OKUMAYA KARŞI OLUMLU ve OLUMSUZ TUTUMA SAHİP 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE KULLANDIKLARI OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ ve YARATICILIK DÜZEYLERİ

Bu araştırmanın amacı, okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Betimsel bir model niteliğinde olan araştırmanın evrenini 177, örneklemini ise 137 ilköğretim 6. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Sözel A Formu), Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Okuduğunu Anlama Stratejileri Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Verilerin analizinde Ortalama, Standart Sapma, Varyans Analizi, Scheffé Testi kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, okumaya karşı olumlu tutuma sahip öğrencilerin okuduğunu anlama stratejilerini, okumaya karşı olumsuz tutuma ve orta düzeyde tutuma sahip öğrencilere göre daha sık kullandıklarını göstermiştir. Okumaya karşı tutum ile kullanılan okuduğunu anlama stratejileri arasında orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin yaratıcılıklarının akıcılıktan özgünlüğe doğru düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.  Ancak okumaya karşı tutumlarına göre öğrencilerin yaratıcılıkları arasında önemli bir farka rastlanmamıştır.

STRATEGIES USED IN THE TURKISH LESSONS FOR THE READING COMPREHENSION AND CREATIVITY LEVELS OF 6TH GRADE STUDENTS WHO HAVE POSITIVE OR NEGATIVE ATTITUDES TOWARDS READING 1

The aim of this research is to study the relation between the reading comprehension strategies used in the Turkish lessons and creativity levels of 6th grade students who have positive or negative attitudes towards reading. The horizon of the research, which has a descriptive model, consists of 177 elementary students with 137 sample elementary students. The data of the research has been acquired from Student Information Form developed by the researcher, Torrance Test of Creative Thinking (A Form), Attitudes Towards Reading Scale and Reading Comprehension Strategy Scale developed by KILIÇ and AÇIKGÖZ. The data acquired from the research is analyzed in SPSS program. Average, Standard Deviation, Variance Analysis, Scheffé Test is applied for the analyses of the data. The discoveries in this research shows of the students who has a positive attitude towards reading uses reading comprehension strategies much more frequently than the students who has a negative or moderate attitude towards reading. According to the findings of the study: there is relation which is meaningful and moderate level between the reading comprehension strategies and attitudes towards reading. Also, it has been determined that the the creativity of the students falls form fluency to originality. Yet, there has been observed no important difference between students according to their attitude towards reading.

Kaynakça

Belet, D. (2005). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Belet, Ş.D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Journal of Theory and Pracatice in Education. 3(1):69-86 15 Kasım 2007 tarihinde http://eku.comu.edu.tr/index/3/1/sdbelet_ syasar.pdf adresinden alınmıştır.

Bora, E. ve Alper, Y. (2005). Yaratıcılık ve Beyin. Yeni Symposium Cilt: 43 Sayı:1 (Ocak 2005) Sayfa/Pages:3-8. 15 Kasım 2007 tarihinde http://www.yenisymposium.net/abstracts /2005(1)/ys2005_43_1_1_ abs.htm adresinden alınmıştır.

Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çetingöz, D. (2002). Okul öncesi Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Beceri Gelişiminin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:5 sayı:7 (2004). 20 Kasım 2007 tarihinde http://web.inonu.edu.tr/ adresinden alınmıştır.

Demirel, Ö. (Ed.). (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Doğan, B. (2002). Strateji öğretiminin işbirlikli ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri, güdü ve hatırda tutma üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Güneştekin, F. (2011). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcılığının Bazı Demografik

Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Antalya.

İnceoğlu, M. (2000). Tutum-Algı İletişim. Ankara: İmaj Yayınevi.

Karasar, N. (1982). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Matbaş Matbaacılık.

Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.

Kaya, F. (2006). İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde Bazı Öğrenme Stratejilerinin Tutum ve Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Kılıç, A. G. (2004). İşbirlikli Öğrenme, Okuduğunu Anlama, Strateji Kullanımı Ve Tutum. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Kovacıoğlu, N. Ş. (2006). İlköğretim İkinci Sınıflarda Aile Çevresi ve Çocuğun Okumaya Karşı Tutumu ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

May, R. (1998). Yaratma Cesareti. (6. Basım). (Çev: Alper Oysal) İstanbul: Metis Yayınları.

Ökten, İ. (2005). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Resim-İş Derslerindeki Yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi ve Bu Öğrencilere Uygulanabilecek Yaratıcı Etkinlikler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Özen, F. (2001). Türkiye’de Okuma Alışkanlığı. Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Pilten, G. (2007). Anafikir Bulma Stratejisi Öğretiminin Anafikir Bulma ve Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Rıza, E. T. (1999). Yaratıcılığı Geliştirme Teknikleri. İzmir: Anadolu Matbaası.

Ruşen, M. (2001).Hızlı Okuma (Hızlı Okuyarak Anlama ve Seçmeli Okuma Yöntemleri). İstanbul: Alfa Basım

Tuncer, B. K. ve Güven, B. (2007). Öğrenme Stratejileri Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Hatırda Tutma Düzeyleri ve Derse İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2007. Cilt:IV, Sayı:II, 1-20oku

Uzman, E. 82003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ünal, E. (2006) İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri ile Okuduğunu anlama ve Okumaya İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri –Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Başer Matbaası.

Yılmaz, S. (2008). Başarılı ve Başarısız 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Okuma Stratejileri ve Yaratıcılık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yıldız Demirtaş, V., Baltaoğlu, M.G. (2010). Öğrenme Stillerine Göre Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri. e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume:5 Number:4

Kaynak Göster

APA Aydoğan, R , Demirtaş, V . (2012). OKUMAYA KARŞI OLUMLU ve OLUMSUZ TUTUMA SAHİP 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE KULLANDIKLARI OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ ve YARATICILIK DÜZEYLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (34) , 22-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25115/265161