MEB 2005 ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN 9. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın temel amacı MEB 2005 öğretim programına göre hazırlanan 9. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşüyle değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeyi yapmak için bir ölçüt, anket formunda geliştirilmiştir.  İlk olarak 9. sınıfta okutulan iki ders kitabı için Bursa Hürriyet Anadolu Lisesinde çalışan 4 matematik öğretmeni ile beş ölçüt bağlamında mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu anket 9. sınıflarda okutulan iki ayrı matematik ders kitaplarını genel değerlendirmek amacıyla toplam 70 öğretmene uygulanmıştır. Kullanılan ölçeğin SPSS paket programı ile hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur.Araştırmanın sonunda, matematik öğretmenleri ders kitaplarındaki etkinliklerin çok yüzeysel olduğunu, matematiksel ilişkilerin göz ardı edildiğini, etkinliklerde problemin içine gerçek hayat problemleri yerleştirilmeyip gerçek hayattan resimlere ve fotoğraflara yer verildiğini ve ölçme değerlendirme sorularının yetersiz olduğunu, buna rağmen muhakeme ve yoruma dayalı sorulara, matematiğin tarihsel gelişim sürecine, konuların günlük hayatımızda nerelerde kullanıldığına ve bilim adamları ile ilgili bilgilere de yer verildiğini belirtmişlerdir.

AN EVALUATION OF THE 9TH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS PREPARED FOR ACCORDING TO THE MEB 2005 CURRICULUM FROM TEACHERS’ OPINIONS

The main purpose of this research is to evaluate the 9th grade Mathematics textbooks prepared for according to the MEB 2005 Mathematics curriculum from teachers’ opinions. Firstly, a structured interview form prepared to evaluate the two textbooks taught at 9th grade according to these criteria and four Mathematics teachers working at Bursa Hürriyet Anatolian High School were interviewed based on the five criteria. The questionnaires were applied to total 70 high school teachers to evaluate the two 9th grade Mathematics textbook in general. The Cronbach alfa reliability coefficient of the measurement tool was found as 0, 88 by using SPSS packet program. After the research, mathematics teachers have indicated that in the textbooks, activities are very superficial and mathematical relations are ignored and real life is not placed into problems but pictures and photographs from the real life are involved in activities. Mathematics teachers have told that reasoning and remarking based questions, historical development of mathematics’, where the subjects are used in daily life and informations about scientists are included though assessment-evaluation questions are insufficient.

Kaynakça

AAAS. (2006). Middle Grades Mathematics Textbooks: A Benchmarks - Based Evaluation Instructional http://www.project2061.org/publications/textbook/mgmth/report/part1.htm adresinden alınmıştır. Analysis. 2 Ekim 2006 tarihinde

Acat, M. B. ve Ekinci, A.(2005). Yapılandırmacı Felsefe ve Yeni Müfredat Programına Etkiler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Alkan, H., Sezer, M., Köroğlu, H. ve Özçelik, A.Z.(1998). Matematik Öğretiminde Yararlanılan Ders Kitapları. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül 1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 41-46

Altun, M., Yazgan, Y. ve Arslan, Ç. (2004). Lise Matematik Ders Kitaplarının Kullanım Şekli ve Sıklığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,2, 131-147

Altundağ, R., Yıldız, C., Köğce, D. ve Aydın, M. (2009). “Yeni ilköğretim Matematik öğretim programına göre hazırlanmış 8. sınıf matematik ders kitabı hakkında öğretmen görüşleri”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 464-468

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009).Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretim Programına Uygunluğunun İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36,26-38

Aycan, Ş., Kaynar, Ü., H., Türkoğuz, S. ve Arı, E. ( 2002). İlköğretimde Kullanılan Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ Ankara.

Ayvacı, H. Ş., Çepni, S. ve Akdeniz, A.R. (1999). Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül 1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 129-136

Baki, A. ve Gökçek, T. (2005). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki İlköğretim Matematik (1–5) Program Geliştirme Çalışmalarının Karşılaştırılması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Kuyeb), 5, 2, 557-588

Baki, A.(2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, 3. Baskı, Derya Kitapevi, Trabzon.

Baykul, Y.(1995). İlköğretimde Matematik Öğretimi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Eğitim Merkezi, Ankara.

Bell, J., 1989. Doing Your Research Project: A Guide for First Time Researchers in Education and Social Science, Open University Pres, Milton Keynes, Philedelphia.

Birinci Konur, K., Ayas, A. ve Konur, B.(2007). Fen ve Teknoloji Kılavuz Kitaplarının Kullanım Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Çepni, S., Ayvacı, H. Ş. ve Keleş, E. (2001). Fizik Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği Geliştirmek İçin Örnek Bir Çalışma, Milli Eğitim Dergisi, 152, 27-33.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Geliştirilmiş 6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Dayak, E.(1998). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Eğitim Öğretime Uygunluğu Yönünden Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 12-166, İstanbul.

Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı, 7. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Esirgemez, M. (1995). İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Öğrenmeye Etkileri Yönünden Öğretmen Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Freeman, D. J. & Porter, A. C. (1989). Do Textbook Dictate The Content of Mathematics Instruction in Elemantary Schools? American Educational Research Journal, 26, 403- 421

Gökçek, T.(2011). 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Perspektifiyle Değerlendirilmesi, Milli Eğittim Dergisi, 190, 293-308

Işık, C. (2003). İlköğretim Okullarının 7. Sınıflarında Okutulan Matematik Ders Kitaplarının İçerik, Öğrenci Seviyesine Uygunluk ve Anlamlı Öğrenmeye Katkısı Yönünden Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.

Işık, C. (2008). İlköğretim İkinci Kademesinde Matematik Öğretmenlerinin Matematik Ders Kitabı Kullanımını Etkileyen Etmenler ve Beklentiler, Kastamonu Eğitim Dergisi,16, 63-176

Kanlı, U. ve Yağbasan, R.(2004). Proje-2061’in Işığında Fizik Ders Kitaplarının Eğitimsel Tasarımına Eleştirel Bir Bakış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 2, 123-155.

Kauffman, D.(2002). A Search For Support: Beginning Elemantary Teacher’s Use of Mathematics Curriculum Materials. Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Kılıç, A. ve Seven, S.(2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Pegem A Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.

Korkmaz, İ.(2006). Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt:2, 249-259

Lawson, A.E. & Thompson, L.D. (1988). Formal Reasoning Ability and Misconceptions Concerning Genetics and Naturel Selection, Journal of Science Teaching, vol.25:733- 746.

Marek, E.A., Cowan, C.C. & Cavallo, A.M.L.(1994). Students Misconceptions About Difusion: How can they be eliminated, The American Biology Teacher, Vol. 56:74- 77.

MEB. (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (9-12.sınıflar), Ankara.

Meissner, H.(2006). Creativity and Mathematics Education, Gür, H. ve Kandemir, M.A., http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/ceviri1.PDF 17 Mart 2006

Pepin, B. & Haggarty L.( 2001). Mathematics Textbooks and Their Use in English, French and German Classrooms: A Way to Understand Teaching and Learning Cultures, Zentralblatt Für Didaktik Der Mathematik, 33, 5, 158-175.

Reys, B. J. & Williams, J. B.(2003). The Role of Textbooks in Implementing the Curriculum Principle and the Learning Principle, Mathematics Teaching In The Middle School, 120-124.

Reys, B. J., Reys, R. E. & Chavez, O.(2004). Why Mathematics Textbooks Matter, Educational Leadership, 61-66.

Roseman, J.E., Kulm, G. & Shuttleworth, S.(2001). Putting Textbooks to the Test. 3, 56-59. Reprinted with permission of Eisenhower National Clearinghouse, 7 Kasım 2007 tarihinde, http://www.project2061.org/ adresinden alınmıştır.

Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:28, No:1 49–54.

Semerci, Ç. ve Semerci, N.(2004). İlköğretim (1.- 5. sınıf) Matematik Ders Kitaplarının Genel Bir Değerlendirmesi, Milli Eğitim Dergisi, 162.

Sırmacı, N. ve Gençdoğan, B.(2007). İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersi Yeni Programına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri, I. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sosniak, L.A. & Stodolsky, S.S.(1993). Teachers and Textbooks: Materials Use in Four Forth-Grade Classrooms, The Elementary School Journal, 93, 3, 249-275.

Şahin, S. ve Turanlı, N. (2005). Liselerde Okutulmakta Olan Lise I. Sınıf Matematik Kitaplarının Değerlendirilmesi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 327-341.

Taşar, M.F, Temiz, B.K. ve Tan, M.(2002). İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ Ankara.

Tertemiz, N., Güven. S. ve Kılıç, H.(2007). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Matematik Programının (1-5) Uygulanmasına Yönelik Görüşleri, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Ünal, S. ve Pideci, N.(2000). Lise Kimya Dersleri için Öğretim Materyalleri Geliştirme Çalışmaları, IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Bildiri ve Poster Özetleri Kitabı, 90.

Ünal, H.(2006). Preservice Secondary Mathematics Teachers’ Comparative Analyses of Turkish and American High School Geometry Textbook, Kastamonu Eğitim Dergisi, 509-516.

Woodward, J.(1991). Procedural Knowledge in Mathematics: The Role of The Curriculum, Journal of Learning Disabilities, 24, 3, 172-185.

Yan, Z. & Lianghuo, F.(2002). Textbook Use by Singaporean Mathematics Teachers at Lower Secondary School Level, Mathematics Education for a Knowledge-Based Era, 2, 38-47.

Yapıcı, M. ve Leblebiciler, N. H.(2007). Öğretmenlerin Yeni ilköğretim Programına İlişkin Görüşleri, İlköğretim Online, 6, 3, 480-490.

Yıldırım, C.(1988). Matematiksel Düşünme, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Keleş, T . (2014). MEB 2005 ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN 9. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (38) , 57-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25111/265113