Öğrenci Görüşlerine Göre Ebeveynlerin Ev Ödevlerine Katılımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan öğretim uygulamalarından birisi ev ödevleridir. Ev ödevi uygulaması, öğrencilerin kendi öğrenme hızına göre öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenmelerinin sorumluluğunu alması ve daha sonraki öğrenmelere öğrencilerin hazırlıklı olmasını sağlaması açısından önem arz etmektedir. Öğrencilerin ev ödevlerini yaptıkları zaman diliminde genel olarak evde olmaları, ev ödevine verdiği destek düzeyi açısından ebeveynleri önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin fen bilimleri dersi ev ödevlerine sağladığı desteğin çeşitli demografik değişkenler açısından istatistiki olarak anlamlı fark oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir. Bu amaç çerçevesinde araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel araştırma modeli olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise Erzurum ili Yakutiye ilçesinde öğrenim görmekte olan 249 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Demografik bilgi anketi ve Ailenin Ev Ödevlerine Desteği Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 24.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda çalışmada, ebeveynlerin ev ödevleri desteğinin çocuğunun cinsiyeti, ebeveynlerin çalışma durumu açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı, sınıf düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyi açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir. Özellikle üniversite ve yüksek lisans öğrenim düzeyine sahip anne ve babaların çocuklarının fen bilimleri ev ödevlerine desteği daha fazla ve istatistiki açıdan anlamlı fark oluşturmaktadır.

Investigation of Parental Involvement in Homework According to Students' Opinions in Terms of Demographic Variables

Kaynakça

Aladağ, C., & Doğu, S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 15-23.

Arıkan, Y. D., & Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites. Elementary Education Online, 6(3), 366-376.

Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programları içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 745-767.

Barnes, S. (2001). Ladder to Learning or Stairway to Stress: A Study of Grade 4 Homework Practices. M.E. Thesis. University of Prince Edward Island.

Baş, G., Şentürk, C., & Ciğerci, F. M. (2017). Homework and academic achievement: a metaanalytic review of research, Issues in Educational Research, 27(1), 31-50.

Baykul,Y.(1979). Örtük özellikler ve klasik test kuramları üzerine bir karşılaştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bayrakci, Ö. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Araştırma Ödevlerinin (Etkinlik, Performans ve Proje) Öğrencilerin Sosyalleşmesine Katkısı. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cooper, H., Robinson, J. C., & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? A synthesis of research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76(1), 1-62.

Corno, L. (2000). Looking at homework differently. The Elementary School Journal, 100 (5), 529-548.Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76, 701-712.

Erden, M. ve Altun, S. (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Gennaro, E. & Lawrenz, F. (1992). The effectiveness of take-home science kits elementary level. Journal of Research in Science Teaching, 29, 985-994.

Gündüz, Ş. (2005). Geleneksel-Çevrimiçi ve Bireysel-İşbirliğine Dayalı Ödev Uygulamalarının Lisans Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Ödeve İlişkin Tutumlarına Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Güneş, F. (2014). Eğitimde ödev tartışmaları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-25.

Hancock, J. (2001). Homework: A literature review, Center for Research and Evaluation, Occasional Paper No. 37.

Hong, E, Milgram, R.M., & Perkins, P.G. (1995). Homework style and homework behavior of Korean and American children. Journal of Research and Development in Education, 28(4), 197-207.

Hong, E., Peng, Y., & Rowell, L.L. (2009). Homework self-regulation: grade, gender, and achievement-level differences, Learning and Individual Differences, 19, 269–276.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. (1991). Erişim adresi: http://www.sinifogretmeniyiz.biz/yonetmelik--ortaokul-ve-orta-ogretim-kurumlarindaki-ogrencilerin-ders-disi-egitim-ve-ogretim-faaliyetleri-hakkinda-yonetmelik-dosya_indir-924.asp

Kapıkıran, Ş., & Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 54-60.

Kaplan, B. (2006). Yaşamımızı yönlendiren elektrik ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kurt, U., & Taş, Y. (2019). Prediction of students’ strategies for doing science homework by parental support and students’ goal orientation. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 9(2), 585-604. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.019.

Ma, X. (1996). The effects of cooperative homework on mathematics achievement of Chinese high school students. Educational Studies in Mathematics (Historical Archive), 31(4), 379-387.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: 1. Kaan Kitabevi.

Patall, E. A., Cooper, H., & Robınson, J. C. (2008). Parent involvement in homework: A research synthesis. Review of educational research, 78(4), 1039-1101.

Postlethwaite, T. N., & Wiley, D. E. (Eds). (1992). Science achievement in twenty-three countries the IEA study of science II. Oxford: Perganom Pres.

Scot-Jones, D. (1995). Parent-child interactions and school achievement. In Ryan, B.A., Adams, G. R., Gullota, T. P., Weissberg, R. P. & Hampton, R. L. (Eds.). The family-school connection: Theory, research, and practice 2 (pp.75-107). Thousand Oaks, CA: Sage.

Şad, S.N. (2012). Investigation of parental ınvolvement tasks as predictors of primary students’ turkish, math, and science & technology achievement. Egitim Arastırmaları - Eurasian Journal of Educational Research, 49, 173-196.

Şeref, İ., & Varışoğlu, B. (2015). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin türkçe dersi ödevleri hakkında görüşleri, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(4), 93-105.

Turan Özpolat, E., Karakoç, B., & Kara, K. (2017). İlkokulda Verilen Ev Ödevlerine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 30(8), 1849-1890.

Warton, P. M. (1997). Learning about responsibility: Lesson from homework. British Journal of Educational Pyschology, 67, 213-221.

Yuladır, C., & Doğan S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin ev ödevi performansını arttırmaya yönelik bir eylem araştırması. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences, 12, 211-238.

Yücel, A. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde verilen performans ödevleri hakkında öğret¬men-veli-öğrenci görüşleri: Konya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Xu, J. (2004). Parent help and homework management in urban and rural secondary schools. Teachers College Record, 106, 1786–1803.

Xu, J., & Corno, L. (2006). Gender, family help, and homework management reported by rural middle school students. Journal of Research in Rural Education, 21(2), 1-13.

Xu, J., Fan, X., Du, J., & He, M. (2017). A study of the validity and reliability of the parental homework support scale. Measurement, 95, 93-98.

Kaynak Göster

APA Kurt, U . (2020). Öğrenci Görüşlerine Göre Ebeveynlerin Ev Ödevlerine Katılımının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (49) , 60-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/55588/612633