ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE OKUL MÜDÜRLERİNİN KATKISINA İLİŞKİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki gelişimlerine müdürlerin katkılarını ölçmek için kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir Likert Tipi ölçek geliştirmektir. Eğitimde her kuruşun önemi olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle birçok gelişmiş ülkede öğretmenlerin mesleki gelişimi popüler bir konudur. Bu çalışmada, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine okul müdürlerinin katkısını gösteren bir tarama çalışması geliştirilmiş Düzce ilinde araştırma yapılmıştır. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan öğretmenler, örnek çalışma grubu olarak seçilmiştir. Ön uygulama neticesinde yapılan Açımlayıcı faktör analizinde üç faktörlü ve 28 maddeye sahip bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin KMO testi sonucu .979 olarak hesaplanmıştır ve bu kabul edilebilir sınırın (.70) üzerindedir. Barlett Kürsellik testi sonucunda p = 0.000 <.01 ve 0.01 seviyesinde anlamlıdır. Ölçeğin Eigen özdeğeri 1.00 üzerinde olan üç faktörü vardır. Bu üç faktör toplam varyansın % 72.9’unu açıklamaktadır. Ayrıca, Cronbach Alfa .986 olarak ı ve Spearman-Brown test-yarım test .966 olarak hesaplanmıştır. İkinci uygulamanın ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılarak üç faktörlü yapı doğrulanmıştır.

A SCALE DEVELOPMENT STUDY ABOUT SCHOOL PRINCIPALS' CONTRIBUTION TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

The purpose of this study is to develop valid and reliable Likert-Type scale which can be used to measure principals’ contribution to professional development of teachers. We live in a world where every penny has importance for education. So professional development of teachers is popular topic in many developed countries. With this study a sclae has been developed which reveals school principals’ contribution to Professional development of teachers and study was conducted in Duzce one of the province of Turkey located in West Blacksea Region. Teachers who employed in National Educational Directorate of Duzce selected as the sample group of study. After first administration and result of exploratory factor analysis, a three-factor scale was created which has 28 items. KMO test result of scale was .979 that is above of the acceptable limit .70. Bartlett’s test of sphericity result was p =0.000< .01 and it is significant at level of .01. Scale has three factors above than 1.00 Eigen value. These three factors explain 72.9 % of the total variance. Cronbach's Alpha result was calculated as .986 and Spearman-Brown test-half test results were calculated as .966. After the second administration, Confirmatory Factor Analysis was performed and three-factor structure was confirmed.

Kaynakça

Altundemir, M. E. (2008). Eğitim Harcamalarında Türkiye ve OECD Ülkeleri. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 51-70.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık.

Arıcak, O. T., & Ilgaz, G. (2007). Açımlayıcı Ve Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Biyoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 28. 1-8

Aslanargun, E., Kılıç, A., & Eriş, M. (2013). Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4 (Ös)), 1419-1430.

Barrett, P. (2007). Structural Equation Modelling: Adjudging Model Fit. Personality And Individual Differences. 42. 815-824.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pagem A Yayıncılık.

Bilge, B. (2013). Öğrenci Başarisini Arttirmada Okul Müdüründen Beklenen Liderlik Özellikleri. E-Ajeli (Anatolian Journal Of Educational Leadership And Instruction), 1(2).

Banoğlu, P., & Peker, S. (2012) Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okullarına Ve Kendilerine İlişkin Algı Durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43: 71-82.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS Ve LISREL Uygulamaları. Pegem Akademi.

Darling-Hammond, L., Wei, R. C., Andree, A., Richardson, N., & Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession. Washington. DC: National Staff Development Council. Dilworth, M. E., & Imig, D. G. (1995). Professional Teacher Development and the Reform Agenda. ERIC Digest.

Eğitim Tercihi. www.egitimtercihi.com/Gundem/11680-2014-Te-Egitime-Ne-Kadar-Butce-Ayrildi.Html (Retrieved on: 14/05/2014)

Ekinci, A. (2010). Aday Öğretmenlerin İş Başında Yetiştirilmesinde Okul Müdürlerinin Rolü. Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 15.

Fullan, M. (2014). Teacher development and educational change. Routledge.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American educational research journal, 38(4), 915-945.

Guskey, T. R., & Huberman, M. (1995). Professional development in education: New paradigms and practices. Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027

Gümüşeli, A. İ. (2001). Çağdaş okul müdürünün liderlik alanları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(4), 531-548.

Gül, K. (2007). Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Katkılarının Belirlenmesi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

İlğan, A. (2012). Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimi: Öğrenen öğretmenler, başaran öğrenciler. Anı Yayıncılık.

İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri.[Effective professional development for tecahers].Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı.

Kaya, S., & Kartallıoğlu, S. (2010). Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeline Yönelik Koordinatör Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Lowe, J., & Istance, D. (1989). Schools And Quality: An İnternational Report. Organisation For Economic Co-Operation And Development.

Mattern, M., Sethi, R. S., & Texeira, E. 21st Century Skills. http://isites.harvard. edu/Fs/Docs/icb.Topic (Retrieved on: 13/07/2014)

National Educational Directorate of Duzce. duzce.meb.gov.tr (Retrieved on: 03/01/2014)

OECD (1989). Schools and quality: An international report. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Rotherham, A., & Willingham, D. (2009, September). 21st Century Skills: The Challenge Ahead. Educational Leadership, 16-21.

Saban, A. (2000). Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 145(1), 25-27.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. Şişman, M. (2002). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi [Measurement Of Attitudes And Data Analysis With SPSS]. Ankara: Nobel.

Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Üçüncü Sürüm E-Kitap. Türk Psikologlar Derneği.

TC. Ministry of Finance.Budget of 2013. www.maliye.gov.tr (Retrieved on: 14/04/2014)

TC. Ministry of National Education, General Directorate of Teacher Training and Development. Oyegm.Meb.Gov.Tr. (Retrieved on:04/04/2014)

TC. Ministry of National Education (2007). School Based Professional Development Guide

The Holmes Group (1996). Tomorrow's teachers: A report of the Holmes Group. East Lansing, MI: The Holmes Group. Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration. Ministry of Education.

Turkey Statistical Institute (TSI). Basic Statistics. www.tuik.gov.tr (Retrieved on: 14/04/2014). Yıldırım, M. C. (2014). Developing A Scale For Constructivist Learning Environment Management Skills. Eurasıan Journal Of Educatıonal Research, 1.

Kaynak Göster

APA Bilge, B , Aslanargun, E . (2017). A SCALE DEVELOPMENT STUDY ABOUT SCHOOL PRINCIPALS' CONTRIBUTION TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (44) , 139-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/35768/401189