PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI

İstenilen amaca ulaşma yolunda karşılaşılan güçlüklere problem denir. Problemleri aşabilmek için çözümüne götürecek bir takım yollar araştırılır ve denenir. Bu çözüm yollarını bulma ve keşfetme bir süreç içerisinde gerçekleşecek beceriler olup eğitim ortamında edinilebilecek ve hayatın her aşamasında kullanılabilecek bilgilerdir. Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), örgencileri sorunlu ve karmaşık bir durum veya olay ile karşı karşıya bırakarak onların sorumluluk alma ve çözüm üretme sürecine aktif katılımlarını sağlayan bir yaklaşımdır. Problem çözme becerisi Türkçe müfredat programında öğrencilere kazandırılması gereken dokuz temel beceri içerisinde yer almaktadır. Araştırmada Forgan (2003) tarafından geliştiren Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin PDÖ yaklaşımıyla incelenmesi yapılmıştır. Bu doğrultuda 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki birbirinden farklı metin türüne sahip ilk üç metin incelemeye alınmış ve bu metinler PDÖ yaklaşımına göre düzenlenerek Türkçe ders planı hazırlanmıştır.

PREPARING THE TURKISH LESSON PLAN THROUGH PROBLEM BASED LEARNING APROACH

Problem is the general name of the difficulties which are met on the way of the reaching to the wanted target. In order to solve the problem, several ways are looked for and tried. Finding the ways of solution is a skill which can be obtained in an educational process and the general name of informations that can be used in every period of life. PBL is an aproach which provides students active attendence to responsibility taking and problem solving processes by exposing them to a complicated and problematical situation or evenement. Problem solving skill is one the nine problems in Turkish curriculum which is necessary to make students gain. In the research the analysis of the texts in Turkish coursebooks which was developed by Forgan (2003) is done through PBL. In this direction, the first three texts of 8th graders which have different kinds of text types, in the Turkish coursebook were analyzed and Turkish lesson plan was prepared by arranging them according to the PBL.

Kaynakça

Aydaş, S. (2006). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sulak alanlar konusunu anlamalarına ve çevreye karşı tutumlarına problem çözme yöntemi ile öğretimin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydın, A. (2005). Sınıf yönetimi. İzmir: Tekağaç Yayınları.

Baysal, N. (2003). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğretmenin tutumlarının problem çözmeye dayalı öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bingham, A. (1971). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi (Çev.: Dr. A. Ferhan Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Cantürk Gürhan, B. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, İzmir.

Ceyhan, Y. ve Ceyhan, S. (2009). Türkçe ilköğretim 8. sınıf Türkçe öğrenci ders kitabı. Ankara: Pasifik Yayınları.

Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve davranışı (8. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dede, Y. ve Yaman, S. (2003). Fen ve Matematik Eğitiminde Proje Çalışmalarının Yeri, Önemi ve Değerlendirilmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1). 117-132.

Dilidüzgün, S. (2004). Okuma öğretimi hedefleri bağlamında Türkçe ders kitaplarındaki çocuk edebiyatı ürünleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 43-55.

Doğan, Y. (2007). İlköğretim çağındaki 10-14 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özellikleri. U. Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (13), 155-187.

Doğruluk, M. (2010). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi “kuvvet ve hareket” ünitesinin öğretiminde problem çözme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Forgan, W. J. (2003). Teaching problem solving through children’e literature. Westport, Connecticut: A Division of Greenwood Publishing Group Yayınları.

Griffith, L. P. ve Ruan, J. (2005) What is metacognition and what should be its role in literacy instruction?. S. E. Israel, C. C. Block, K. L. Bauserman, K. Kinnucan-Welsch (Ed.), Metacognition in Literacy Learning Theory Assessment Instruction and Professional Development (s. 3-18). Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Yayınları.

Günaydın, B. (2006). Batı Avrupa ülkelerinin öğretiminde problem çözme yönteminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi (ortaöğretim lise 2. sınıf örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.

