Lise Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Öğretmen Profillerinin Belirlenmesi

Her insanın hayatında ismini hep hatırladığı öğretmen ya da öğretmenler vardır. Bir öğretmen bazı öğrenciler için idol olurken bazı öğrencilerin favori öğretmenleri arasında yer almayabilmektedir. Öğrencilerin tercih ettikleri öğretmen profillerinin belirlenmesi hem yeni kuşağın öğretmenlerden beklentilerini ortaya koyabilir hem de öğretmenlere önemli mesajlar sunabilir. Bu nedenle bu çalışmada öğrencilerin tercih ettikleri öğretmen profillerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan öğretmen profili anketi kullanılmıştır. Anket beş bölümden oluşmaktadır. Her bölümde A ve B olarak adlandırılan öğretmen tipleri betimlenmiştir. Ankette öğrencilerden hangi öğretmen tipini tercih ettikleri ve nedenleri sorulmuştur. Tercihlerini seçerek belirten öğrencilere nedenini de açık uçlu soruya yazarak cevap vermişlerdir. Öğrencilerin yazılı yanıtları içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu; dersi tahtadan anlatmayan, zaman zaman sınıf içinde dolaşan, öğrencilerle konuşurken göz temasında bulunan, ses tonlamasını etkili şekilde ayarlayan ve beden dilini iyi kullanan öğretmeni seçmişlerdir. 

AN İNVESTİGATİON ABOUT THE SECONDARY STUDENTS’ PREFERENCES ON TEACHER PROFİLE

There’re teacher in every person's life who remember their name. While a teacher is an idol for some students, it may not be among the favorite teachers of some students. Determining students' preferred teacher profiles can reveal both the expectations of the new generation from teachers and present important messages to teachers. Therefore, in this study, it is aimed to examine the preferred teacher profiles of the students.The research was designed in accordance with the screening pattern found in the quantitative research tradition. There are five sections in the teacher profile questionnaire prepared by the researchers. In sections, types of teachers named A and B are described. In the questionnaire, students were asked which type of teacher they prefer and why. The students answered their questions by choosing open-ended question. The vast majority of students; they chose teacher who didn’t tell the lesson from the board, who sometimes wandered through the classroom, made eye contact while talking to the students, effectively adjusted the tone of voice and used body language well. 

Kaynakça

Abazaoğlu, Yıldırım & Yıldızhan (2014), International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter, p. 1-20, Ankara

Akamca, Ö. G. & Hamurcu, H. (2005). Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Başarısı, Tutumları Ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 178-187.

Azar, A., Presley, A. İ. & Balkaya, Ö. (2006). H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). 30 45-54.

Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri, Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Motivasyonları Arasındaki İlişki. Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 171-182

Bahar, H. H. & Sülün, A. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri, Cinsiyet Öğrenme Stili İlişkisi Ve Öğrenme Stiline Göre Akademik Başarı. Mayıs Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386.

Cengizhan, S. (2008). Modüler Öğretim Tasarımının Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisinin Belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4 (1):98-116.

Çermik, (2001), “Ortaöğretim Fizik Öğretmenlerinin Profili, İş Tatmini ve Motivasyonu”.

Gürçay, D. & Eryılmaz, A. (2005). Çoklu Zekâ Alanlarına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fizik Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29: 103-109.

Güzel, Özdöl & Oral, (2010), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24

Kılıç, M., & diğ. (2004). “EĞİTİMCİ GÖZÜYLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Kotaman, H. (2008). Türk Ana Babalarının Çocuklarının Eğitim Öğretimlerine Katılım Düzeyleri. Eğitim Fakültesi Dergisi XXI (1), 135-149

Köktürk, (1997) “İlköğretim Okulları İkinci Kademe İngilizce Öğretmenlerinin Profili, Motivasyonu ve İş Tatmini”.

Köroğlu, H. & Yeşilder, S. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zekâ Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 25-41

Özer, Z. D. & Özkan, M. (2012). Proje Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi Yıl 9, Sayı 3, Eylül.

Palabıyık, U. & İspir, A. O. (2011). Örüntü Temelli Cebir Öğretiminin Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Becerileri ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30 ss. 111-123

Tan, M. & Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1) Sayı:13.

Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi.

Telli, S., Brok, P. & Çakıroğlu, J. (2007), Students’ perceptions of science teachers’ interpersonal behaviour in secondary schools: development of the Turkish version of the Questionnaire on Teacher Interaction. Learning Environments Research. Vol. 10 (2), pp.115- 129.

Yenilmez, K. & Çalışkan, S. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları İle Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 48 Dergisi, 17 48-63.

Kaynak Göster

APA Güney, B , Kabapınar, F . (2020). Lise Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Öğretmen Profillerinin Belirlenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (50) , 105-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/58469/648732