealand/ Australian Association for Reseach in Education, Auckland.İletişim 208

Turgut, H. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilgi ve yöntem algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 165-184.

Yakmacı, B. (1998). Science (biology, chemistry and physics) Teachers’ Views on the Nature of Science as a Dimension of Scientific Literacy. Unpublished Master’s Thesis. Boğaziçi University, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Tatar, E , Karakuyu, Y , Tüysüz, C . (2011). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KAVRAMLARI HAKKINDAKİ YANLIŞ ANLAMALARI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 153-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265290