MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ PĠYANO DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010–2011 öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 93 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, müzik öğretmeni adayları hakkında bazı bilgileri elde etmek amacıyla “Kişisel bilgi formu” ile Tufan ve Güdek (2008) tarafından geliştirilen “Piyano dersine yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumları zayıf düzey çıkmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak, öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının; cinsiyetleri, önceden özel piyano dersi alıp/almamaları ile alttan piyano dersi olup/olmama durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna ilaveten, öğrencilerin piyano dersine ilişkin tutumlarının, sınıf düzeylerine ve yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermediği ortaya çıkarılmıştır.

EVALUATION OF PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS PIANO CLASSES

This study was conducted in order to evaluate pre-service music teachers’ attitude towards piano classes. Study group of the research consists of 93 students of Balikesir University Fine Arts Education Department from 2010/2011 academic year. “Personal Information Form” and the attitude scale for piano class developed by Tufan and Güdek (2008) were used in order to collect specific data on the pre-service teachers. The data obtained were analyzed through t-test, one way variance analysis (ANOVA) and Kruskal Wallis test. Study results indicate that student attitude towards piano class is weak. Based on the findings of the study it is concluded that student attitude is dependent on variables that include their gender, whether they got a tutor for piano before, their failure or success in piano class and that there is a meaningful difference that is dependent on the above mentioned variables. In addition, it was found that student attitude towards piano classes does not indicate any statistical meaningful difference that is dependent on class, level or age.

Kaynakça

Akyüzlüer, F. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Becerilerini Geliştirmede Dramanın Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aksu, H. (2005). İlköğretimde Aktif Öğrenme Modeli İle Geometri Öğretiminin Başarıya, Kalıcılığa, Tutuma ve Geometrik Düşünme Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Arul, M. J. (2002). Measurement of Attitudes. http://arulmj.net/atti2-a.html

Başaran, S. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sürekli Kaygı Düzeyleri, Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Bayhan, P. (2009). İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bilen, S. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Canakay, E. (2007). Aktif Öğrenmenin Müzik Teorisi Dersine İlişkin Akademik Başarı, Tutum, Özyeterlik Algısı ve Yüklemeler Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çakır, Ö., Kan, A., ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 36-47.

Çelenk, S. (1988). Eğitim Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Nobel Yayın Dağıtım.

Çevik, D. B. (2010). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Yayına kabul edildi (22.07.2010).

Edwards, J. S., Edwards, M. C. (1971). Scale to Measure Attitudes Toward Music. Journal of Research in Music Education, 19 (2), 228–233.

Emir, S. (2001). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Düşünmenin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Erişen, Y., ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (4), 427-439.

Güdek, B. (2007). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gün, N. (2007). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Derslerindeki Başarı Durumları ve Başarılarını Etkileyen Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Gürbüz, H., Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.

İnan, E. (2010). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğrencilerinin Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersi İle İlgili Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayıncılık.

Karabulut, G. (2009). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 3. sınıf Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kocaarslan, B. (2009). Genel Müzik Eğitimi Alan İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutum, Müzikal Özgüven ve Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Blokflüt Öğretimi ve Öğrenme Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Konakçı, N. (2010). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Köğce, D., Aydın, M. & Yıldız, C. (2010). Freshman and Senior Pre-service Mathematics Teachers’ Attitudes Toward Teaching Profession, The International Journal of Research in Teacher Education, 2 (1), 2–18.

Nacakçı, Z. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli.

Osborne, J., Simon, S. & Collins, S. (2003). Attitudes Towards Science: A Review of the Literature and Its Implications. International Journal of Science Education, 25 (9), 1049-4079.

Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.

Otacıoğlu, S. G. (2005). Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model Denemesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Otacıoğlu, S. G. (2007). İlköğretim 5.6.7.Sınıf Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 134-139.

Otacıoğlu, S. G. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi II Uygulama Dersine İlişkin Tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 81-90.

Özçelik, D. A. (1992). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Özmenteş, G. (2006). Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 5 (1), 23-29.

Özmenteş, S. (2007). Çalgı Çalışma Sürecinde Özdüzenlemeli Öğrenme İle Duyuşsal Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Öztopalan, E. (2007). İlköğretim Düzeyindeki Özel Okullar İle Devlet Okullarının 6, 7 ve 8. sınıf Öğrencilerinin Müzik dersine İlişkin Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Phillips, S. L. (2003). Contributing Factors to Music Attitude in Sixth, Seventh and Eighth Grade Students, Non-published Doctoral Dissertation, Iowa.

Rainey, V. J. (2002). The Development of The Rainey Musical Attitude Scale, Using the Thurstone Scale as a Model, to Measure Attitudes of Music Educators and Principals Toward the Value of Music in the North Carolina Public School Curriculum. Nonpublished Dissertation, The University of North Carolina.

Saruhan, Ş. (2008). Temel Eğitim II. Kademe Öğrencilerinin Müzik Dersine Karşı Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Shaw, C. N., Tomcala, M. (1976). A Music Attitude Scale for Use with Upper Elementary School Children, Journal of Research in Music Education, 24 (2), 73–80.

Tufan, E. ve Güdek, B. (2008). Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 75-90.

Ünlü, H., Karahan, B. G. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 125-134.

Yıldırım, K. (2009). Kodaly Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Keman Çalma Becerisi, Özyeterlik Algısı ve Keman Çalmaya İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kaynak Göster

APA Çevik, D , Güven, E . (2011). MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ PĠYANO DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (29) , 103-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25122/265291