Okul Yöneticilerinin Okul İşlerini Erteleme Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, okul yöneticilerinin okul işlerini erteleme davranışları, sebepleri ve erteleme sonuçlarının okulun yönetim ve eğitim faaliyetlerine olan etkileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre yapılmıştır. 2016–2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu; Erzincan ili merkez ilçesinde yer alan ilk ve ortaokullarda çalışmakta olan 11 okul yönetici ve 11 öğretmen olmak üzere toplam 22 katılımcı oluşturmuştur. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerinin alındığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracında, okul yöneticilerine ve öğretmenlere üçer adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Veriler yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmış ve verilerin yorumlanması sürecinde içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları okul yöneticisi, öğretmenler boyutu olmak üzere iki başlık altında yer almış olup,  okul yöneticileri boyutunda 11 tema ve bu temalar altında 30 kategori, öğretmenler boyutunda ise 11 tema ve bu temalar altında 37 kategori elde edilmiştir.

Research of Principals and Teachers’ Views on Principals’ Procrastination Behaviors of School Work

In this research, it is aimed to examine school principals’ procrastination behaviors, the underlying reasons of procrastination tendencies and the effects of procrastination on school management and teaching. Case study was used as qualitative research methods. The research was conducted in 2016-2017 educational year with 22 participants; 11 school principals and 11 teachers who were working for state primary and secondary schools in central district of Erzincan. In the research, semi-structured interview form based on the opinions of school principals and teachers’ views about school principals’ procrastination behaviors was used as data collecting tool. Three open ended questions were asked to the participants. Content analysis and continuous comparing technique were used to analyze the data. Findings indicated from “school principals” indicated11 theme and 30 categories and findings from “teachers” with 11 theme and 37 categories.

Kaynakça

KAYNAKÇA Ackerman, D., S. ve Gross, B. L. (2005). My instructor made me do it: Task characteristics of procrastination. Journal of Marketing Education, 27(1), 5-13.Aydoğan, D., ve Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı, öz-yeterlilik açısından açıklanabilirliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 1-10.Balkıs, M. (2006). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, düşünme ve karar verme tarzları ile ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.Balkıs, M., ve Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationships with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioural procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteemand self-handicapping [Special issue]. Journal of Social Behaviour & Personality, 15(5), 3-13.Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi (2. Baskı). Ankara: Siyasal.Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research methods in education. (5.Ed.). London: Routledge Falmer.Chu, A. H. C., & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of" active" procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 145(3), 245-264.Çakıcı, Ç. D. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Çetin, Ş. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-7.Day, V., Mensink, D. & O'Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30(2), 120-134.Elvers, G., Polzella, D., & Graetz, K. (2003). Procrastination in online courses: Performance and attitudinal differences. Teaching of Psychology, 30(2), 159-162.Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological reports, 68(2), 455-458.Ferrari, J. R. (1992). Procrastinators and perfect behavior: An exploratory factor analysis of self-presentation, self-awareness, and self-handicapping components. Journal of Research in Personality, 26(1), 75-84.Ferrari, J. R., O’Callaghan, J., & Newbegin, I. (2005). Prevalence of procrastination in the United States, Unted Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7(1), 1-6.Foster, J. F. (2007). Procrastination and perfectionism: connections, understandings, and control. Gifted Education International, 23(3), 264-272.Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilik algıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Güner, D. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin erteleme eğilimleri ve kaygı düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.Harriott, J., & Ferrari, J. R. (1996). Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports, 78(2), 611-616.Haycock, L. A., McCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development: JCD, 76(3), 317-324.Johnson, J. L., & Bloom, A. M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality and Individual Differences, 18(1), 127-133.Johnson, E. M., Green, K. E., & Kluever, R. C. (2000). Psychometric characteristics of the revised procrastination inventory. Research in Higher Education, 41(2), 269-279.Lay, C. H. (1990). Working to schedule on personal projects: An assessment of person-project characteristics and trait procrastination. Journal of Social Behavior and Personality, 5(3), 91.Lay, C. H. (1992). Trait procrastination and the perception of person-task characteristics. Journal of Social Behavior and Personality, 7(3), 483-494.Lay, C. H., Knish, S., & Zanatta, R. (1992). Self-handicappers and procrastinators: A comparison of their practice behavior prior to an evaluation. Journal of Research in Personality. 26, 242-257.Lay, C. H., & Schouwenburg, H. C. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of social Behavior and personality, 8(4), 647-662.Neuman, W.L. (2008). Toplumsal araştırma yöntemleri. (Çev. S. Özge), İstanbul: Kazmaz matbaa.Onwuegbuzie, A. J. (2000). Academic procrastinators and perfectionistic tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior & Personality,15(5),103-109.Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.Owens, A. M., & Newbegin, I. (1997). Procrastination in high school achievement: A causal structural model. Journal of Social Behavior and Personality, 12(4), 869.Özer, B. U. (2011). A cross sectional study on procrastination: Who procrastinate more. International Conference on Education Research and Innovation, 18, 34-37.Özer, B. U., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of social psychology, 149(2), 241-257.Rotenstein, A., Davis, H. Z., & Tatum, L. (2009). Early birds versus just-in-timers: the effect of procrastination on academic performance of accounting students. Journal of Accounting Education, 27(4), 223-232.Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of counseling psychology, 33(4), 387.Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, gerçek dünya araştırması. Ankara: Anı.Scher, S. J., & Osterman, N. M. (2002). Procrastination, conscientiousness, anxiety, and goals: Exploring the measurement and correlates of procrastination among school-aged children. Psychology in the Schools, 39(4), 30-49.Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data (3.Ed.). London: Sage.Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). “Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates” Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503- 509.Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.Steel, P., & Ferrari, J. (2013). Sex, education and procrastination: an epidemiological study of procrastinators' characteristics from a global sample. European Journal of Personality, 27(1), 51-58.Stewart, C. J., & Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and practices. Dubuque, IO: Wm. C.Brown Pub.Stöber, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism: Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression. Cognitive therapy and research, 25(1), 49-60.Urdan, T., & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. Educational Psychology Review, 13(2), 115-138.Van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and individual differences, 35(6), 1401-1418.Yazıcı, H., ve Bekaroğlu, B. (2012). Örgün eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin erteleme davranışlarının okul yönetimine etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 169-180.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(9. Baskı). Ankara: Seçkin Yorulmaz, A. (2003). Erteleme davranışının çeşitli psikolojik değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.Zarick, L. M. & Stonebraker, R. (2009). I'll do it Tomorrow: The Logic of Procrastination. College Teaching, 57(4), 211-215.

Kaynak Göster

APA Beycioğlu, K , Uğurlu, C , Abdurrezzak, S . (2018). Okul Yöneticilerinin Okul İşlerini Erteleme Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (45) , 68-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/37880/415393