Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi

Öz Bu araştırmanın amacı, okuma güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine tekrarlı okuma yöntemi ile özel hızlandırılmış okuma eğitimini uygulamak ve bu eğitimin okuma üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Çalışma İzmir ili Bergama ilçesinde iki ortaokulun beşinci sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. İlk önce 279 öğrenciden test ve değerlendirmeler sonucu okuma güçlüğü yaşayan 14 öğrenci belirlenmiştir. Belirlenen 14 öğrencinin okuma düzeyinin aynı olduğu istatistik yöntemle teyit edilmiştir. Bu öğrencilerden yedisine altı hafta boyunca, her iş günü bir saat, bire bir olmak üzere toplam 30 saatlik özel hızlandırılmış okuma eğitimi verilmiştir, diğer yedi öğrenciye ise bu özel eğitim verilmemiştir. Altı haftanın sonunda eğitim almış öğrencilerin, eğitimden önceki ve sonraki okuma hızları karşılaştırılmış ve her bir öğrencinin okuma hızında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış görülmüştür. Eğitim almış ve almamış öğrencilerin okuma hızları karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlara göre, eğitim almış öğrencilerin okuma hızlarının, diğer grup öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası sesli okuma düzeyleri karşılaştırılmış ve tüm öğrencilerin okuma düzeylerinin bir üst basamağa yükseldiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Okuma, Okuma Güçlüğü

Kaynakça

Akyol, H. (2012). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Ay, S., Bekar, İ.P., Ergenç, İ. (2011). Türkçede gelişimsel disleksinin sesbilimsel ve biçimbilimsel görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2010, 481-488.Can, H. (2008). Özel öğrenme güçlüğü. Eğitim, (101), 13-28.Çaycı, B., Demir, M. K. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456. Dağ, N. (2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3P metodu ile boşluk tamamlama (cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 63-74. Duran, E., Sezgin, B. (2012). Rehberli okuma yönteminin akıcı okumaya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 633-655.Ekiz, D., Erdoğan, T., Uzuner, F. G. (2012). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir aksiyon araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 111-131. Hapstak, J, Tracey, D. (2007). Effects of assisted-repeated reading on students of varying reading ability: a single-subject experimental research study. Reading Horizons, Sayı 4, 315-333.Keskin, H. K. (2012). Akıcı Okuma Yöntemlerinin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Richardson, N. (2010). Guided Reading Strategies for Reading Comprehension. Fisher Digital Publications, S.1-50.Ulu, M., Başaran, M. (2013). Video öz değerlendirme tekniğinin akıcı okuma becerisinin gelişimine etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 38, 1-11.Yamaç, A. (2014). İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2),631-644.Yangın, S., Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 11, 393-413.Yılmaz, M., Köksal, K. (2008). Tekrarlı okuma yönteminin okuduğunu anlamaya etkisi. Milli Eğitim, sayı 179, 51-65. Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 124-134.

Kaynak Göster

APA Kuruoğlu, G , Şen, N . (2019). Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (47) , 36-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/46964/404712

3333 3740

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine Genel Bir Bakış

Elif ULU ERCAN

Turizm Lisans Öğrencilerine Yönelik Hazırlanan Yabancı Dil İngilizce Ders Kitaplarının Hedef Kitle Açısından Uygunluk Analizi

Umut BALCI, Fatoş METİN

Türkiye’de Ulusal Düzeyde Yayınlanan Gazetelerdeki Matematikle İlgili Haberler Üzerine Bir İçerik Analizi

Nurefşan ŞADAN, İşıkhan UĞUREL, Seher GÜNEY

Hafız-ı Şirazi’nin Bir Gazeli Üzerine Değerlendirme: Aşk Herkesin Başında: Kimi Cefâda, Kimi Safâda

Ömer İNCE

Öğretim Elemanlarının Matematiksel İspatın Önemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Esra AKSOY, Serkan NARLI

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Nilgün YENİCE, Neslihan YAVAŞOĞLU, Gizem ALPAK TUNÇ, Fatma CANDARLI

Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufuna Yönelik Tutum ve Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Sami OLUK, Serap KAYA ŞENGÖREN, Gonca BABADAĞ

Ortaöğretim Kurumlarındaki Rehber Öğretmenlerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Yeterlik Algıları

Gözde EVRAM, Yeliz AKINTUĞ, Engin BAYSEN

Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarının Duygu Temelli Tepkilerine Yönelik Görüşleri

Zahide TÖRET, Selda ÖZDEMİR, Işık AKIN BÜLBÜL

Okuma Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Uygulanan Hızlandırılmış Okuma Eğitiminin Etkisi

Gülmira KURUOĞLU, Nilay ŞEN