ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çağımız, bilginin güçle özdeş olduğu bir dönemdir. Bilgili insan bilgiye ulaşmayı bilen, elde ettiği bilgileri mantık sürecinden geçiren, sorgulayan, yeni durumlara uyarlayabilen kişidir. Yani bilgili insan güçlü insandır. Eğitim sistemi bu özelliklere sahip bireyler yetiştirecek şekilde sürekli değişim göstermelidir. Sistemde öncelikle yöneticiler, öğretmenler çağdaş eğitimin getirdiği yenilikleri uygulayabilmelidirler. Özellikle genç öğretmenler aldıkları lisans eğitimini az bulmakta, lisansüstü eğitimi alma gereksinimi duymakta¬dırlar. Lisansüstü eğitime yoğun başvuru bunun göstergesidir. Ancak lisansüstü eğitime başlayan öğretmenler, sorunlar yaşamaktadırlar. Sorunlar sistemden, yöneticilerden, aynı branşta görev yapan öğretmenlerden ve lisansüstü eğitim aldıkları fakültelerden kaynaklanabilmektedir. Sorunları saptayabilmek için yöneticilerin, lisansüstü eğitim alan ve almayan öğretmenlerin, fakültelerde lisansüstü eğitim veren öğretim üyelerinin görüşlerine başvurulmuştur. Toplanan nicel veriler t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon gibi istatistik teknikleri kullanarak SPSS de değerlendirilmiştir. Ayrıca görüşme yoluyla toplanan veriler, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öneriler sunulmuştur. Saptanan sorunlara önerilen çözümlerin, alanlarında lisansüstü eğitim yapan öğretmenlere, sisteme ve bu alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

In our century, knowledge is equivalent to power. A person with knowledge is a person who knows where to gel information and how to use it. In other words a person with knowledge is a man of power. The educational system must open to changes in order to educate individuals with such qualities. New ideas methods and methods should be apllied by administrators and teachers. Especially the young teachers fınd their undergruduate education unsatisfactory and they feel the need to get graduate degree in education. Increasing demand for graduate education is an indicator of such a need. But graduate school students are having difficulties. The causes of the difficulties might base on the system, administration, teachers who work in the same major and their graduate scools. In order to determine these difficulties information is gathered from administrators, faculty staff who teach in graduate school and teachers some of which have graduate degree. The quantitative dala is evaluated statistically using SSPS program. Furthermore, the data obtained by interviewing was analised qualitatively. Suggestions vere made. These results may contribute to other research in this area.

Kaynak Göster

APA Başer, N , Narlı, S , Günhan, B . (2005). ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268383

1036 107

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Yasemin SÖZER

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLARINDA BİYOLOJİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNDE VERİMLİLİK

Rıdvan Kete, Nazan Acar

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI

Sami OLUK, Fatih ÇOLAK

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Serkan NARLI, Berna GÜNHAN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE 35. MADDE ve GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Merih Tekin BENDER

FİZİK EĞİTİMİ BİLİMDALI, TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Zafer TANEL, Özlem EPİK, Mustafa EROL

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Rabia Kalem TANEL, Serap ÇALIŞKAN, Halil ÇALLICA