Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği)

Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin değişmeye direnme eğilimlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmacı tarafından amaca uygun olarak geliştirilen değişime direnç anketi kullanılmıştır. Araştırma, amaca uygunluğu nedeni ile tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Konya İli Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir ve Çumra ilçelerindeki ilköğretimde görev yapan yönetici ve öğretmen ile Konya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ilköğretim müfettişleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise 87 ilköğretim müfettişi, 300 yönetici, 600 öğretmenden meydana gelmektedir.    Elde edilen bulgular sonucunda, kadınların erkeklere oranla değişimi bir sorunlar yumağı olarak gördükleri, erkeklerin ise değişime daha istekli davrandıkları söylenebilir. Ayrıca; yöneticilerin ve müfettişlerin değişim sürecinde öğretmenlerin kişisel direnci ile karşılaşıldığı görüşünde oldukları, yöneticilerin yetkilerinin yetersiz olmalarından dolayı gerekli esnek yapıyı gösteremedikleri kanaatinde oldukları ve bütün grupların değişimin her basamağında aktif olarak katılma isteği içinde oldukları söylenebilir. Değişim ve direnç konusunda daha fazla araştırmalar yapılıp, sonuçlarının sistemde uygulanabilir olması sağlanmalıdır.

An Investigation on Resistance to Change Tendency of Province Organizations of Ministry of Education (in Konya Sample)

This study was conducted to determine the resistance trends to the change of Rural Offices of Ministry of Education. With this study; it was aimed to determine if there was a significant difference about the resistance trends to the change among directors, teachers and primary education inspectors for Office applications and personal view.The study was conducted by scanning model because it is suitable for the purpose. The working surroundings of the study was composed of primary education inspectors working in the Directorate of Education in Konya, directors and teachers working in the districts of Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, and Çumra. The sampling of the study was also composed of 87 primary education inspectors, 300 directors, and 600 teachers. As a result of the finding, it can be said that women find the change as problematic but men behaves more willingly to the change. Moreover, it can be stated that directors and inspectors thought teachers had personal resistance to the change period, that directors did not have enough tolerance because of their insufficient authority and that all the groups are willing to participate in every step of the change. The change and resistance and make the results applicable in the system to apply these functions in a short period successfully.

Kaynakça

ATAK, Metin. Örgütsel Değişim ve Değişime Direnç (Bir Örgüt Ortamının Değişim Açısından Değerlendirilmesi) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2001.

AYDOĞAN, Enver. Bilgi Toplumunda Örgüt Çevre İlişkisi, Çalkantılı Çevre ve Örgütsel Değişim, Yayınlanmamış, Doktora Tezi, Konya, 2001.

B. LAWRENCE, Paul, “How to deal with resistance to change” Harvard Business Review, Mey-Juni 1954, (Amme İdaresi Dergisi C. VI TODAİE, Mart 1973, s. 112.

ELMA, Cevat, Demir Kamile. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, 1. Baskı. Anı Yayınları. Ankara, 2000.

ERDOĞAN, İrfan, Eğitimde Değişim Yönetimi, Pegem Yayıncılık. 1. Baskı. Ankara, 2002.

EREN, Erol. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2001.

ERGENELİ, Azize, Yenilikçi Örgütlerde Değişime Direnç ve Farklı Düşünebilme Becerisi Eğitimi http:/www.kho.edu.tr./btym/sistem/ du37.txt.

FLISRAM, Winifred Poirweather. “Community Advisory Councils: A Critical Analysis of Participation Strategies in Urban School Reform.” Dissertlation Abstract İnternational. 54/06:2008. 1993.

FULLAN, Michael G. And S. Stiegelbever, “The New Meaning of Educational Change” Second Edition Teachers Collage Pres USA Columbia Universty, 1991.

GÖKÇE, Feyyat. Değişim Sürecinde Devlet ve Eğitim, Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2000.

KAVUN, Hakan. Örgütsel Değişim ve Değişime Direnme Olgusunun Kamu ve Özel Sektörde Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2001. Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma,

KEÇECİOĞLU Tamer. Bir Değişimin Anatomisi Yada Değişimin Bir Parçası Olmak, Alfa Yayıncılık. 1. Baskı. İstanbul, 2001.

LAWRENCE, Paul B. “How to deal with resistance to change” Harvard Business Review, 1954.

METİN, Ceylan Ramazan, Örgütsel Değişim ve Değişime Direnç, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Os. Gazi Ün. Sosyal Bil. Ens. 2001, Eskişehir.

ÖLÇER, Ferit. İşletmelerde Örgütsel Değişime Direnme ve Bu Sorunun Çözümlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana, 1995.

ÖZDEMİR, Servet. Eğitimde Örgütsel Yenileşme, Pegem Yayıncılık 5. Baskı. Ankara, 2000.

ÖZDEN, Yüksel. Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler, Pegem Yayıncılık 3. Baskı Ankara, 2000.

PEKER, Ömer. AYTUR Nihat. Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi. Ankara, 2002.

PEKER, Ömer. Yönetimi Geliştirme Sürekliliği, TODAİ Enstitüsü Yayınları. Ankara, 1995.

STREBEL Paul (Çeviren Meral TÜZEL). “Çalışanlar Değişime, Niçin Direnç Gösterir?”, Değişim, Harvard Business Review, MESS Yayınları İstanbul, 1998.

Kaynak Göster

APA Doğru, S , Uyar, M . (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği) . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 119-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25119/265240

3244 3627

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN YAŞAMLARINDA ALGILADIKLARI STRESİ YORDAYAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ*

Güler Köksal, Zekavet Kabasakal

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin Değişmeye Direnme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği)

Süleyman Doğru, Mustafa Uyar

Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlıkları İle Kariyer İnançları Arasındaki İlişki

Funda Akkoç

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA ALAN BİLGİLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Melis Arzu Uyulgan, Mehmet Kartal

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Tuncay Canbulat, Semiha Kula, Mehmet Şahin, Merve Tamtürk, Açelya Pelin Eskicioğlu

GÖRSEL, İŞİTSEL VE KİNESTETİK ÖZELLİĞE SAHİP 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPIYA GÖRE BAŞARILARININ, TUTUMLARININ VE KAYGILARININ İNCELENMESİ

Cenk KEŞAN, Deniz KAYA, Şafak YETİŞİR

KAYNAŞTIRMAYA YERLEŞTİRİLEN ZİHİN YETERSİZLİĞİ VEYA OTİSTİK ÖZELLİKLERİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞANTILARI VE AKRANLARIYLA İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Alev Girli, Selin Atasoy

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ “BİLEŞİKLER” ÜNİTESİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ İKİ AŞAMALI KAVRAMSAL ANLAMA TESTİ İLE TAYİNİ

Özge Özbayrak, Mehmet Kartal

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA SUNULAN MONTESORRİ VE MANDALA EĞİTİMİNİN GÖRSEL ALGILAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Sunay Yıldırım, Berrin Akman, Erhan Alabay

ANNELERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARINI ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Deniz Şanlı, Candan Öztürk