ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dünya, eğitim konusunda gelişmekte olan süreç içerisindedir. Özellikle öğretmen eğiliminde, yeni fikirler yeni yaklaşımları ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ülkemizde de eğitim sistemi sorgulanmalıdır. Sistemde nitelikli öğretmenlere gereksinim vardır. Nitelikli öğretmenler, çağdaş eğitimi, çağdaş yöntem ve tekniklerle sunabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yenilikle¬re açık, kültürlü ve bilgiye ulaşma yollarını bilen bireylerdir. 1998 yılında Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun aldığı kararla Eğitim Fakülteleri yeniden yapılandırılmaya gitmiş-tir. Bu karara göre ortaöğretime öğretmen olarak atanacak öğretmen adaylarının lisans süreleri eğitim fakültesi öğrencileri için 3,5 + 1,5 ve fen edebiyat fakültesi öğrencileri için 4 + 1,5 olarak belirtilmiştir. Yani eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde, fen edebiyat fakültesinden mezun öğrencilerin öğretmen olarak atanabilmesi için tezsiz yüksek lisans yapmaları gerekmektedir. Üniversitelerin ilgili enstitülerince açılan lisansüstü eğitim programlarına kayıt olan öğrenciler, nitelikli bir öğretmende olması gereken özelliklere sahip olmak istemektedirler. Bu bağlamda tezsiz yüksek lisans programlarının amacı öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgilerin uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Bu çalışmamız ortaöğretim fen ve matematik alanında, tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğretmen adaylarının beklentilerini, yaşadıkları sorunları saptamak ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuç ve önerilerin bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulanacağı düşünülmektedir.

The world is in a developing process. Especially in teacher education new ideas raises new approaches. In this context educationla system in our country should be investigated. System needs qualified teachers. The qualified teachers are individuals who are able to represent the contemporary education with modern methods nad techniques, to use new techniques, open to innovations, sophisticated and know the ways of how to reach knowledge. Education Faculty have been reconstructed after the decision taken Execution Council of High Education in 1998. As regard to this decision undergraduate educational period is stated as 3,5 + 1,5 years for the students from Faculty of Education and 4+1,5 years fro the students from Faculty of Arts and Science, the teacher candidates who are appointed to secondary schools. In other words, in the recontructed process of Education Faculties the students graduated from Faculty of Arts and Science are required to have non-thesis Master's of science in order for them to be appointed teacher. The students who are registed to the graduated educational programs of the related Institutes of the Universities, want to have characterictic of qualifıed teacher. In this context the aim of non-tesis master's of science programs is to make students gain deep knowledge in vocational concept and is to show how to use the existing knowledge in practice. Dur study is conducteed with the aim of to pul forward expectations of teacher candidates who are attending non-thesis master's programs, to state the problems of the already graduated teachers nad suggest solutions for them. In our study we heva used interview technique among qualitative methods. It's hoped that the result obtained and suggestions wolud be helpful in the studies conducted in this field.

Kaynak Göster

APA Başer, N , Günhan, B , Yavuz, G . (2005). ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268401

2769 2642

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEZ DANIŞMANLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

Gülsen UNVER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

FEN BİLGİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ÖRNEK BİR DERS UYGULAMASI

Bülent ÇAVAŞ, Teoman KESERCİOĞLU

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turan SAĞER

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yasemin GÜNAY, Hülya Hülya HAMURCU, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Özlem ŞAHBAZ

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARINDA BİYOLOJİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNDE VERİMLİLİK

Rıdvan Kete, Nazan Acar

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA

MÜZİK EGITIMI BİLİM DALLARINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Turan SAGER

AKADEMİK PERSONEL OLMADAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL ÇALIŞMA: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Yasemin SAYAN, Hüseyin AKSU