OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA SUNULAN MONTESORRİ VE MANDALA EĞİTİMİNİN GÖRSEL ALGILAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarına sunulan montesorri ve mandala eğitiminin görsel algılama davranışlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 5-6 yaş grubu bağımsız anaokuluna devam eden toplam 36 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma kontrol grupsuz öntest-sontest deneysel desendedir. Çalışmanın veri toplama aşamasında öntest ve sontest veri toplama aracı olarak Frostig (1961) tarafından geliştirilmiş Frostig Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda montesorri eğitimi, çocukların görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan ile zemin algılaması puanları lehine, mandala eğitiminin ise çocukların görsel algılama davranışı alt boyutları olan şekil zemin ayrımı ve mekan ilişkilerinin algılanması puanları lehine anlamlı farklılaşma gösterdiği saptanmıştır. Montesorri eğitimi ile mandala eğitiminin çocukların görsel algılama davranışlarına etkisinin karşılaştırılmasında ise görsel algılama davranışı alt boyutu olan mekan ile zemin algılanmasında montesorri eğitimi lehine anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.

REVIEW ON THE EFFECT OF MONTESSORI AND MANDALA EDUCATION PROVIDED TO PRE-SCHOOLERS TO VISUAL PERCEPTION BEHAVIORS

The purpose of this researcher is reviewing the effect of montesorri and mandala education provided to preschoolers to visual perception behaviors. The sample of this study comprises of 36 children between the ages of 5 and 6 who go to independent preschools. This study is realized by control without group pre-test – post-test experimental pattern. In data collecting phase of the study, Frostig Visual Perception Test was applied which was developed by Frostig (1961) as a pre-test and post-test data collection instrument. As a result of data analysis, it is determined that the montesorri education is significantly in favor of perception points of figure - ground distinction and space - ground distinction which are the sub-dimensions of children's visual perception behavior; and that the mandala education is significantly in favor of perceiving points of figure – ground distinction and space relations which are the sub-dimensions of children's visual perception behavior. In comparing the effect of montesorri education and mandala education on children's visual perception behaviors, it is observed that there is a significant distinction in favor of montesorri education in perceiving space and ground which are the sub-dimensions of visual perception behavior.

Kaynakça

Cook, J. L. ve Cook, G. (2005). Child Development: Principles and Perspectives. Boston: Boston, Mass: Pearson.

Coren, S., Ward, M. L. ve Enns T. J. (2004). Sensation and Perception. (6 th Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Inc.

Fairfield, R. (2011). Early Childhood Educators Teaching and Learning in Professional Learning Communities: A New Approach to Professional Development for Preschool Teachers in a Southern California School District. Doctoral Study. Walden University, Minneapolis, United States.

Farnham-Diggory, S. (1992). The Developing Child: The Learning Disabled Child. USA: Harvard University Press.

Demirci, A. (2010). Görsel Algı Eğitiminin Beş-Altı Yaş Çocuklarının Görsel Algı Gelişimlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.

Erben, S. (2005). Montessori Materyallerinin Zihin Engelli ve İşitme Engelli Çocukların Alıcı Dil Gelişiminden Görsel Algı Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Etker, G. (1977). Beş-Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklarda Visio-Motor Eğitimin Visio-Motor Gelişimine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Ankara.

Kayılı, G., Koçyiğit, S. ve Erbay, F. (2009) Montessori Yönteminin Beş-Altı Yaş Çocuklarının Alıcı Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (26).

Kurtz, L. A. (2006). Visual Perception Problems in Children with AD/HD, Autism and Other Learning Disabilities: A Guide for Parents and Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers.

Mangır, M., Çağatay, N., Aral, N. (1990). Anaokuluna ve Anasınıfına Devam Eden 5-6 Yas Grubu Çocukların Görsel Algılama ve Zeka İlişkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1171, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 643, Ankara.

Morgan, T. C. (1998). Psikolojiye Giriş. Karakaş, S., (Editör). (Çev. H. Arıcı, O. Aydın, R. Bayraktar, O. İmamoğlu, S. Karakaş, I. Savaşır, S. Topçu, P. Uçman, S. Hovardaoğlu, D. Şahin, B. Tegin, R. Eski, A. Gülerce, G. Acar, R. Çoştur, İ. Dinç, G. Uraz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, 1.

Oktay, A. (1987). Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Bir Yaklaşım: Montessori Yöntemi. Ya-Pa 5. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, s.62-69, Antalya.

Orhon, İ. B. (2003). Görsel Algı ve Temel Sanat Eğitimi. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, 5, 135-156.

Özat-Erdem, N. (2010). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Frostig Görsel Algı Eğitim Programının Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

Reinartz, A., Reinartz, E. (1975). Wahrnehmun Gstraining (Won Frostig, M., David Horne, B.A. und Ann-Marie Miler, M.A.) Dortmund: An Weisung self.

Sağol, U. (1998). Down Sendromlu Çocukların Görsel Algı Gelişimine Frostig Görsel Algı Programının Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Tuğrul, B., Aral, N., Erkan, S. ve Etikan, İ. (2001). Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. Kafgas Üniversitesi Dergisi, Sayı:8, s:67-84.

Turan, D. E. (2006). Alt Sosyo-Ekonomik Düzeyde Anasınıfına Devam Eden ve Etmeyen 60- 71 Ay Çocuklarında Görsel Algılama Davranışının İncelenmesi (Konya İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Yantis, S. (2000). Visual Perception: Key Readings: Essential Readings (Key Readings in Cognition). Philadelphia: Psychology Press.

Whirter, M. J., Acar, V. N. (1998). Çocukla İletisim. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 3120.

Kaynak Göster

APA Yıldırım, S , Akman, B , Alabay, E . (2012). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA SUNULAN MONTESORRİ VE MANDALA EĞİTİMİNİN GÖRSEL ALGILAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 92-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25119/265243

3194 3545

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINI ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Deniz Şanlı, Candan Öztürk

GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

Cenk KEŞAN, Deniz KAYA, Şafak YETİŞİR

Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları İle Kariyer İnançları Arasındaki İlişki

Funda Akkoç

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği)

Süleyman Doğru, Mustafa Uyar

KAYNAŞTIRMAYA YERLEŞTİRİLEN ZİHİN YETERSİZLİĞİ VEYA OTİSTİK ÖZELLİKLERİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞANTILARI VE AKRANLARIYLA İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Alev Girli, Selin Atasoy

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA ALAN BİLGİLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melis Arzu Uyulgan, Mehmet Kartal

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Özge Özbayrak, Mehmet Kartal

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN YAŞAMLARINDA ALGILADIKLARI STRESİ YORDAYAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

Güler Köksal, Zekavet Kabasakal

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bülent Baki Telef, Rengin Karaca

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Tuncay Canbulat, Semiha Kula, Mehmet Şahin, Merve Tamtürk, Açelya Pelin Eskicioğlu