Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Araştırma; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencilerinin psikiyatrik belirtileri, öznel iyi oluş düzeyleri, benlik saygısı ve empatik eğilimlerinin belirlenmesi, öznel iyi oluş düzeyinin bu değişkenlerle ilişkili olup olmadığının incelenmesi ve bu değişkenler açısından Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin birbirleriyle ve sözel ve sayısal ağırlıklı eğitim veren diğer bölümlerle farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli korelasyon ve karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelidir. Araştırma sonucunda,,,-1. sınıf düzeyinde PDR Bölümü ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin empatik eğitimlerinin Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin empatik eğilimlerinden anlamlı düzeyde daha yüksek; 4. sınıf düzeyinde PDR Bölümü öğrencilerinin psikiyatrik belirtilerinin Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha düşük ve empatik eğilimlerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. PDR 1. sınıf öğrencilerinin psikiyatrik belirtilerinin PDR 4. sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Subjective Well Being, Psychıatrıc Symptoms and Some Other Characteristic Propertıes among the Students of Guidance and Psychological Counselling

This study aims to find out whether there is a difference among the first and fourth grade students of Guidance 84. Psychological Counseling as well as between them and the students of Natural and Social Sciences with regard to psychiatric symptoms, subjective well being, self esteem and emphatic tendencies .The study illustrates that emphatic tendencies of the first grade students of Communication Faculty and Guidance & Psychological Counseling Department are significantly higher than those of the students of the Engineering Faculty. It is ascertained that the psychiatric symptoms are significantly lower and the emphatic tendencies are significantly higher in the fourth grade Guidance & Psychological Counseling students when compared with the fourth grade students of Engineering Faculty. Also, it is found that the psychiatric symptoms of the first grade students are higher than the fourth grade students of the same department.

Kaynak Göster

APA Güler, Ç , Gazioğlu, A . (2008). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268278

3431 3806

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Denetim Odağı Farklı Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Pdr) Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları

Yeliz A. KIRALP, F. Sülen ŞAHİN, Sibel DİNÇYÜREK

Yaşlılarda Umutsuzluk

Şüheda ÖZBEN

Umut Ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler

Bilge Uzun ÖZER, Esin TEZER

Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği

Bahar Mete OTLU

Terapide Psikodrama ve Resimin Kullanılmasının Savunma Tarzları ve Sosyal İlişkiler Ağı Üzerine Etkileri

Gülnur Bayezid Işiker, Mehmet Fırıncı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan 9-13 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Uyumsal Davranışları, Benlik Kavramı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Ayşe KANAY, Alev GİRLİ

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Çiğdem Yavuz GÜLER, A. Esra İsmen GAZİOĞLU

Diyabet Hastalarının Umutsuzluk Düzeylerinin Cinsiyet ve Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi

Hatice KUMCAĞIZ, Kurtman ERSANLI

Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi

Nuray TAŞTAN, Uğur ONER