PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN UYGULAMASININ ANALİZİ: FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN PROJELERİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmanın başlıca amacı,  Tekirdağ’da düzenlenen “Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi” ile ilgili seminere/çalıştaya katılan öğretmenlerden oluşan takımların hazırlamış oldukları projeleri değerlendirmek üzere tasarlanan proje değerlendirme ölçeğinin, fen bilimleri öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri projeleri değerlendirmek için uygulamasının analiz edilmesi ve alt ölçeklerden elde edilen puanların birbirleriyle karşılaştırılmasıdır. Değerlendirme ölçeği; (a) Öğretmen proje takımlarının kendi öz-değerlendirmesi, (b) Öğretmen takımlarının diğer öğretmenleri takım olarak (akran) değerlendirmesi, (c) Jürinin tüm takımları değerlendirmesi, başlıkları altında üç alt ölçekten oluşmakta olup her biri benzer maddeleri kapsamaktadır.  Değerlendirmede her üçü de kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Uygulanma sonrasında derlenen verilerin analizleri sonucunda; öğretmen projelerinin öz-değerlendirme puanları, takımların diğer takımları değerlendirmesi puanları ve jüri değerlendirme puanları radar grafik olarak görselleştirilmiş, aralarındaki farklar belirginleştirilmiştir. Elde edilen grafik yardımı ile her bir projenin üç farklı değerlendirmesinin birbirine göre değişim durumu ortaya konularak gerekli açıklamalar ve yorumlar yapılmıştır.

THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT ASSESSMENT SCALE: A SAMPLE OF SCIENCE TEACHERS’ PROJECTS

The aim of this research is to use the project assessment scale to analyze the assessments of the projects that science teachers –who attended to the “Project Based Science and Math Teaching” workshop - carried out and compare it with the scores which were gotten from the subscales. Assessment scale includes three subscales; a) Self assessment of the teachers’ project teams b) Peer assessment of the teachers c) The assessment of all teams by the jury. In the assessment part, three of them were used and the results were compared. Following the research; self evaluation scores of the teachers, peer evaluation scores and jury assessment scores were visualized as radar charts and the differences between them were clarified. With the help of the obtained graphics, each of the projects was analyzed and interpreted accordingly.

Kaynak Göster

APA Erdem, A . (2014). PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN UYGULAMASININ ANALİZİ: FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN PROJELERİ ÖRNEĞİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (38) , 79-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25111/265116