ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA BAKIŞI

Öğretmenler öncelikle kendi mesleklerinde gelişebilmek adına alanlarında yapılan bilimsel araştırmaları ne derecede takip etmektedirler? Öğrencilerini eğitim araştırmaları ile ilgili olarak bilinçlendirmekte midirler? Bu ve benzeri sorulara yanıt aramak amacıyla tasarlanan bu araştırma, Konya ili merkezde bulunan 338 ortaöğretim öğrencisi, ortaöğretim okullarında görev yapan 43 öğretmen ve 10 eğitim araştırmacısı ile gerçekleştirilmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik duygu, düşünce ve tavırlarını, ayrıca eğitim araştırmacılarının bu konudaki sıkıntılarını ortaya koymak amacıyla öğretmen, öğrenci ve araştırmacı olmak üzere üç anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Tarama modeline dayanan bu araştırmada veriler, frekans, yüzde ve ki kare analizi yardımıyla incelenmiştir. Araştırma sonuçları, gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin araştırma kültüründen uzak olduklarını, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına karşı ilgisiz olduklarını ve araştırmacıların bu durumdan şikâyetçi olduklarını ortaya koymuştur.

VIEWS OF SECONDARY-EDUCATION STUDENTS AND TEACHERS ON EDUCATIONAL RESEARCHES

To what extent do teachers follow scientific researches to improve themselves in their professions? Do they heighten awareness of their students about education researches? This study designed to seek answers to those questions were conducted with 338 secondary-education students, 43 teachers working in those schools and 10 education-researchers. Three surveys; teacher, student and researchers, were conducted to propound emotions, thoughts and attitudes for education researches of teachers working in secondary schools and problems of education researchers in that. Data in the study based on screening model, were examined via frequency, percentage and chi-square analysis. Research results have asserted both students and teachers are far apart from research culture, unbothered against education researches; and that researchers complain about that situation.

Kaynakça

Andre, T., Whigram, M., Hendrickson, A. & Chambers, S. (1999). Competency beliefs, positive affect, and gender streotypes of elementary students and their parents about science versus other school sujcets. Journal of Research in Science Teaching, 36(6), 719–747.

Aybek, B. (2007). Eleştirel Düşünmenin Öğretiminde Öğretmenin Rolü. Üniversite ve Toplum- Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(2). 17.09.2010 tarihinde http://www.universite-toplum.org adresinden indirilmiştir.

Barman, C.R. (1996). How students really view science and scientists? Science and Children, 34(1), 30–33.

Barman, C. R. (1999). Students’ views about scientists and school science: Engaging K–8 teachers in a national study. Journal of Science Tecaher Education, 10(1), 43– 54.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Başaran, İ.E. (1986). Demokrat öğrenci nasıl yetişir? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, 111- 116.

Başaran, İ. E. (1978). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası.

Bilhan, S. (1991). Eğitim Felsefesi: Kavram Çözümlemesi. Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara.

Breakwell, G. M., Vignoles, V. L. & Robertson, T. (2003). Streotypes and crossed-category evaluations: The case of gender and science education. British Journal of Psychology, 94, 437–455.

Buldu, M. (2006). Young children’s perceptions of scientists: a preliminary study. Educational Research, 48(1) , 121–132.

Can, N. (2004). Öğretmenlerin Geliştirilmesi ve Etkili Öğretmen Davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 103- 119.

Çepni & Akdeniz (1996). Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 221-226.

Çepni, S. & Küçük, M. (2002a). Science Teachers Learning in a Collaborative Action Research Group. First International Conference on Education: Changing Times, Changing Needs, Faculty of Education Eastern Mediterranean University Gazimagusa, TRNC, May 8 – 10.

Çepni, S. & Küçük, M. (2002b). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmaları Hakkındaki Düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16- 18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Desouza, J. M. S. & Czernial, C. M. (2002). Social behaviors and gender differences among preschoolers: Implications for science activities, Journal of Research in Childhood Education, 2, 175–188.

Doğan, H. (1997). Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-26.

Ekiz, D. (2004). Eğitim dünyasının nitel araştırma paradigmasıyla incelenmesi: Doğal ya da yapay. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 415-439.

Erginer, E. & Dursun, F.(2009). The meanings attributed to the future characteristics of teachersby prospective teachers: a concept map study. World Conference on Educational Sciences.

Geban, Ö., Çiçek, F. F., Başaran, S., Demirbaş, A. & Maden, C. (2001). 21. Yüzyıla girerken Türk Eğitim sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. EARGED, Milli Eğitim Basım Evi, Ankara.

Genç, M.(2006). Eğitim örgütlerinde öğretmenlerin değişime karşı gösterdiği direnç. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

George, R. (2000). Measuring change in students’ attitudes toward science over time: an application of latent variable growth modeling. Journal of Science Education and Technology, 9(3), 213-225.

George, R. (2003). Growth in students’ attitudes about the utility of science over the middle and high school years: evidence from the longitudinal study of American youth. Journal of Science Education and Technology, 12(4), 439-448.

Hamming, R. W. (1994). Science is in the eye of the beholder. Computer and Chemistry, 18(3), 353-357.

Hancock, R. (1997). Why are class teachers reluctant to become researchers. British Journal of In-Service Education, 23, 1, 85-99

Karasar, N. (1982). Eğitimde Yenileştirme Yaklaşımları ve Araştırma Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(1), 260- 264.

Kelly, A. (1985). The construction of masculine science. British Journal of Sociology of Education, 6, 133–154.

Kılıç, Ş. (2010). Çocukların Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik Tutumları Ve Kalıplaşmış Yargıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 439-455.

Kısakürek, M.A. (1971). Eğitim Araştırmalarının Gelişmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 153- 162.

Kosnik, C. & Beck, C. (2000). The action research process as a means of helping student teachers understand and fulfill the complex role of the teacher. Educational Action Research, 8(1), 119-136.

McBee, M. T. (2004) The classroom as a laboratory: An exploration of teacher research. Roeper Review, 27 (1), 52-58.

Mıhladız, G. & Duran, M. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 100-121.

Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32 (1-2), 341- 350.

Oakes, J. (1990). Oppurtunities, achievement, and choice: Women and minority students in science and mathematics. Review of Research in Education, 16, 153–222.

Oğuzkan, F. (1998). Öğretmenliğin Üç Yönü. Ankara: Kadıoğlu Mat.

Sarı, M. (2006). Araştırmacı Öğretmen: Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 847-887.

Shkedi, A. (1998). Teachers’ attitudes toward research: A challenge for qualita-tive researchers. International Journal of Qualitative Studies in Education, 11(4), 559-577.

Taşar, M. F., Temiz, B. K. & Tan. M. (2003). İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.

Taymaz, H. (1997). Hizmetiçi Eğitim: Kavramlar İlkeler Yöntemler. Ankara: PEGEM Yayınları.

Tenenbaum, H. R. & Leapper, C. (2003). Parent-Child converstaions about science: The socialization of gender inequities? Development Psychology, 39(1), 34–47.

Wright, J. D. & Hounsell, P.B. (1981). A survey of interest in science for participants in a junior and humanities symposium. Scool Science and Mathematics, 81, 378–382.

Yıldırım, C. (1966). Eğitimde araştırma metotları. MEB Yayınları, Ankara.

Kaynak Göster

APA Berber, N . (2013). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA BAKIŞI . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (36) , 142-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25113/265139