ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Bu çalışmada ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersi “Bileşikler” ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve sahip oldukları kavram yanılgıları varsa bu yanılgıların derecesini tespit edebilmek için iki aşamalı kavramsal anlama testini geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca geliştirilen bu test yoluyla öğrencilerin kavram yanılgılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Toplam 34 maddeden oluşan test İzmir ilinde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve konuyu bilen toplam 175 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan madde analizleri sonucunda testin güvenirliği, maddelerin güçlük ve ayırt edicilik indeksleri ve çeldirici fonksiyonları elde edilmiştir. Madde analizlerinin sonucunda iki aşamalı kavramsal anlama testinden 10 madde çıkarılmıştır. Testin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0.80 olarak bulunmuştur. Testin madde güçlük indeksleri 0.24-0.90 aralığında, ayırt edicilik indeksleri ise 0.22-0.50 aralığında bulunmuştur. Testte her bir maddeye verilen yanıtların incelenmesi sonucunda, ünite ile ilgili öğrencilerin bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir

DETERMINATION OF MISCONCEPTIONS REGARDING “COMPOUNDS’’ CHAPTER IN SECONDARY EDUCATION 9th GRADE BY TWO-TIER CONCEPTUAL UNDERSTANDING TEST

The aim of this study is to determine whether 9th grade students in secondary schools have misconceptions regarding ‘’compounds’’ chapter and to develope a two-tier conceptual understanding test to be able to determine the degree of the misconceptions if there are any. Furthermore; this study aims determining the the misconceptions of the students by means of this test. The test, consisting of a total of 34 items, was carried out with 175 students familiar with the subject and receiving education in secondary schools in Izmir. As a result of item analyses made, the reliability of the test, the difficulty and distinctiveness indices and the distractor functions of the items were acquired. As a result of the analysis item two-tier conceptual understanding test 10 items were removed.The relaibility coefficient of the test (Cronbach Alfa) was found as 0.796. As a result of item analyses, the item difficulty indices were found to be between 0.24-0.90 and the item discrimination index were between 0.20-0.50. Some misconceptions about compounds chapter were determined after the analysis of the items in the test

Kaynakça

Ayas, A., Çepni, S., Turgut, M. F., Johnson, D. (1997). Kimya Öğretimi, YÖK Yayınları, Ankara.

Baki, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Ayas, A. (1998). Öğretmen Eğitimine Felsefi Bakışlar, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.

Besson, U. (2004). Some features of causal reasoning: Common sense and physic teaching. Research in Science & Technological Education, 22 (1), 113- 125.

Büyüköztürk,N. (2006).Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (6.Baskı).Ankara: Pegem A Yayıncılık

Chen, C.C., Lin, H.S., ve Lin, M.L. (2002). Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students’ understanding-the formation of images by a plane mirror. Proceedings of the National Science Council, 12(3), 106-121.

Coll, R. K. ve Treagust, D. F. (2001b). Learners’ Use of Analogy and Alternative Conceptions for Chemical Bonding: A Cross-Age Study, Australian Science Teachers’ Journal, 48,1, 24-32.

Çakır, M., ve Aldemir. B., (2011). İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,8, 335-353

Çepni, S. ve Keleş, E. (2006). Turkish students' conceptions about the simple electric circuits. International Journal of Science and Mathematics Education, 4, 269- 291.

Dekkers, P.J.J.M. ve Thijs, G.D. (1998). Making productive use of students initial conceptions in developing the concept of force. Science Education, 82 (1), 31-51.

Erduran, S. (2003). Examining the Mismach Between Pupil and Teacher Knowledge in Acid- Base Chemistry, School Science Review. 84(308), 81-87.

Erginer, E. (2006). Yeni ilköğretim programları gerçekten yapılandırmacı mı? Bir fikir taraması. İlk Öğretmen Eğitimci Dergisi. 4, 46- 47.

Garnett, P.J. ve Treagust, D.F. (1992). Conceptual Difficulties Experienced by Senior High School Students of Chemistry: Electrochemical (Galvanic) and Electrolytic Cells, Journal of Research in Science Teaching, 29, 10, 1079-1099.

Gussarsky, E. ve Gorodetsky, M. (1990). On the Concept Chemical Equilibrium: The Associative Framework. Journal of Research in Science Teaching, 27, 3, 197-204.

Haslam ve Tregaust, D.F. (1987). Diagnosing secondary student’s misconceptions of

photsynthesis and respiration in plants using a two tier multiple choise instrument. Journal

of Biological Education, 21, (3), 203-211.

Karataş, F. Ö., Köse, S., ve Coştu, B. (2003). “Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 1, 54-69.

Kariotoglou, P. ve Psillos, D. (1993). Pupils' pressure models and their implications for instruction. Research in Science & Technological Education, 11 (1), 95.

Kawasaki, K., Rupert Herrenkohl, L. & Yeary, S.A. (2004). Theroy building and modelling in a sinking and floating unit: A case study of third and fourth grade students developing epistemologies of science. International Journals of Science Education. 26 (11), 1299- 1324.

Kızılcık, H.Ş. ve Güneş, B. (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41,278-292

Liew, C.W. ve Treagust, D.F. (1998). The Effectiveness of Predict-Observe-Explain Tasks in Diagnosing Students’ Understanding of Science and in Identifying Their Levels of Achievement, Paper Presented at the Annual Meeting of The American Educational Research Association, San Diego.

Mann, M., Treagust, D. F. (1998). A Pencil and Paper Instrument to DiagnoseStudents’ Conception of Breathing, Gas Exchange and Respiration, Australian Science Teachers Journal, 44, 2, 55-59.

Nicoll, G. A., 2001. Report of Undergraduates’ Bonding Misconception, International Journal of Science Education, 23, 7, 707-730.

Novak, D.J. (1988). Learning science and the science of learning. Studies in Science Education, 15, 77–101.

Osborne, R. J. & Gilbert, J. (1980). A Method for the Investigation of Concept Understanding in Science, European Journal of Science Education. 2 ,3,311-321.

Sere, M.G. (1982). A study of some frameworks used by pupils aged 11 to 13 years in the interpretation of air pressure. International Journal of Science Education, 4 (3), 299- 309.

Tan, K.D. ve Treagust, D.F. (1999). Evaluating Students’ Understanding of Chemical Bonding, School Science Review, 81, 294, 75-84.

Kaynak Göster

APA Özbayrak, Ö , Kartal, M . (2012). ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 144-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25119/265247

3373 3782

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları İle Kariyer İnançları Arasındaki İlişki

Funda Akkoç

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN YAŞAMLARINDA ALGILADIKLARI STRESİ YORDAYAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

Güler Köksal, Zekavet Kabasakal

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA SUNULAN MONTESORRİ VE MANDALA EĞİTİMİNİN GÖRSEL ALGILAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sunay Yıldırım, Berrin Akman, Erhan Alabay

ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINI ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Deniz Şanlı, Candan Öztürk

KAYNAŞTIRMAYA YERLEŞTİRİLEN ZİHİN YETERSİZLİĞİ VEYA OTİSTİK ÖZELLİKLERİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞANTILARI VE AKRANLARIYLA İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Alev Girli, Selin Atasoy

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Tuncay Canbulat, Semiha Kula, Mehmet Şahin, Merve Tamtürk, Açelya Pelin Eskicioğlu

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Özge Özbayrak, Mehmet Kartal

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA ALAN BİLGİLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melis Arzu Uyulgan, Mehmet Kartal

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bülent Baki Telef, Rengin Karaca

GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

Cenk KEŞAN, Deniz KAYA, Şafak YETİŞİR