MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ

Öğrenme-öğretme süreci içerisinde önemli bir yere sahip olan bilgi ve bu bilginin süreçteki yayılımı gün geçtikçe artmaktadır, sözkonusu bu artış her eğitim seviyesini olduğu gibi lisansüstü eğitimi de etkilemekte ve buna bağlı olarak da ihtiyaç duyulan bir takım yeniliklerin programlara adapte edilmesi gerekmektedir. Ancak her eğitim seviyesinde olduğu gibi, lisansüstü eğitimde de yapılmak istenen yeniliklerde öncelikle beklentilerin, ihtiyaçların belirlenmesi ve programların bu doğrultuda geliştirilmesi, uzmanlık alanı olarak daha çok öneme sahip olan lisansüstü eğitim için bireylerin, toplumların, ülkelerin gelişimi ve yenilenmesi açısından önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu noktada atılması gereken ilk adım, program geliştirmenin birinci basamağında da yer alan ihtiyaçların belirlenmesi olmaktadır. Bu amaçla; bu araştırmada da yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans programları, teknolojik araç-gereç, öğretim yöntem ve teknikleri, fiziksel ortam, öğretmen özellikleri ile değerlendirmeye ilişkin beklentileri belirlenerek, var olan durumla karşılaştırılacaktır. Betimsel tarama yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmanın evrenini İstanbul İli içerisinde yer alan Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri, örneklemini ise Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Teknik Eğitim Fakültesi yüksek lisans programı öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi ve programa ilişkin beklentilerinin belirlenmesi amacıyla soru formu uygulanmış, elde edilen verilerle yapılan istatistiki işlemler sonucu örneklem grubunun programa ilişkin beklentileri kullanılan teknolojik araç gereç, öğretim yön¬tem ve teknikleri, ders süresi ve içerikleri açısından farklıklar gösterdiği belirlenmiş ve bunlara ilişkin öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Çoklu grup karşılaştırmaları için p

The purpose of present study was to investigate expectations of graduates. 88 post graduates participated in the study. The sampling has been composed of post graduate students Marmara University, Technical Education Facultyprogram at sciences institute. This study conducted as a descriptive survey. Data were gathered through a questionnaire, developed by researchers, which consist of 15 questions. Data were analyzed by using frequency, crosstab, Mann Whitney and Kruskal Wallis statistical techniques. Kruslak Wallis was used in order to Multiple group comparison (p>0.05) and Mann Whitney U test was used to two group comparison. As a result, there were significant differences between the post graduate expecations and the knowledge giyen in the program.

Kaynak Göster

APA Cengızhan, S , Akkul, N . (2005). MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268364

3166 3493

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE KAYGILARI

Şule Aycan, Nihat Ayçana, Suat Türkoğuz

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR (RESİM) ALANI BİLİM ADAMI YETİŞTİRMENİN NİTELİKSEL BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Yaşar Serin

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARININ İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Tolga Gök, İlhan Sılay

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ

Sibel CENGIZHAN, Nuriye AKKUL

LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Vedat Özsoy

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİM ve GEÇİRGENLİĞİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEKİ YERİ

Metin İNCE

FİZİK ÖĞRETMENİ EĞİTİMİNDE BİLİMSEL SORGULAMALI DERS TASARIMI ve YÖNETİMİ

M. Ali ÇORLU

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGILARI

Bahaddin Acat, Zafer Balbağ, Burcu Demir, Aslı Görgülü

FİZİK EĞİTİMİ BİLİMDALI, TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Zafer TANEL, Özlem EPİK, Mustafa EROL

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRDÜKLERİ ~IM HAKKINDAKİ BEKLENTİ ve GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Ercan ARI, Elif PEHLİVANLAR, Arif COMEK