ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞMAK İSTEMEDİKLERİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ ANALİZİ

Bu araştırma eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen olduklarında sınıflarında karşılaşmak istemedikleri istenmeyen davranışları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 270 öğrenciye 140 istenmeyen davranıştan oluşan bir ölçek sunulmuş ve bu davranışlardan karşılaşmak istemedikleri 5 tanesini seçmeleri istenmiştir. Böylece öğretmen adaylarınca toplam 1350 davranış seçimi yapılmıştır. Bu davranışlardan frekansı en çok olanlar incelendiğinde “hırsızlık yapmak” ile “sigara içmek, alkol ve uyuşturucuya yönelmek” davranışlarının öğretmen adaylarınca göreve başladıklarında karşılaşmak istemedikleri davranışların başında geldiği ortaya çıkmıştır. Frekansı en az olan istenmeyen davranışlar incelendiğinde ise “duygu sömürüsü yapmak” ve “öğretmen geldiğinde ayağa kalkmamak, sırasında oturmak” davranışlarının öğretmen adaylarının karşılaşmak istemedikleri davranışların son sıralarında yer aldığı görülmüştür.

THE ANALYSIS OF MISBEHAVIOURS THAT TEACHER CANDIDATES DO NOT WANT TO ENCOUNTER

The research aims to reveal misbehaviours that the students of education faculty do not want to encounter in their classrooms when they become a teacher. Therefore, a scale which consists of 140 misbehaviours was administered to 270 students who receive training in Education Faculty at Çanakkale Onsekiz Mart University and the students were asked to choose 5 of the misbehaviours which they do not like to encounter. Thus, 1350 misbehaviours were chosen by the teacher candidates. When the behaviours which have the highest frequency were examined, it is seen that „to commit burglary‟, „smoking‟, „drinking alcohol‟ and „to tend to use drug‟ are the most common behaviours that teacher trainees do not want to encounter when they become a teacher. When the behaviours which have the lowest frequency were examined, it is seen that „to be mushy‟, „to resist standing up and sitting on the desks when the teacher comes in‟ are the least common behaviours that the teacher trainees do not want to encounter.

Kaynakça

Ataman, A. (2003). Sınıfta İletişimde Karşılaşılan Davranış Problemleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 251-263.

Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi (3. Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.

Baloğlu, N. (2001). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Baran Ofset.

Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi (10. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Bull, S. L. & Solity, J. E. (1996). Classroom Management: Principles o Practice. London, Routledge.

Bulut, M. (2008). “İlköğretim Okullarında İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Sınıf Öğretmenlerinin Performansına Etkisi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Burden, P. (1995). Classroom Management and Discipline, Methods to Facilitate Cooperation and Instruction. USA: Longman Publishers.

Celep, C. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çalık, T. (2003). “Sınıf Yönetimi”, Sınıf Yönetimi (Editör: Leyla Küçükahmet), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Erdoğan, İ. (2002). Sınıf Yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ergün, M. ve Duman, T. (1998). Kritik Durumlarda Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 137, 45-58.

Evertson, M. C. (1989). Improving Elementary Classroom Management: A School-Based Training Program for Beginning the Year, Journal of Educational Research, November- December (Vol. 83/No.2).

Greenlee, A.R., Ogletree, E. J. (1993). Teachers Attitudes Toward Student Discipline Problems and Classroom Management Strategies. USA: Illinois. ED 36430.

Johnson, B., Oswald, M. and Adey, K. (1993). Discipline in South Australian Primary Schools. Educational Studies, 19, 3, 289-305.

Kapucuoğlu Tolunay, A. (2008). “Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlara Karşı Kullandıkları Başetme Yöntemleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Keskin, M. A. (2002). “Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Kullandıkları Başetme Yolları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kocabey, A. (2008). “2005 İlköğretim Programının Uygulanması Sırasında Sınıf Öğretmenlerinin Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları”.

Kuzu, H. (2007). Öğretmenlerin Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesine Yönelik Stratejileri Uygulama Durumları. Milli Eğitim, 175, 57-66.

Mursal, E. (2005). “İlköğretim 1. Kademe 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçerisinde İstenmeyen Davranışlar Göstermesine Neden Olan Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Öztürk, B. (2002). “Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Giderilmesi”, Sınıf Yönetimi (Editör: Emin Karip), Ankara: Pegem Yayıncılık.

Sadık, F. (2000). “İlköğretim 1. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Problem Davranışlar”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sayın, N. (2001). “Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu İstenmeyen Davranışların Nedenlerine İlişkin Görüşleri ile İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Traynor, P. L. (2002). A Scientific Evaluation of Five Different Strategies Teachers Use To Maintain Order. Education, 122, 3. 453-510.

Tulley, M. & Chiu, L.H. (1995). Student Teachers and Classroom Discipline. The Journal of Educational Research. 88, 3, 164-171.

Turanlı, A. S. (1995). “Students‟ Expectations and Perceptions of Teachers‟ Classroom Management Behaviors”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Türnüklü, A., Yıldız, V. ve Zoraloğlu, Y. (2001). “İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öğrencilerin Sorunlu Davranış ve Çatışmalarıyla Başa Çıkma Stratejileri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (3.Cilt). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.Bolu.

Yıldız, V., Türnüklü, A. ve Barış, B. (2001). ”İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Sınıflarında Karşılaştıkları Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışların Öğretmenleri Rahatsız Etme Düzeyi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (3.Cilt). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları. Bolu.

Yıldız, B. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarda Kullandıkları Önleyici Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Etkililiğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Yüksel, A. (2005). İlköğretim 1.Kademe 1., 2. ve 3. Sınıflarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Gözlem ve Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Kaynak Göster

APA Demir, M . (2011). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞMAK İSTEMEDİKLERİ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ ANALİZİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (31) , 68-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25120/265254