OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin, erken çocukluktaki düşünme becerileri ve bu beceriler üzerinde öğretmenin rolü hakkındaki görüşlerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 35 okul öncesi öğretmenidir. Araştırma sonucunda genel olarak, çalışmaya katılan öğretmenlerin okul öncesinde düşünme becerilerinin önemli olduğunu ve geliştirilebileceğini düşündüklerini göstermiştir. Katılımcıların düşünme becerilerinin gelişimi için eğitim-öğretim ortamının, sosyal etkileşimin ve fiziksel çevrenin etkili olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Ayrıca düşünme becerilerinin geliştirilmesinde, öğretmenin rehber ve model olduğu, çocukların düşüncerini özgürce paylaşabildikleri ve öğrenme süreçlerinde aktif rol aldıkları bir sınıf ortamının oluşturulmasının önemi araştırmanın diğer bulgulardandır.

THINKING SKILLS IN EARLY CHILDHOOD: TEACHERS’ PERSPECTIVE

The purpose of this study was to understand preschool teachers' perspective on young children’s’ thinking skills and teachers’ role in improving them. This research was a qualitative research and the interview form, consisting of open ended questions developed by the researchers, was used to collect the data. Participants of the study were 35 preschool teachers. One of the result suggested that the teachers think that thinking skills are important and can be developed in preschool education. Another finding of research pointed out that participant teachers agreed on the idea of teachers being a guide, model to their students in the classroom in order to improve children’s thinking skills. Overall, teachers suggest that learning activities, social interactions and physical environment of the classroom are important factors in development of childrens’ thinking skills.

Kaynakça

Akbaba, A. ve Kaya, B. (2015). Okul öncesi öğrencilerinin düşünme becerilerinin gelişmesine yönelik öğretmen görüşleri, Elektironic Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 148-160.

Akbıyık, C. ve Kalkan-Ay, G. (2014). Okul öncesi yönetici ve öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik algıları: Bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-18.

Beyer, B.K. (1997). Practical Strategies for the Teaching of Thinking. Allyn and Bacon, Neton. MA.

Burke, L. A., Williams, J. M., & Skinner, D. (2007). Teachers' perception of thinking skills in primary curriculum. Research in Education, 77, 1-13.

Cam, P. (2006). 20 Thinking Tools: Collaborative Inquiry for the Classroom. Acer Press, Victoria, Avustralya.

Can-Yaşar. M. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitim Bilim, 3(2), 201-209.

Cotton, K. (1991). Close up #11: Teaching thinking skills. 18.06.2017 tarihinde http://educationnorthwest.org/sites/default/files/TeachingThinkingSkills.pdf adresinden alınmıştır.

Ezmeci, F. ve Akman, B. ( 2016). Erken çocukluk döneminde düşünme becerileri Reggio Emilia Yaklaşımı ve High/Scope Programı. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-13.

Fisher, R. (1995). Teaching Children to Learn, Cheltenham: Stanley Thornes.

Fisher, R. (1999) Thinking skills to thinking schools: Ways to develop children's thinking and learning, Early Child Development and Care, 153:1, 51-63, DOI: 10.1080/0300443991530104.

Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerielerini geliştirme. TÜBAR XXXII, Güz, 127-146.

Lam, M.Y.L, Lim. S.W, Ma. J. C., & Adams. L ( 2003). What Hong Kong teachers and parens think about thinking. Early Child Development and Care, 173 (1), 147-158.

Lipman, M. (1985). Thinking skills fostered by philophy for childeren. in Segal, J. W., Chipman, S. F & Glaser ( Ed.), Thinking and learning skills: Relating instruction to research (83-109).

Lipman, M. (2003). Thinking in Education. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/deulibrary-ebooks/detail.action?docID=217893.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. 20.03.2017 tarihinde http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Okul%20%C3%96ncesi%20E%C4%9Fitim%20Program%C4%B1.pdf adresinden alınmıştır.

Moseley, D., Elliot, J., Gregson, M., & Higgins, S. (2005). Thinking skills framework for the use in education and traning. British Education Reseach Journal, 31(3), 367-390.

Mutlu, E., ve Aktan, E. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi. Türk Eğitim Dergisi, 9(4).799-830.

Robson, S. & Hargreaves,D.J. (2005). What do early childhood practioners think about young childrens' thinking? European Early Childhood Reseach Journal,13(1) 81-96.

Sharp, C. (2004). Developing young children's creativity: What can we learn from research? Topic, Güz, 32. 5-12.

Soydan-Büyüktaştopu, S., ve Dereli, H. M. ( 2013). Farklı yaklaşımları uygulayan okul öncesi öğretmenlerinin çocukların düşünme becerilerini geliştirmek için kullandıkları stratejilerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 475-496.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Taggard, G., Ridley, K., Rudd, P., & Benefield, P. (2005). Thinking skills in eary years: A literature rewiew. National Faundation for Educational Research.

Walsh, G., Murphy, P., & Dunbar, C. in Collaboration with the EYEcep Team (2007) Thinking skills in the early years: A Guide for Practitioners.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, K., (2010). Raising the quality in qualitative r5esearch, Elementary Education Online, 9(1), 79-92, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.

Kaynak Göster

APA Doğan Altun, Z , Ekinci Vural, D . (2017). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (44) , 214-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35768/401198