Hung, W.; Jonassen D. H. ve Liu, R. (2008). Problem-Based Learning. J. M. Spector, M. D. Merrill, J. V. Merrienboer, M. P. Driscoll (Ed.). Handbook of research on educational communications and technology (s. 485-506). New York: Taylor & Francis Group Publisher.

Jones, B. F.; Rasmussen, M. C. ve Moffitt, M. C. (1997). Real-life problem solving: a collaborative approach to inderdisciplinary. London: American Psychological Association Press.

Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20). 185-192.

Kıray S. A. ve İlik, A. (2011). Polya‟nın problem çözme yönteminin fen bilgisi öğretiminde kullanılmasına, yönelik bir çalışma: kanıt temelli uygulamaya doğru. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 183-202.

Korucu, E. N. (2007). Probleme dayalı öğretim ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarıları üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Konya.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7, 8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Newton, L. D. ve Newton, D. P. (2008). A problem-based approach to training elementary teachers to plan science lessons. G. F. Ollington (Ed.). Teachers & teaching : strategies, innovations and problem solving (s. 55-74). New York: Nova Science Publisher.

Oğuzkan, A. F. (2001). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı (7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Özcan, G. (2007). Problem çözme yönteminin eleştirel düşünme ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal bilimleri enstitüsü, Bolu.

Özdemir, A. F. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, İstanbul.

Özkardeş Tandoğan, R. (2006). Fen eğitiminde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin başarılarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, İstanbul.

Prpic, J. K. ve Hadgraft R. G. (2002). What is problem-based learning?, https://www.dlsweb.rmit.edu.au/eng/beng0001/LEARNING/strategy/whatispbl.html adresinden 12.9.2010 tarihinde edinilmiştir.

Söylemez, S. (2002). Ergenlerde problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik bir grup çalışması programının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, İstanbul.

Tavukçu, K. (2006). Fen bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karaelmas Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Zonguldak.

Torp, L. ve Sage, S. (2002). Problems as possibilities: problem-based learning for k–16 education (2. baskı). Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development Yayınları.

Uslu, G. (2006). Ortaöğretim matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, Balıkesir.

Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi (3. baskı). İstanbul: Alkım Yayınları.

Weiss, H. D. (1993). Problem çözümünde yaratıcılık. İstanbul: Rota Yayıncılık.

Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi. İlköğretim-Online, 4(1). 42-52.

Zembat, R. ve Unutkan, Ö. P. (2004). Problem çözme becerilerinin gelişimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (s. 221-229). İstanbul: Morpa Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Benzer, A . (2011). PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (30) , 268-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265262

3156 3488

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND CLASSROOM MANAGEMENT ORIENTATIONS

Yusuf Cerit

YAPI VE ANLAM ODAKLI ÇEVİRİ ÖĞRETİMİNİN İNGİLİZCE DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALGILARINA KATKISI

Serhan Köse, Abdullah Ertaş

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Hilal Aktamış, Esin Şahin Pekmez

BUCA’DA (İZMİR) TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Nevzat Gümüş, Rukiye Adanalı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇLARINI YORDAMADA EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Güney Hacıömeroğlu

İLKÖĞRETİM I. KADEME VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muamber Yılmaz, Nurtaç Benli

FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BIR ANALITIK KIMYA LABORATUARI DENEYINE YÖNELIK TUTUMLARINA ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMININ ETKISI HAKKINDA BIR ARAŞTIRMA

Sibel Kılınç Alpat, Melis Arzu Uyulgan, Özge Özbayrak, Şenol Alpat

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ETKİN ÖĞRETİM ARAYIŞI

Mustafa Kalkan

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖZ-DEĞERLENDİRME TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

İrfan Yurdabakan

Öğretmen görüşlerine göre çeşitli yönetim becerilerinin okul müdürleri için önem dereceleri

İdris Şahin, Kadir Beycioğlu, Necla Fırat