ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTALARIN ETKİLEŞİM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma özel eğitim ilk ve ortaokulunda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin akıllı tahtaların etkileşim özelliklerine ilişkin görüşlerini elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 26 özel eğitim sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler Tatlı (2014) tarafından geliştirilen “Akıllı tahtaların etkileşim özelliklerini kullanım düzeyi ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracı ile elde edilmiştir. Araştırmada hem nitel hem nicel verilerin analizine yer verilmiştir. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulgular öğretmenlerin demografik değişkenleri ile ölçek alt faktörleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Nitel verilerden elde edilen bulgular özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarında akıllı tahta kullanımına ilişkin akıllı tahtanın dikkat ve motivasyon arttırıcı bir araç olduğunu, buna rağmen akıllı tahta donanım ve yazılımında özel eğitim gerektiren bireylere ilişkin içerik olmadığını göstermektedir.

VIEWS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ABOUT SMARTBOARD INTERACTIVE FEATURES

This research was conducted in order to obtain the views of special education teachers working in primary and secondary schools on special education interactions characteristics of smart boards. 26 special education class teachers participated in the research. In the study, interaction levels of smart boards developed by Tatlı (2014) and the semi-structured interview questions developed by the researcher were used. The study included both qualitative and quantitative analysis. Findings from quantitative data from the study showed that there was no significant difference between teachers' demographic variables and scale subscales. Findings from qualitative data indicate that the smart board an instrument for enhancing attention and motivation in the use of smart board in the classes of special education teachers, yet the contents of the smart board do not have any content related to individuals requiring special education.

Kaynakça

Algharbie, T. A. (2015). Effects of a software program vs. constant time delay in the acquisition of sight words for a student with significant disabilities. (Unpublished Master's Thesis). East Tennessee State University, Kentucky.

Altunçelik, B. (2009). İlköğretim düzeyinde öğrenmede kalıcılığı ve motivasyonu sağlaması yönünden akıllı tahtaya ilişkin öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi, 22, 409-427.

Beeland, W. D. (2002). Student engagement visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Retrieved May 25, 2016 from http://chiron.valdosta.edu/are/Artmanscrpt/vol1no1/beeland_am.pdf.

Bilici, A. (2011). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri cihazlarının eğitsel bağlamda kullanımına ve eğitimde fatih projesine yönelik görüşleri: Sincan il genel meclisi i.ö.o. örneği. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey.

Bölte, S., Golan, O., Goodwin, M. S., & Zwaigenbaum, L. (2010). What can innovative technologies do for autism spectrum disorders? The National Autistic Society, 14(3), 155-159.

Bulut, İ., ve Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.

Coleman-Martin, M. B., Heller, K. W., Cihak, D. F., & Irvine, K. L. (2005). Using computer assisted instruction and the nonverbal reading approach to teach word identification. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 20, 80-90.

Collins, B. C., Gast, D. L., Wolery, M., Holcombe, A., & Leatherby, J. G. (1991). Using constant time delay to teach self-feeding to young students with severe/profound handicaps: Evidence of limited effectiveness. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 3, 157-178.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

Elaziz, M. F. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in efl classrooms. (Unpublished Master's Thesis). Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Erduran, A. T., ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC 2009), Ankara.

Gillen, J., Staarman, J. K., Littleton, K., Mercer, N., & Twiner, A. (2006). A learning revolution? Investigating pedagogic practices around interactive whiteboards in British primary classrooms. AERA Conference, San Francisco.

Giordano, P. V. (2016). The effects of using the GoMath program on teaching computation skills for students with learning disabilities. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Rowan University; New Jersey.

Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Kurt, A. A., ve Gültekin, M. (2013). Milli Eğitimde teknoloji kullanımı ve sonuçları: Velilerin bakış açısından Fatih Projesinin pilot uygulamasının değerlendirilmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.

İpek, İ., & Sözcü, Ö. F. (2016). Preferences and attitudes for using interactive whiteboards in different courses and learning. European Journal of Contemporary Education, 15, 173-184.

Kaya, H., ve Aydın, F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.

Knight, V., McKissick, B. R., & Saunders, A. (2013). A review of technology-based interventions to teach academic skills to students with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43, 2628-2648.

Koçak, Ö., ve Gülcü, A. (2013). Fatih projesinde kullanılan lcd panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1221-1234.

Mechling, L. C., Gast, D. L., & Krupa, K. (2007). Impact of SMART board technology: An investigation of sight word reading and observational learning. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1869-1882.

Pamuk, S., Çakır, R., E., Yılmaz, H. B., ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: Fatih projesi değerlendirmesi kuram ve uygulamada eğitim bilimleri. Educational Sciences: Theory ve Practice, 13(3), 1799-1822.

Paragina, F., Paragina, S., & Jipa, A. (2010). Interactive whiteboards in Romania. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4050-4063.

Patrick, W. P. (2016). Teacher perception of technology as a conduit to acquiring critical thinking skills. (Unpublished Doctoral Dissertation). Walden University: Minneapolis.

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

Polat, S., ve Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455.

Sakız, G., Özden, B., Aksu, D., ve Şimşek, Ö. (2014). Fen ve teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 257-274.

Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 91-101.

Tatlı, C. (2014). Akıllı tahtaların etkileşim özelliklerine ilişkin öğretmenlerin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Van.

Wall, K., Higgins, S., & Smith, H. (2005). The visual helps me understand the complicated things: Pupil views of teaching and learning with interactive whiteboards. British Journal of Educational Technogy, 36(5), 851-867.

Xin, J. F., & Sutman, F. X. (2011). Teaching. Exceptional Children, 43(4), 18-24.

Yakubova, G., & Taber-Doughty, T. (2013). Brief report: Learning via the electronic interactive whiteboard for two students with autism and a student with moderate intellectual disability. Journal of Developmental Disorders, 43(6), 1465-1472.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yorgancı, S., ve Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının başarıya ve matematiğe karşı tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 919-930.

Kaynak Göster

APA Eliçin, Ö . (2017). ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN AKILLI TAHTALARIN ETKİLEŞİM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (43) , 41-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35767/399869