NECÂTÎ BEYİN NİDÂ GAZELLERİ

Bu makalede Necâti Bey Divanı’ndaki nida gazelleri incelenecektir. Nida, Türk gazelinin vazgeçilmez bir ses ve anlam aracıdır. Gazelin genel yapısından bazı farklar gösteren nidâ beyitleri hemen her gazelde kullanılır. Öte yandan bu kullanımın dışında tamamen nidadan oluşan gazeller de vardır ve bu çalışmada onların sınıflandırması denenmiştir. Necâtî Bey Divanı’ndaki 650 gazelin 60’ı bu türdendir. Bu gazeller çalışmada “Nidâ Gazelleri” olarak adlandırılmıştır.

THE EXCLAMATION GHAZALS OF NECATI BEY’S DIVAN

In this paper, the ghazals of Necati Bey’s Divan will be analyzed in the usage of exclamation. Exclamation is an inevitable tool of the Turkish ghazal. Exclamation couplets, showing some differences from the general structure, are used more or less in every ghazal. On the contrary, in this article it will be clarified that ghazals totally consist of exclamation. In Necati Bey’s Divan sixty of six hundred fifty ghazals are composed in this style. Moreover, it will be claimed that these sixty ghazals may be called as “exclamation ghazals.

Kaynakça

Çavuşoğlu, Mehmed: Necati Bey Divanı’nın Tahlili, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001.

Dilçin, Cem: Studies on Fuzuli’s Divan, The Departmant of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2001

Propp, Vladimir: Masalların Yapısı ve İncelenmesi, (Çev. Hüseyin Gümüş), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara 1987.

Üzgör, Tahir: Türkçe Divan Dibaceleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s. 46.

Yağcı, Şerife: Acâibü’l-meâsir ve Garâibü’n-nevâdir’i -Metin ve İnceleme- (Danışman: Prof.Dr. Tunca Kortantamer) Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2001, IV+548s.

Yalçınkaya, Şerife: Gazelde Kırılma Beyitleri: Beytü’l-Gazeller, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Yayını, İzmir, Ocak 2008, S. XIV, s. 149-162.

Başvuru Tarihi: 04-05-2010

Kabul Tarihi: 29-05-2010

Kaynak Göster

APA Yalçınkaya, Ş . (2010). NECÂTÎ BEYİN NİDÂ GAZELLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (27) , 23-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25435/268385