Okulöncesinden Liseye Öğretim Programlarında Temizlik ve Hijyen: Türkiye Örneği

Öz Bu çalışmada okul öncesinden liseye Türkiye’de 2019/2020 öğretim yılında uygulanmakta olan okul öğretim programlarında yer alan temizlik ve hijyenle ilgili öğrenme çıktılarını belirlemek ve öğretim programları yoluyla bireylerin sahip olabileceği “temizlik ve hijyen” becerilerinin düzeyini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler yönlendirilmiş içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma da veriler MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı internet sitesinde yer alan okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarından elde edilmiştir. Öğretim programları uzman görüşleri ile belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak taranmıştır. Belirlenen öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisinin yeniden düzenlenmiş haline göre incelenmiş ve hem bilgi hem de bilişsel süreçler boyutunda temizlikle ilgili olarak öngörülen yeterlikler ve düzeyleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim programlarında temizlik ve hijyenle ilgili doğrudan ve dolaylı olarak 35 öğrenme çıktısının yer aldığı belirlenmiştir. Öğrenme çıktılarının ilkokulda 1-4 Hayat Bilgisi dersi öğretim programlarında daha yoğun olarak yer aldığı, bunu sırası ile lise, ortaokul ve okulöncesi öğretim programlarının izlediği belirlenmiştir.

Kaynakça

Abay, Ş. A. ve Özvarış, Ş. B. (2018). İlkokul öğrencilerinin genel hijyen konusundaki ihtiyaçlarının saptanması. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (27)5, 352-357.

Aylaz, R., Gunes, G., Pehlivan, E., & Karaoglu, L. (2011). General home hygiene practices and infectious disease transmission in Malatya, Turkey. Pakistan Journal of Medical Sciences, 27(1), 172-176.

Kaynak Göster

APA Özkal, N . (2020). Okulöncesinden Liseye Öğretim Programlarında Temizlik ve Hijyen: Türkiye Örneği . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (50) , 191-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/58469/797808